Neidio i'r

Cymunedau Yn Gyntaf

Rhaglen gan Lywodraeth y Cynulliad yw Cymunedau yn Gyntaf.  Ei phwrpas yw sicrhau dyfodol ffyniannus i ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.  Mae’r rhaglen yn anelu i gyflawni hyn drwy i bobl o’r gymuned leol weithio mewn Partneriaeth gydag asiantaethau lleol a’r sector fusnes.  Drwy weithio hefo'i gilydd gallant ddarganfod yr atebion gorau i broblemau pobl sy’n byw yn y cymunedau yma.

Mae’r Partneriaethau lleol yn cynllunio eu gwaith o amgylch chwe phennawd:
• Swyddi a Busnes
• Addysg a Hyfforddiant
• Yr Amgylchedd
• Iechyd a Lles
• Cymdeithas Fyw
• Trosedd a Diogelwch Cymunedol.

Yn ychwanegol i hyn mae Tlodi Plant yn bennawd ychwanegol sy’n rhaid ei gynnwys wrth ddarganfod atebion i anghenion pob un o’r ardaloedd sydd yn y rhaglen.  Golyga hyn fod plant a phobl ifanc yn ganolog i’r gwaith ym mhob un o’r ardaloedd.

Mae tair ardal yng Ngwynedd yn rhan o raglen Cymunedau yn Gyntaf.  Dyma fanylion cyswllt y partneriaethau lleol.  Os ydych yn byw, gweithio neu yn mynd i’r ysgol yn un o’r ardaloedd yma mae croeso i chi gysylltu â’ch Partneriaeth leol i holi am wybodaeth neu i rannu syniadau.

Maesgeirchen
Cyfeiriad: Tŷ Cegin, Maesgeirchen, Bangor, LL57 1LR
Person Cyswllt : Paul Hockaday
cymunedauncyntaf@gwynedd.gov.uk
01248 352436

Cadnant a Pheblig
Cyfeiriad: Canolfan Noddfa, Cil Peblig, Caernarfon LL55 2RS
Person Cyswllt : Eiriona Rees Hughes
cymunedauncyntaf@gwynedd.gov.uk
01286 674 698

Talysarn (gan gynnwys Carmel a Fron)
Cyfeiriad: Canolfan Noddfa, Cil Peblig, Caernarfon LL55 2RS
Person Cyswllt : Nerys Griffiths
cymunedauncyntaf@gwynedd.gov.uk
01286 674 698

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi