Neidio i'r

Gweithio mewn Gofal Plant


Ydych chi’n dda gyda phlant?
Ydyn nhw’n ymlacio yn eich cwmni?
Ydy hi’n hawdd i chi ddal eu dychymyg gyda gweithgareddau a chwarae rôl?

Os felly, efallai eich bod wedi dod o hyd i’ch gwir alwedigaeth. Beth allai fod yn fwy gwerth chweil na threulio eich amser yn y gwaith yng nghwmni plant ifainc, yn eu helpu i ddysgu am eu hunain a’r byd o’u cwmpas?

Mae 'na wybodaeth yma am sut i fod yn warchodwr cofrestredig, cychwyn meithrinfa, gweithio mewn clybiau tu allan i oriau ysgol a llawer mwy. Mae llyfryn 'Gyrfaoedd gwerth chweil yn helpu plant i chwarae, dysgu a thyfu' wedi ei atodi ar waelod y dudalen, cafodd ei gynhyrchu i roi darlun go iawn i chi o’r hwyl a’r her y gallwch eu disgwyl wrth weithio gyda phlant bychain.

PA GWRS SY'N GYWIR I CHI?

Lefel 1 – Lefel Gyflwyniadol
Os nad oes gennych brofiad, neu os yw eich profiad yn fach iawn, dyma’r cwrs i chi. Byddwch yn cael profiad gwaith er mwyn cael profiad ymarferol neu bydd cyfle i chi hyfforddi wrth i chi weithio fel prentis.
Lefel 2 – Lefel Tystysgrif
Dyma’r cymhwyster y byddwch ei angen os ydych eisiau gweithio dan oruchwyliaeth fel cynorthwyydd dosbarth, cynorthwyydd meithrinfa, gweithiwr chwarae, cynorthwyydd cylch meithrin, cynorthwyydd cylch chwarae neu weithiwr chwarae ar ôl ysgol, er enghraifft.
Lefel 3 – Lefel Diploma
Bydd ennill y cymhwyster yma’n gadael i chi weithio gan ddefnyddio eich synnwyr cyffredin eich hun, gan gynllunio, trefnu a goruchwylio pobl eraill. Gallech fod yn gynorthwyydd dosbarth, ymarferydd meithrinfa neu arweinydd cylch chwarae neu gylch meithrin, er enghraifft.
Lefel 4 – Lefel Rheoli
Mae hwn i ymarferwyr profiadol sy’n gwneud tasgau rheoli. Cyrhaeddwch y lefel sgil yma i wella eich sgiliau fel rheolwr canolfan integredig, meithrinfa, cylch meithrin neu gylch chwarae.
Lefel 5 – Gradd Sylfaen a chymwysterau uwch
Dyma’r cymhwyster fydd yn eich helpu i ddysgu’r sgiliau rydych eu hangen i reoli ar lefel strategol. Gallech fod yn rhedeg canolfan plant integredig neu arwain adran chwarae’r awdurdod lleol a rheoli ar lefel strategol.
Gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg
Os ydych wedi dewis gweithio mewn ysgol cyfrwng Cymraeg, dwyieithog neu gylch meithrin, mae dwy raglen hyfforddi ar gael. Gall Cam wrth Gam eich helpu i ennill cymhwyster hyd at Lefel 3 a gall hefyd eich helpu i ddatblygu eich sgiliau iaith Gymraeg. Gall Geiriau Bach eich helpu i ennill cymhwyster Lefel 4. Bydd colegau AB hefyd weithiau’n cynnig cymwysterau blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg. I weld rhestr lawn o gymwysterau derbyniol ar gyfer y gweithlu gofal plant a’r blynyddoedd cynnar, ewch i www.ccwales.org.uk os gwelwch yn dda.


Ehangu rheoliadau gofal plant

O 1 Ebrill 2016, bydd yr ystod oedran ar gyfer cofrestru gofal plant a chwarae yng Nghymru'n cael ei hymestyn o wyth mlwydd oed i 12 mlwydd oed.

Bydd pob darpariaeth chwarae a gofal plant i blant dan ddeuddeg mlwydd oed, gan gynnwys gwarchodwyr plant, gwasanaethau gofal dydd, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae gwyliau a darpariaeth chwarae, sy'n gweithredu am fwy na dwy awr y diwrnod, yn cael eu rheoleiddio a'u harolygu gan AGGCC.

Mae'r newidiadau hyn yn dod â’r systemau cofrestru yng Nghymru yn gyson â rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig, ac yn cydymffurfio â'r cynllun Gofal Plant Di-dreth newydd, a fydd yn cael ei gyflwyno yn 2017.

Ewch i wefan AGGCC am fanylion. http://ow.ly/XNw02
Gweler y taflen wybodaeth ar waelod y dudalen

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi