Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Diogelwch > Rhyngrwyd

Rhyngrwyd

Syrffio’r we
Efallai y byddwch yn ei chael hi'n anodd i gadw i fyny â'r pethau y mae eich plentyn yn ei wneud ar y we, efallai y byddwch yn meddwl tybed a yw'r hyn y maent yn ei wneud yn ddiogel?

Cofiwch gall syrffio’r we fod yn hwyl ond gall hefyd fod yn beryglus.

Felly, beth allwch chi ei wneud?

  • Esboniwch i’ch plentyn fod o/hi DDIM i rannu gwybodaeth personol dros y rhyngrwyd.
  • Edrychwch ar dudalenau blaenorol ‘history’ y safleoedd y mae eich plentyn wedi ymweld â.
  • Gosod meddalwedd rheoli 'parental controls' ar eich cyfrifiadur sy'n eich galluogi i rwystro mynediad i rhai wefanau penodol.
  • Edrychwch allan am newidiadau a all fod yn arwydd fod eich plentyn yn cael ei fwlio neu ei gam-drin. Gall y rhain gynnwys golli hyder, pryderu neu'n ddagleugar.

Gall unigolion ddefnyddio'r rhyngrwyd i siarad â phobl mewn nifer o ffyrdd gwahanol. Gall sgwrsio ar y wefan deimlo'n wahanol i sgwrsio wyneb yn wyneb. Gall fod yn haws i'w ddweud ac yn datgelu pethau na fyddech yn gwneud fel arfer.

Dyma rai o'r ffyrdd y gallwch siarad â phobl dros y rhyngrwyd:

E-bost:
Dull o gyfnewid negeseuon digidol i un neu fwy o dderbynwyr.
‘Instant Messaging’: (IM) Negeseuon testun rhwng dau neu fwy o bobl.
Gwegamera: Gadael i chi weld y person tra eich bod yn sgwrsio.
Ystafelloedd Sgwrsio: Fforwm lle mae grŵpiau o bobl yn cwrdd i sgwrsio ar-lein
Cyfryngau Cymdeithasol (Facebook, Twitter, ayyb):
Gwefannau/Adnoddau sydd yn galluogi unigolion i greu, rhannu a cyfnewid gwybodaeth

Ydych chi’n gallu pasio’r cwis diogelwch y rhyngrwyd?


Stop it Now! Cymru

Mae Stop it Now! Cymru yn rhaglen atal cam-drin plant yn rhywiol sydd wedi cael ei ariannu gan y Llywodaeth Cymru ac hefyd yr sylfaen Lucy Faithfull. Rydym yn gweithio i amddiffyn plant a phobl ifanc rhag camdriniaeth rhywiol drwy weithio gyda rhieni a gofalwyr a gweithwyr proffesiynol amlasiantaethol yn ogystal ag aelodau o'r cyhoedd dwy godi ymwybyddiaeth ac addysg.

Ar waelod y dudalen hon mae manylion y sesiynau Stop it Now! gall Cymru gynnig.

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi