Neidio i'r
Logo Gwynedd Ni Logo
Dewislen

Dewislen

Yn ôl i dudalen dewis safle

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd

Rydych yma: Cartref > Pethau i'w gwneud

Pethau i'w gwneud

Croeso i adran 'Pethau i'w Gwneud' ar Gwynedd-Ni. Mae gennym wybodaeth am bethau sy'n digwydd ar hyd a lled Gwynedd. Felly clicia ar dy ardal di i weld be' sydd ymlaen!

Arfon
Dwyfor
Meirionnydd


Arall
Am wybodaeth ar weithgareddau I blant  ag anghenion arbennig a'u teuluoedd, cliciwch yma.
Prosiect newydd o ailagor y efail yng Nghei Llechi, Caernarfon
Gweler y poster 'Gefail yr Ynys' ar waelod y dudalen am y manylion
I gofrestru eich diddordeb cysylltwch drwy ebostio gefailyrynys@outlook.com

Ydych chi'n 'nabod person ifanc gydag arthritis?

Mae North Wales Chronic Youths / Young Arthritis wedi'i ddatblygu i gefnogi pobl ifanc 14+, a'u teuluoedd/gofalwyr sydd gydag unrhyw un o 200 gwahanol fathau o arthritis.
Eu hamcan yw rhannu profiadau a dealltwriaeth ymysg y grŵp a dysgu'r ffordd orau i fyw ac ymdopi gyda'r cyflwr.
Y maent yn cyfarfod yn rheolaidd, ar hun o bryd yn Peter Maddison Rheumatology Centre yn Ysbyty Llandudno. Y mae'r cyfarfodydd yn gyfeillgar ac anffurfiol, gyda thrafodaeth, chwerthin a lluniaeth.
Datblygwyd y grŵp a derbynnir cefnogaeth gan Arthritis Care. Hwn yw'r elusen fwyaf yn y DU sydd yn gweithio gydag ac ar ran pawb sydd ag arthritis.
Am fwy o wybodaeth a manylion am gyfarfodydd yn y dyfodol cysylltwch â North Wales Chronic Youths ar nwchronicyouths@gmail.com neu ffonio 07935360539 neu ewch i'w dudalen Facebook - https://www.facebook.com/northwaleschronicyouths

A oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am fwyd?

Beth i'w baratoi i'ch teulu, babanod a phlant?
Cwrs diwrnod AM DDIM  neu 2 fore - Sgiliau Maeth Sylfaenol
Dyddiad a lleoliad sy'n addas i chi!
Am fwy o fanylion, cysylltwch â :
Justine.Owen2@wales.nhs.uk 01248 384103
a prigby@systemyze.co.uk 01407 810081
Am ffurflen gais, gweler yr atodiad ar waelod y dudalen!

Ydych chi'n byw gyda dementia neu ydych chi'n aelod o deulu neu'n gofalwr i rywun sydd yn byw gyda Dementia?
Beth am ymuno a dosbarth ymarfer corf- DementiaGo.
Bydd y cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol addas dan arweiniad ein hyfforddwr cymwys & synhwyrus. Gweler yr amserlen ar y poster ar waelod y dudalen am wybodaeth neu cysylltwch ag Emma 07768 988095 emmaquaeck@gwynedd.llyw.cymru

Gwasanaethau'r Cymdeithas Alzheimer's
Celf a Chrefft Bangor

Cae Garnedd, Penrhosgarnedd, Bangor
Dyddiad a Lleoliad: Pob Dydd Gwener, 14:00-15:30
Bydd sesiynau yn archwilio peintio, printio a stampio, a bydd cyfle i chi greu eich llyfr consertina eich hun yn eich hoff liwiau. Y mae hwn yn gyfle gwych i chi gyfarfod gyda phobl newydd mewn awyrgylch gyfeillgar a mwynhau paned o de neu goffi.

Tai Chi
Cae Garnedd, Penrhosgarnedd, Bangor
Dyddiad a Lleoliad: Pob Dydd Mercher 14:00-15:30
Y mae Symuniadau Tai Chi er Llesiant yn ddilyniant o symundiadau sydd wedi'u datblygu'n arbennig er mwyn hybu iechyd emosiynol a llesiant. Y mae'r ymarfer yn hygyrch, hyblyg, a hawdd a gall y symudiadau cael eu hymarfer unai yn esitedd neu yn sefyll. Dewch i fwynhau'r cyfle hwn i gryfhau eich corff ac ymlacio mwy a mwynhau paned o de neu goffi.

Ar gyfer pwy yw'r gwasanaeth hwn: Pobl gyda Dementia, eu gofalwyr, teulu a ffrindiau

Cyswllt:
01248 671125 (asmeroedd agor y swyddfa: Llun i Gwener 9am - 5pm.)
tsnnorthwales@alzheimers.org.uk


Venue Cymru, Llandudno
Beth Sydd Ymlaen? 
Am fwy o fanylion am beth sydd ymlaen, cliciwch ar linc gwefan Venue Cymru


Digwyddiadau Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri a Llŷn
Os gennych ddiddordeb i ymweld â digwyddiadau megis:
  • Diwrnodau Antur
  • Diwrnodau hwyl ar lan y môr
  • Crwydro gerddi amrywiol
  • Darganfod safleoedd diddorol newydd
  • Blasu bwyd môr gan gogyddion proffesiynnol ar lan y môr

Os hoffwch wybod beth sydd mynd ymlaen gan yr Ymddiriedolaeth yn ardaloedd Eryri a Llŷn gwelwch eu gwefan


DHFF Mag
Fysa chi hefo diddordeb bod yn rhan o 'Dim o Ffotograffwyr, 'Jyrnalists' neu Ddylunwyr?
Mae magasin DHFF-MAG nawr yn ei ail flwyddyn ac yn cael ei ystyried yn 'Collectors Item' fel Y Caban.
Mae Andrew Loskowsky o'r New York Times a awdur 'We Love Magazines' yn credu for delwedd-dylunio-llyniau a erthyglau DHFF yn 'Important Cultural Timecapsule.'
Rydym yn cynnal cyfweliadau i ddewis criw newydd i weithio ar y mag, cysylltwch nawr i gael cyfweliad!!
Ebost: prisoner@cellb.org
Gwefan: http://cellb.org/Cell_Blaenau/ 
Ffôn: 01766 832001

Cyfle Gwirfoddoli Cyffroes

Oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o brosiect newydd cyffroes i helpu plant a phobl ifanc yn yr ysgol neu lyfrgell lleol? Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig fyddai a diddordeb mewn helpu plant gyda'u darllen a rhifedd trwy wrando arnynt yn darllen a'u cefnogi gyda gweithgareddau dysgu.

Yr ydym yn targedu gwirfoddolwyr hŷn yn arbennig - 50 oed + - i gymryd rhan yn y prosiect, ond hefyd yn rhoi croeso i wirfoddolwyr o bob oed fyddai hoffi helpu plant i wella eu sgiliau.  Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sydd a diddordeb mewn cefnogi plant a phobl ifanc mewn ysgolion, llyfrgelloedd a lleoliadau cymunedol eraill, yn ogystal a mewn clybiau ar ol ysgol a chlybiau gwaith cartref.

Am fwy o wybodaeth gweler dogfen Dysgu Gyda'n Gilydd - Teuluoedd atodedig.

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi