Neidio i'r

Meithrinfa


Beth yw’r swydd yma?
Mae gweithio mewn meithrinfa’n gallu rhoi llawer o foddhad i chi. Byddwch angen egni di-ben-draw ac empathi go iawn gydag anghenion plant. Os oes gennych y nodweddion hynny, bydd y gwaith yn wobrwyol iawn wrth i chi arwain y plant sydd dan eich gofal drwy un o gamau pwysicaf eu datblygiad. Byddai eich rôl yn cynnwys helpu i gynllunio a threfnu gweithgareddau dysgu a chwarae a gofalu am anghenion personol plant yn ystod amseroedd bwyta a chyfnodau gorffwys. Wrth i chi fynd yn eich blaen, gallech ddod yn Ymarferwr Meithrinfa sy’n gyfrifol am gynllunio a threfnu gweithgareddau ac, yn y pen draw, symud i swydd reoli, yn goruchwylio cyllid, cyswllt â rheini a phenodi.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i chi?
Mae pob math o feithrinfeydd dydd i’w cael yng Nghymru. Mae rhai wedi’u rhedeg gan grwpiau gwirfoddol neu gymunedol, rhai gan gyflogwyr ac awdurdodau lleol, tra bo eraill wedi’u rhedeg yn breifat. Mae meithrinfeydd yn tueddu darparu gofal drwy’r dydd ac addysg a chwarae i blant hyd at bum mlwydd oed, o wyth y bore hyd chwech o’r gloch y nos. Mae gweithio mewn meithrinfa’n rhoi llawer o gyfleoedd i chi – pa un ai ydych yn chwilio am swydd ran amser neu am yrfa amser llawn – a gyda rhagor o brofiad a chymwysterau gallwch symud i swyddi goruchwylio a rheoli.

Pa gymwysterau fyddwch chi eu hangen?
Mae’n rhaid i o leiaf 80% o staff nad oes ganddynt rôl arolygu fod â chymhwyster Lefel 2 o leiaf, a dylai hanner y rhain fod â chymhwyster Lefel 3 neu fod yn gweithio tuag ato. I fynd ymlaen i swydd rheolwr, mae’n rhaid i chi gael cymhwyster Lefel 3 ac o leiaf 2 flynedd o brofiad. Efallai bod nifer o feithrinfeydd yn hapus i gymryd Cynorthwywyr Meithrinfa sydd heb gymwysterau, ac yn arbennig o awyddus i ddenu staff hyn sydd â phrofiad o ofalu am eu plant eu hunain. Fodd bynnag, bydd y mwyafrif o gyflogwyr yn disgwyl i chi ymrwymo i hyfforddi ar gyfer cymhwyster Lefel 2, unwaith y byddent yn eich cyflogi.


Am fwy o fanylion am gefnogaeth a chyrsiau sydd ar gael, dilynwch y linciau ar ochr chwith o'r tudalen hwn.
Neu cysylltwch gyda Gwynedd Ni ar 01286 675570 neu Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi