Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Diogelwch > Tu Allan

Trafnidiaeth

Trafnidiaeth

Cab Diogel
Ydych chi erioed wedi cael trafferth canfod tacsi ar ôl noson allan? Erbyn hyn, dydi hynny ddim yn broblem!  Yr oll sydd angen i chi ei wneud yw anfon tecst gyda’r gair “CAB” i 83222.

Byddwch yna’n derbyn neges testun yn ôl gyda manylion cyswllt tri o’r cwmnïau tacsi trwyddedig agosaf i chi.

Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn cael mynediad hawdd a sydyn i gwmnïau tacsi trwyddedig lleol, ac yn helpu i gael gwared â gyrwyr tacsis heb drwydded.

Bydd pob neges testun i Cab Diogel yn costio 50 ceiniog.

Amserlenni

Chwilio am amser bws neu drên?  Dim problem!  Mae amserlenni’r holl wasanaethau trafnidiaeth yng Ngwynedd ar gael i’w lawr lwytho. www.gwynedd.llyw.cymru/bwsgwynedd  Neu, fe allwch chi ddefnyddio cynllunydd teithio Traveline Cymru. www.traveline-cymru.info

Tocynnau

Tocyn Crwydro Coch

Os fyddwch chi’n teithio ar y bws yng Ngwynedd, efallai y buasai’n syniad prynu tocyn crwydro coch.  Tocyn diwrnod sydd yn eich caniatáu i deithio mor aml ac ydych eisiau ar deithiau bws penodol o fewn Gwynedd ar y diwrnod hwnnw.

Mae’n costio £6.80 i oedolion a £3.40 i blant.

Cerdyn Rheilffordd Pobl Ifanc

Os ydych chi rhwng 16 a 25, mae modd prynu tocyn rheilffordd pobl ifanc.  Mae’n costio £30 am flwyddyn ac yn cynnig 1/3 oddi ar brisiau tocynnau trên ar draws Prydain.  Mae’r tocyn hefyd yn cynnig gostyngiadau gwych oddi ar bethau fel dyddiau allan, gwestai a llawer mwy.  Ar gyfartaledd, fe alli arbed hyd at £161 yn flynyddol wrth brynu a defnyddio’r tocyn.  Fe alli di brynu’r tocyn ar-lein.  Neu yn dy orsaf agosaf â staff.  http://www.16-25railcard.co.uk/

Tocyn Teithio 16+

Mae’n rhaid i fyfyrwyr 16+ dalu £60 neu £100 y tymor tuag at gostau trafnidiaeth i’r ysgol neu goleg. 
Am £60 y tymor gall myfyrwyr deithio:
• I’r ysgol uwchradd leol.
• Rhwng cyfeiriadau yn Nwyfor a Meirionnydd a safleoedd Coleg Llandrillo Dolgellau a Phwllheli, gan gynnwys cyrsiau Anghenion Arbennig.
• Rhwng cyfeiriadau yn Arfon a safleoedd Coleg Menai Parc Menai, Bangor, Llangefni a Chaernarfon, gan gynnwys cyrsiau Anghenion Arbennig.
• Rhwng unrhyw le yng Ngwynedd a safle Coleg Llandrillo Glynllifon.
• I unrhyw ysgol arbennig yng Ngwynedd.
Am £100 y tymor gall myfyrwyr deithio rhwng eu cartref ac unrhyw ysgol neu goleg yng Ngwynedd sy’n rhan o’r cynllun.
Dim ond i fyfyrwyr sy’n byw ac yn astudio o fewn Gwynedd y mae’r cynllun yn berthnasol – heblaw am y rhai sy’n teithio o Wynedd i Goleg Menai Llangefni.
Nid yw’r cynllun yn darparu cludiant i fyfyrwyr preswyl Coleg Llandrillo Glynllifon gyrraedd yno ar ddechrau’r wythnos. Y Coleg sy’n gofalu am hyn.
Am fwy o wybodaeth, ymwelwch â www.gwynedd.llyw.cymru/tocynteithiomyfyriwr neu galwch Canolfan Gyswllt Cyngor Gwynedd, 01766 771 000.
 


fyngherdynteithio

Cynllun teithiau rhatach yw fyngherdynteithio, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n galluogi pobl ifanc 16, 17 ac 18 oed yng Nghymru i gael 1/3 oddi ar bris eu tocynnau bws.

Mae hwn yn gynllun peilot a fydd ar waith o 1 Medi 2015 tan 31 Mawrth 2017.

Gallwch wneud cais am fyngherdynteithio:
Ar-lein: https://fyngherdynteithio.llyw.cymru
Trwy ffonio 0300 200 22 33. Byddwn yn anfon copi papur o’r ffurflen gais atoch, a gallwch ei hanfon yn ôl atom drwy’r post yn rhad ac am ddim.

Am fwy o wybodaeth ewch i https://fyngherdynteithio.llyw.cymru neu lawrlwythwch y poster ar waelod y dudalen.


Bws i Ysbyty Gwynedd a Wrecsam o de Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio gyda mudiad CIL De Gwynedd i dreialu cynllun bws sy’n cludo pobl o ardal de Gwynedd i Ysbyty Gwynedd, Bangor ac i Ysbyty Maelor, Wrecsam.

Mae’r cynllun ar-alw yn cludo pobl o Abermaw i Ysbyty Gwynedd, Bangor ddwy waith yr wythnos ar ddydd Mawrth a ddydd Iau. Ar ddydd Gwener, mae bws yn cludo pobl o Borthmadog i Ysbyty Maelor, Wrecsam trwy Abermaw.

Mae’r gwasanaeth yn codi pobl ardal Abermaw gan gychwyn am 11.30am, i gyrraedd Bangor erbyn 1.30pm. Yn yr un modd, mae’n gadael Porthmadog ar ddyddiau Gwener i gyrraedd Ysbyty Maelor, Wrecsam erbyn 1.30pm ac yn cychwyn yn ôl, fan bellaf 3pm.

Cost y daith yw £1 bob ffordd, ac mae’n rhaid bwcio o flaen llaw i gael lle ar y bws. I gadw lle, ffoniwch 01766 514249 / 01766 510112 neu e-bostio transport@cildegwynedd.co.uk

Am ragor o wybodaeth am CIL De Gwynedd (Centre for Independent Living), ewch i: www.cildegwynedd.co.uk


Bws Arfordir Llŷn

Bydd y gwasanaeth yn rhedeg 24 Mawrth - 30 Hydref 2016.

Bydd 2 fws yn mynd yn rheolaidd i 5 pwynt sefydlog sef Abersoch, Porth Neigwl, Aberdaron, Porthor a Nefyn. Dangosir yr amser gadael ar yr amserlen bob tro.

Os oes lle ar y bws, gellir codi teithwyr ad-hoc o’r pwyntiau ar y daflen amser, neu gall teithwyr wneud arwydd i gael eu codi o unrhyw fan hwylus a diogel ar hyd llwybr y bws. Does dim rhaid bwcio, ond rhoddir blaenoriaeth i’r teithwyr fydd wedi bwcio.

Fel Bws Hyblyg gall y bws hefyd godi neu ddanfon teithwyr i unrhyw fan o fewn yr ardal wedi’i liwio’n binc ar y map, ond i wneud hyn, mae’n rhaid bwcio’r daith ymlaen llaw.

Sut i fwcio?

Edrychwch ar yr amserlen (sydd i’w canfod ar waelod y dudalen) ac wedyn cysylltwch â swyddfa O Ddrws i Ddrws drwy ffonio 01758 721777 neu ebostio oddrwsiddrws@yahoo.co.uk.

Dylid bwcio 24awr ymlaen llaw, yn ystod oriau agor swyddfa arferol 9am – 16.30pm.
Ni ellir gwarantu os yn bwcio’n hwyr.


Atodiadau
Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi