Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Iechyd > Alcohol

Alcohol

PAM BOD POBOL YN YFED ALCOHOL?
Mae alcohol yn rhan o ffordd o fyw i ran fwyaf o bobl. Gall fod yn bleserus a gall helpu pobl i gymdeithasu a dathlu. Ond mae gan alcohol anfanteision.

Mae yna nifer o resymau pam bod pobl yn yfed alcohol. Mae rhai yn hoff o’i flas ac yn eu helpu i ymlacio. Mae rhai pobl yn ei fwynhau fel ffordd o ddathlu, tra bod eraill yn yfed alcohol oherwydd ei fod o’n gymdeithasol, ac yn rhan o’n diwylliant.


UNEDAU ALCOHOL
I ddynion, tair neu bedair uned  o alcohol y dydd sy’n cael ei argymell fel uchafswm. Hynny yw, mae’n debyg na fydd y nifer yma o unedau yn peryglu’ch iechyd yn sylweddol. I ferched, dwy neu dair uned y dydd yw’r lefel lle mae risg i iechyd yn isel.

Yn ogystal, mae Prif Swyddogion Meddygol y Deyrnas Unedig yn cynghori menywod beichiog neu fenywod sy’n ceisio beichiogi i osgoi yfed alcohol yn gyfan gwbl.

Awgrymir hefyd i ddynion a merched gael o leiaf un neu ddau ddiwrnod diwlychol yr wythnos.


FAINT O UNEDAU SYDD MEWN ALCOHOL?
Un peint o lager o gryfder arferol (3 - 3.5%) = 2 uned
Un botel 275ml o alcopop (5.5%) = 1.5 uned
Gwydraid 175ml o win 12% = 2 uned
Un mesur o wirod (40%) = 1 uned


EFFAITH ALCOHOL
Mae’n anodd iawn gwybod sut mae alcohol am effeithio person. Mae’n dibynnu llawer llawer ar oed, rhyw, ac a ydych chi’n cymryd unrhyw gyffuriau eraill. Serch hyn, mae modd crynhoi’r effeithiau tebygol.

Gall yr effeithiau alcohol cychwynnol gynnwys symptomau tymor byr megis cyfogi, chwydu a chur pen. Mae hefyd effeithiau hirdymor. Gall gor-yfed dros gyfnod hir achosi niwed i’ch afu, eich stumog a’ch ymennydd a allai fod yn fygythiad i’ch bywyd. Yn ogystal, gall achosi problemau cymdeithasol a seicolegol difrifol megis iselder ysbryd ac anhunedd.

Gall gor-yfed trwm fod yn beryglus. Mae’r tebygolrwydd o gael anaf corfforol - trwy drais, damweiniau, a rhyw heb ddiogelwch - yn ogystal â gwenwyno alcohol,
yn fwy tebygol pan yn feddw.

Yn ogystal, mae person sy’n yfed mwy na mae’r canllawiau yn ei argymell,  yn rheolaidd, yn cynyddu’r risg o ddioddef o un o’r cyflyrau isod :

• Canser y geg, y gwddf, yr oesoffagws neu’r laryncs
• Canser y fron mewn menywod
• Strôc
• Clefyd y galon neu guriad calon afreolaidd, a all arwain at drawiad ar y galon
• Pwysedd gwaed uchel
• Clefyd yr afu/iau fel cirrhosis a chanser yr afu/iau
• Llid y pancreas
• Iselder, y cof yn pallu, niwed i’r ymennydd neu ddementia
• Problem ffrwythlondeb


Y MANTEISION O YFED LLAI O ALCOHOL
• Teimlo’n well yn y bore
• Mwy o egni a theimlo’n llai blinedig yn ystod y dydd
• Dechrau teimlo mewn gwell siâp
• Llai tebygol o fagu pwysau neu o bosib yn colli pwysau.
• Lleihau’r tebygolrwydd o niweidio’r corff.


YFED A GYRRU
Mae’r ystadegau diweddar yn nodi bod tua 16,000 o bobl yn cael eu hanafu a 3,000 yn cael eu lladd yn y DU bob blwyddyn o ganlyniad i yfed a gyrru. Yn ôl y gyfraith, mae’n drosedd  gyrru gyda mwy na 80mg o alcohol ym mhob 100ml o waed yn eich corff. Mae’n debyg felly mae’r cyngor gorau yw i beidio yfed o gwbl, os ydych yn bwriadu gyrru.


YSTADEGAU ALCOHOL - 'Chydig o ffeithiau diddorol i chi!
• Mae’n cymryd 1 awr i’ch corff brosesu 1 uned o alcohol.
• Mae dros 5,000 o bobl yn marw bob blwyddyn yng Nghymru a Lloegr o ganlyniad uniongyrchol i alcohol, ac mae alcohol yn gysylltiedig â 40,000 o farwolaethau pellach.
• Amcangyfrifir bod alcohol yn ffactor mewn 45 y cant o arestiadau am glwyfo ac ymosodiadau, ac mewn hanner yr holl droseddau treisgar.
• Bob blwyddyn mae alcohol yn costio tua £70 miliwn a £85 miliwn i’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru


Dolenni cysylltiedig allanol :

DAN 24/7:     www.dan247.org.uk
Drink Aware:     www.drinkaware.co.uk
Alcohol Concern:    www.alcoholconcern.org.uk

 

 

 

 

 

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi