Neidio i'r

Gofal tu allan i oriau ysgol


Beth yw’r swydd yma?
Pwrpas Clybiau tu Allan i Oriau Ysgol, Clybiau Brecwast a Chlybiau Gwyliau yw cynnig gofal chwarae i blant rhwng 3 a 14 oed. Mae llawer o’r clybiau yma i’w cael yn yr ysgol leol, tra bo eraill mewn Neuaddau Pentref, Canolfannau Cymunedol neu Feithrinfeydd Dydd. Fel Gweithiwr Chwarae yn un o’r clyiau yma, bydd disgwyl i chi helpu’r Gweithiwr Chwarae Uwch i drefnu gweithgareddau sy’n hwyl ar gyfer y plant, yn amrywio o gelf a chrefft a gemau i chwarae corfforol. Bydd gan lawer o glybiau blant o bob oedran, o blant bach tair oed i bobl ifainc yn eu harddegau. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi allu ateb pob math o anghenion. Un funud efallai y byddwch yn helpu rhywun gyda’i waith cartref, ac yna’r funud nesaf byddwch yn helpu plentyn tair oed i adeiladu blociau.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i chi?
Gwaith trefnydd y clwb yw creu amgylchedd anffurfiol, di-straen lle gall plant ymlacio a chael cyfle i chwarae yng nghwmni eu cyfoedion. Mae helpu i greu amgylchedd fel yma a chwarae eich rhan i ddarparu clwb cyfeillgar a diogel sy’n hwyl, yn gallu rhoi boddhad mawr i chi. Mae nifer o’r clybiau yma i’w cael yng Nghymru, felly mae’n debyg bod digonedd o swyddi ar gael, yn enwedig am fod y sefydliad sy’n gyfrifol am gefnogi Clybiau tu Allan i Oriau Ysgol yng Nghymru – Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs – yn cynnig llawer o gymorth i glybiau newydd.

Pa gymwysterau fyddwch chi eu hangen?
Mae’n rhaid i Glybiau tu Allan i Oriau Ysgol ddarparu cymhareb staff o 1:8 ar gyfer y clybiau ac mae’n rhaid i’r staff gael cymhwyster Lefel 2 o leiaf. Rhaid i glybiau sydd i blant dan 8 oed gael eu cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru mewn Gwaith Chwarae. Does dim rhaid i glybiau sydd â phlant rhwng 8 a 14 oed gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. Argymhellir bod gennych dystysgrif Cymorth Cyntaf a Hylendid Bwyd a’ch bod wedi derbyn hyfforddiant mewn amddiffyn plant. Os hoffech fod yn Weithiwr Chwarae Uwch ryw ddiwrnod, bydd angen i chi gael cymhwyster Lefel 3 o leiaf mewn Gwaith Chwarae. Rhaid i Glybiau tu Allan i Oriau Ysgol sy’n newydd gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru os ydynt yn agored am fwy na dwy awr y diwrnod.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi