Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Iechyd

Iechyd

Croeso i dudalennau Iechyd Gwynedd Ni! Mae na lawer o wybodaeth ar gael yma, o gyngor sut i stopio 'smygu i fwyta'n iach a delio gyda'ch lles emosiynol.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau am fwy o wybodaeth fedrwn ni ychwanegu, mae croeso i chi gysylltu - Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

 

I chwilio am eich gwasanaeth iechyd lleol yna dilynwch y linc isod.

Galw Iechyd CymruCANIAD

Eich cynnwys mewn gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau.

Mae Caniad yn cefnogi pobl sydd am sicrhau fod eu lleisiau yn cael eu clywed, yn dylanwadu ar benderfyniadau ac yn helpu i lywio gwasanaethau iechyd meddwi a chamddefnyddio sylweddau.

Mae Caniad ar gyfer unrhyw un sydd yn ymwneud â gwasanaethau iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau, ac unrhyw un sydd yn gofalu am rywun sydd yn defnyddio’r gwasanaethau yma.

Mae Caniad yn cefnogi pobl sydd am sicrhau fod eu lleisiau yn cael eu clywed, yn dylanwadu ar benderfyniadau ac yn helpu i lywio gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau.
Mae ein model, ethos a strwythur wedi eu datblygu gan banel o bobl sydd yn defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau ar draws y chwe sir yng Ngogledd Cymru.

Mae ein gwasanaeth wedi ei adeiladu ar byramid o gyfranogiad, a fydd yn cael ei ddefnyddio fel fframwaith er mwyn helpu cynnwys mwy o bobl yn y maes hanfodol hwn.

Cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda am wybodaeth:
0800 085 3382
caniad@caniad.org.uk
www.caniad.org.uk

Cynnwys answyddogol
Bydd Caniad yn darparu cylchlythyron cyson, wedi eu teilwra a heb jargon ynghyd â diweddariadau sydd wedi eu hysgrifennu gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr. Rydym hefyd yn cynnig y cyfle i fynychu grwpiau ffocws a sesiynau un-i-un.

Hyfforddiant a chymorth wedi’u teilwra
Bydd ein sesiynau hyfforddi yn eich helpu i ddatblygu sgiliau, cynyddu eich hyder a chael y cymorth sydd angen arnoch i ddod ac i aros yn annibynnol.

Cynnwys gweithgar
Ymunwch gyda ni er mwyn helpu datblygu, monitro a darparu gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau! Rydym yn cynnig ffyrdd hyblyg, clir a hawdd i chi i wneud cyfraniad pwrpasol a chael effaith go iawn.

Gwirfoddoli
Mae gwirfoddolwyr Caniad yn darparu hyfforddiant a mentora i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr eraill.

Edrychwch ar ein safle we am ragor o wybodaeth.


Agro – Mudiad adfer Môn a Gwynedd

Mae gan Agro Cymru lawer i'w gynnig i'n haelod presennol ac rydym yn wastad yn croesawu aelodau newydd.
Rydym yn sefydliad adfer, gyda phwyslais ar adferiad drwy weithgarwch. Mae Agro yn cynnig cymorth grŵp tu allan i oriau gwaith a gynhelir bob wythnos ar draws  Ynys Môn a Gwynedd. Gan gynnig gweithgareddau am ddim yn ystod y penwythnos.

Cydlynydd Gwynedd: Huw.J.Harries
07549956002
agrocymru@gmail.com

Gall y rhif ffôn cael ei ddeialu unrhyw ddiwrnod amser nos neu ddydd, saith diwrnod yr wythnos trwy gydol y flwyddyn.
Rydym yn wasanaeth a arweinir gan ein haelodau, a dyma awgrymiadau ar ba offer a gweithgareddau sy'n cael eu cynnig ar hyn o bryd.

 • Cyfarfodydd galw heibio wythnosol - Bangor, Caernarfon a Phwllheli
 • Cegin Gymunedol Agro
 • Grwpiau cerdded
 • Offer cerdded, dillad gwrth-ddŵr ac esgidiau cerdded a ffyn heicio
 • Rhandiroedd
 • Cadw Gwenyn
 • Gwneud jam, siytni, mêl a phobi
 • Gweithdy pren ar gyfer dodrefn
 • Pêl-droed ym Mangor a’r nos Fawrth
 • Rhodenni pysgota
 • Clybiau golff
 • Racedi tennis
 • Beiciau gyda helmedau
 • Sesiynau celf a chrefft
 • Gweithdai adferiad, cefnogaeth cymheiriaid & atal ail bwl
 • Prydau cymunedol yn ein sesiynau  galw mewn
 • Diwrnodau i'r teulu, rhad ac am ddim gyda thrafnidiaeth
 • Celf Therapiwtig

Rydym yn bwriadu cynnig mwy o hyfforddiant yn y dyfodol. Cymorth Cyntaf, arweinyddion cerdded, cyfeiriannu a hylendid bwyd.


AGRO Adferiad trwy weithgaredd

Prosiectau:
Pysgota
Cerdded
Pel-droed

Amserlen Wythnosol Weithgareddau:
Dydd Llun:
Grŵp Bangor
Capel Penrallt
5:00 - 7:00

Dydd Mawrth:
Pêl-droed 5 ochr Bangor City FC
5:00

Dydd Mercher:
Prosiect Rhandir
5:00 - 7:00

Grŵp Pwllheli
Capel-y-Drindod
4:00 - 6:00

Dydd Iau:
Grŵp Caernarfon
Capel Salem
4:00 - 6:00

Dydd Gwener:
Grŵp Cerdded
Taith - TBC

Dydd Sadwrn:
Siop grefftau

Dydd Sul:
Prosiect rhandir
bob pythefnos arall
10:00 - 2:00

www.agro-cymru.org.uk
twitter.com/agro_cymru
facebook.com/agro.cymru

Am fwy o fanylion cysylltwch â Huw/Donna
Huw: 07549956002
Donna: 0777280028


Atodiadau
Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi