Neidio i'r

Gwarchodwr


Beth yw’r swydd yma?
Mae bod yn warchodwr plant cofrestredig yn rhoi’r cyfle i chi weithio yn eich cartref eich hun yn gofalu am blant pobl eraill, o’r babanod lleiaf i blant yn eu harddegau. Fel gwarchodwr plant, dim ond gofalu am griw bychan o blant y byddwch ar y tro. Mae hyn yn golygu eich bod yn dod i nabod y plant rydych yn gofalu amdanynt yn dda iawn a’ch bod yn chwarae rhan bwysig yn eu bywydau. Byddwch yn helpu plant i ddatblygu gyda llawer o weithgareddau a thrwy gael hwyl gyda nhw wrth iddynt chwarae, a byddwch yn rhannu yn eu llwyddiannau wrth iddyn nhw dyfu. Ar ddiwrnod arferol efallai y byddwch yn cymryd y plant i’r ysgol; yn mynd i’r parc ar y ffordd adref; yn paentio lluniau gyda’r plant bach tra bo’r babi’n cysgu; yn mwynhau byrbryd ar ôl yr ysgol ac yn darllen stori wrth aros am rieni’r plant.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i chi?
Mae boddhad mewn swydd yn rhywbeth na allwch roi pris arno. Byddwch yn mwynhau magu plant yn eich cartref eich hun ac ennill cyflog llawn amser ar yr un pryd. Mae llawer o warchodwyr plant yn rhieni/gofalwyr i’w plant ifainc eu hunain hefyd ac yn edrych ar ôl plant eraill ar yr un pryd. Mae llawer o gefnogaeth a chyngor ar gael i fusnesau sy’n cychwyn ac efallai y bydd cyfle i chi gael rhywfaint o arian i’ch helpu i sefydlu eich busnes.

Pa gymwysterau fyddwch chi eu hangen?
Mae’r Cwrs Cyflwyniad i Arferion Gofal Plant (yn y Cartref) wedi’i deilwra ar gyfer pobl sy’n gofalu am blant yn y cartref yn hytrach nag mewn canolfan megis meithrinfa. Bydd angen i chi hefyd ennill tystysgrif cymorth cyntaf sy’n cynnwys cymorth cyntaf i blant a babanod ifainc, a dal i ddiweddaru eich gwybodaeth wedyn, yn ogystal â chwblhau cwrs hylendid bwyd. Unwaith y byddwch wedi dechrau gweithio fel gwarchodwr plant, bydd cyfle i chi wneud rhagor o hyfforddi; o sesiynau unwaith yn unig ar bynciau fel chwarae anniben, i gymwysterau ffurfiol megis y Diploma mewn Gofal Plant yn y Cartref. Os hoffech ofalu am blant dan wyth oed, bydd angen i chi gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a phrofi eich bod yn cyrraedd y safonau cenedlaethol ar gyfer gwarchod plant. Gallwch hefyd ymuno â’r Cymdeithas Proffesiynol Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar (PACEY), sef cymdeithas gwarchod plant broffesiynol. Byddwch yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd am faterion pwysig yn ymwneud â gwarchod plant yn ogystal â gostyngiad ym mhrisiau gwaith papur yr PACEY, megis contractau a chofrestri presenoldeb, sy’n gallu helpu i gadw ochr fusnes eich gyrfa newydd yn rhedeg yn esmwyth.

Beth yw gwarchodwr cofrestredig?
Mae gwarchodwr plant cofrestredig yn ofalwr ddiwrnod proffesiynol sydd fel arfer yn gweithio yn eu cartrefi eu hunain i ddarparu gofal a chyfleoedd dysgu ar gyfer uchafswm o 6 o blant o dan 8 oed, gan gynnwys eu plant eu hunain am fwy na 2 awr y dydd.

Ydi'n swydd i mi?
Dychmygwch swydd sy'n gwneud gwahaniaeth positif a real i fywyd plentyn, gan adeiladu ar eu hyder a helpu iddynt ddatblygu i fod yn blant a phobl ifanc cymdeithasol, yna ychwanegwch yr hyblygrwydd o wneud y swydd yn eich cartref eich hun tra'n cyd fynd ag ymrwymiadau eraill.


Am fwy o fanylion am gefnogaeth a chyrsiau sydd ar gael er mwyn fod yn 'Warchodwr Cofrestredig', dilynwch y linciau ar ochr chwith o'r tudalen hwn. Neu cysylltwch gyda Gwynedd Ni ar 01286 675570 neu Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi