Neidio i'r

Cylch Meithrin / Cylch Chwarae

Beth yw’r swydd yma?
Mae sesiynau Cylchoedd Chwarae a Chylchoedd Meithrin yn darparu ar gyfer plant 2-5 oed, am 2-3 awr y dydd fel arfer. Mae Cylchoedd Meithrin yn rhoi cyfle i blant ddysgu a datblygu trwy brofiadau chwarae o ansawdd uchel yn yr iaith Gymraeg. Gall y Cylchoedd Chwarae a Chylchoedd Meithrin gael eu rhedeg yn breifat neu gan bwyllgor o rieni/gofalwyr lleol. Yn aml iawn, maent yn cyfarfod mewn cymunedau, ysgolion neu feithrinfeydd pwrpasol yn lleol. Maent yn cydnabod bod plant yn dysgu drwy chwarae a chyfranogi’n weithredol, felly eich rôl chi fel Cynorthwyydd fydd helpu'r Arweinydd i ddarparu rhaglen amrywiol o weithgareddau creadigol sy’n llawn dychymyg a fydd yn gwella potensial dysgu bob plentyn.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i chi?
Mae bod yng nghwmni plant ifainc yn hwyl, yn eich ysbrydoli ac yn rhywbeth i’w fwynhau. Fel Cynorthwyydd Cylch Chwarae neu Gylch Meithrin, bydd cyfle i chi ddatblygu sgiliau gofalu, cyfathrebu a chreadigol pwysig gyda’r plant. Bydd cyfle i chi hefyd symud ymlaen a dod yn Arweinydd Cylch Chwarae neu Gylch Meithrin lle byddwch yn gyfrifol am arolygu a chefnogi’r staff a’r gwirfoddolwyr. Bydd disgwyl i chi hefyd gysylltu â rhieni sy’n cael eu gwerthfawrogi'n fawr am y cyfraniad y gallent ei wneud ac sy’n cael eu hannog i gymryd rhan yn weithredol.

Pa gymwysterau fyddwch chi eu hangen?
Ymhob Cylch Chwarae neu Gylch Meithrin, mae angen i o leiaf hanner y cynorthwywyr fod â chymhwyster Lefel 2, felly mae cael cymwysterau addas yn fantais amlwg. Os ydych eisiau bod yn Arweinydd Cylch Chwarae neu Gylch Meithrin yn y pendraw, bydd angen i chi gael cymhwyster Lefel 3 neu’n uwch yn y Blynyddoedd Cynnar. Bydd angen i chi hefyd fod ag o leiaf dwy flynedd o brofiad mewn gofal plant a meddu ar gymhwyster Cymorth Cyntaf. Mae angen i Arweinwyr Cylch Meithrin fod yn rhugl yn y Gymraeg hefyd.
Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi