Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Iechyd

Alcohol, Cyffuriau a Smygu

Alcohol, cyffuriau ac ysmygu
Alcohol, cyffuriau ac ysmygu

Gwybodaeth gynhwysfawr am alcohol, cyffuriau ac ysmygu ar gwefan 16-25.


Rhoi Gorau i Ysmygu!
Mae gan bawb eu rhesymau personol eu hunain dros fod eisiau rhoi'r gorau i ysmygu. Beth ydy'ch rheswm chi?

Cost ariannol ysmygu #1:
Oeddech chi’n gwybod? Os ydych chi’n ysmygu paced o 20 sigarét y dydd yna gall gostio tua £50 yr wythnos (£200-250 y mis) a thros £2,500 y flwyddyn! Am gymorth i roi’r gorau i ysmygu ewch i www.dimsmygucymru.com

Cost ariannol ysmygu #2:
Os ydych chi’n rhoi’r gorau i ysmygu nid yn unig y byddwch yn arbed ar brynu sigaréts ond hefyd byddwch yn arbed ar eich yswiriant bywyd a'ch tŷ ân fod y rhain yn fwy costus i ysmygwyr. Amser da i roi’r gorau i ysmygu ydy Diwrnod Dim Ysmygu 2012, sef dydd Mercher 14 Mawrth.  Mae llawer yn defnyddio’r diwrnod hwn i roi’r gorau i ysmygu felly mi fyddwch mewn cwmni da.

Cost ariannol ysmygu #3:
Os hoffech chi weld beth allwch chi ei arbed trwy roi’r gorau i ysmygu yna beth am fynd ar y cyfrifiannell ysmygu

YSTADEGAU ‘SMYGU - 'Chydig o ffeithiau diddorol i chi!

- Canran o ysmygwyr yng Ngwynedd: 24% (oddeutu 28,000 o bobl)
- 22%* o famau yn ysmygu yn ystod beichiogrwydd
- 39%* o blant yn byw mewn cartrefi ble mae o’ leiaf un rhiant yn ysmygu yn ddyddiol - arwain at enedigaethau babanod dan eu pwysa (llai na 2500g - 5lb 8oz)
- Ysmygu yn gyfrifol am 5650 o farwolaethau cyn amserol bob blwyddyn yng Nghymru
- Ar gyfartaledd mae ysmygwyr yn marw 10 mlynedd ynghynt na rhai sydd ddim yn ysmygu.
- 3% o fechgyn 13-14 mlwydd oed a 6% o enethod a 11% o fechgyn 15-16mlwydd oed a 16% o enethod yn ysmygu bob wythnos  (2010)*
- Mae ysmygu yn lladd mwy o bobl na; alcohol, AIDS damweiniau car, cyffuriau anghyfreithlon, llofruddiaethau, a hunanladdiad gyda'i gilydd
- Ar gyfartaledd mae ysmygwr yn gwario oddeutu £92,000 ar sigaréts yn eu bywydau. Mae hyn yn gyfatebol i 373,302 o sigaréts neu 18,665 o bacedi. Felly gwariai’r ysmygwr o gwmpas  £1500 y flwyddyn a’r eu harferiad (wedi ei amcangyfri’ ar 15 smoc y diwrnod).

* Ystadegau Cymru Gyfan

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi