Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Diogelwch

Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant

Trosedd Camfanteisio'n Rhywiol Ar Blant

Nid yw camfanteisio'n rhywiol ar blant yn dderbyniol yn ein cymdeithas ni.

Mae'n drosedd all effeithio ar blant ar un rhyw adeg, yn unrhyw le, dim ots beth yw eu cefndir cymdeithasol ag ethnig.

Mae camfanteisio'n rhywiol ar blant a phobl ifanc yn ymwneud â throseddwyr neu 'paratoi' ac yn ddefnyddio'u pŵer i'w cam-drin yn rhywiol.

Gall y camfanteisio ddigwydd mewn sawl ffordd, boed hynny mewn perthynas sy'n ymddangos fel pebai'n gydsyniol rhwng rhywyn ifanc a chariad hyn, neu rywyn ifanc yn cael rhyw yn gyfnewid am arian, anrhegion, alchohol neu ychydig o sylw.

Mae camfanteisio ar blant yn rhywiol gyfwerth a cham-drin plant, ac er nad yw'r plant a'r phobl ifanc efallai yn sylweddoli hynny, gall achosi niwed ar eu hiechyd corfforol, emosiynol a seicolegol. Mae'r fath hon o gamdriniaeth yn aml yn cynnwys ymosodiadau rhywiol treisgar a diraddiol.

Yn y rhan fwyaf o achosion nid fydd pobl ifanc sy'n cael eu cam-drin yn ystyried eu bod mewn perygl ac ni fyddant yn galw am help. Byddant yn gweld eu hunain fel cyfranogwyr parod, ond mewn gwirionedd ni fydd eu hymddygiad yn gydsyniol o bell ffordd.

Bydd pawb sydd wedi dioddef camdriniaeth yn ymateb yn wahanol, ond bydd modd gweld arwyddion o rybudd fod rhywbeth o'i le yn y ffordd y mae plentyn yn ymddwyn.

Ydych chi'n gwybod beth ei edrych amdano? Y mwyaf yr ydych yn ei wybod, y mwyaf y byddwch yn ei weld.

Os ydych yn amau neu'n darganfod rhywun sydd yn camfanteisio'n rhywiol ar blentyn, ffoniwch yr heddlu ar 101, ac os yw'n ar gyfwng ffoniwch 999.


Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn arwain ar yr ymgyrch ar ran heddluoedd Cymru ac mi fyddant yn derbyn cefnogaeth gan Undeb Rygbi Cymru.

Am fwy o wybodaeth am drosedd camfanteio'n rhywiol ar blant neu am sut mae'r Undeb Rygbi Cymru yn cefnogi'r ymgyrch ewch draw i wefan gwybod mwy:
Gwefan: www.gwybodmwy.org.uk

Fan hyn mi wnewch chi dod o hyd i'r ffilm bychan sydd wedi gael ei greu gyn y chwaraewyr mwyaf adnabod o'r sgwad Cymru.

Undeb Rygbi Cymru

Mae arwyr chwaraeon o dîm rygbi Cymru wedi rhoi eu hamser i gefnogi ymgyrch Cymru gyfan sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth o gamfanteisio'n rhywiol ar blant.

Wrth gydweithio â Heddlu Gogledd Cymru mae chwaraewyr o dîm presennol Cymru wedi cynhyrchu dwy ffilm fer yn Gymraeg a'r Saesneg, sydd wedi eu hanelu at wneud pobl yn ymwybodol o'r arwyddion i chwilio amdanynt a fydd yn dweud fod rhywbeth o'i le.

Mae aelodau o'r tîm, yn cynnwys y Capten Sam Warbuton, Rhys Priestland, George North a Mike Phillips yn cyfleu neges gref fod camfanteisio ar blant yn rhywiol yn gam-drin plant sy'n rhoi dioddefwyr ifanc mewn risg o ddifrodi eu hiechyd corfforol, emosiynol a seicolegol.

Prif neges yr ymgyrch yw nad yw nifer o'r bobl ifanc sy'n cael eu cam-drin yn sylweddoli eu bod mewn perygl ac nid ydynt yn galw am gymorth. Er nad yw dioddefwyr yn cael eu stereoteipio, mae arwyddion yn bodoli mewn ymddygiad plant a allai ddangos bod rhywbeth o'i le.

Dyma linc i fideo sydd wedi cael ei greu gyn yr Undeb Rygbi Cymru:
https://youtu.be/3dA16hejwos?list=UUgnsZ08KoNo6C5go03620Cw


Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi