Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Diogelwch

Diogelwch

Croeso i dudalennau Diolgelwch Gwynedd-Ni. Bydd 'na wybodaeth am bethau fel sut i aros yn saff ar y wê a sut i fod yn saff pan ydych allan ac o gwmpas gyda'r plant.


Pa bryd wnaethoch chi brofi eich larwm mwg ddiwethaf?

Os ydych chi'n byw yng Nghymru, mae eich gwasanaeth tân ac achub lleol yn cynnig larymau mwg AM DDIM yn ogystal â'u gosod. Bydd yr archwiliad diogelwch tân yn y cartref yma'n eich cadw'n ddiogel rhag tân.

Mae ystadegau'n dangos eich bod chi chwe gwaith yn fwy tebygol o farw mewn tân yn y cartref os nad oes gennych larwm mwg. Allwch chi fforddio cymryd y risg?

Mae'r ymweliad i gynnal archwiliad diogelwch tân yn y cartref AM DDIM yn cymryd tua 20 munud ac fe'i trefnir ar amser cyfleus i chi. Bydd staff hyfforddedig y gwasanaeth tân ac achub, sy'n cario cerdyn adnabod bob amser, yn:

• Cyflenwi ac yn gosod larymau mwg i achub bywydau yn eich cartref neu yn sicrhau fod y larymau sydd gennych yn barod yn gweithio'n iawn
• Darparu cyngor ynglyn â sut i gadw eich cartref yn ddiogel rhag tân
• Eich helpu i baratoi cynllun dianc er mwyn i chi a'ch teulu allu gadael yr eiddo pe digwyddai tân
• Darparu offer arbenigol ar gyfer pobl fyddar neu drwm eu clyw
• Asesu i weld a ydych yn perthyn i'r categori risg uchel a pe byddech yn elwa o offer arbenigol i'ch helpu i gadw'n ddiogel rhag tân

Mae'r uchod i gyd AM DDIM, a'r cyfan sydd angen ei wneud yw:
• Ewch i http://www.freesmokealarm.co.uk a llenwi’r ffurflen ar-lein
• Ein ffonio ni ar 0800 169 1234 unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos i gofrestru
• Anfon neges destun i 88365, gan roi HFSC ar ddechrau'r neges


Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd 2016

Mae Brake yn annog addysgwyr gofrestru ar gyfer Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd (sydd yn digwydd ym mis Tachwedd). Gall addysgwyr creu gweithgareddau ar y thema hon neu unrhyw bwnc diogelwch ar y ffyrdd, ac os ydynt yn gallu newid i gerdded, seiclo neu defnyddio cludiant cyhoeddus gymaint ag y bo modd. Gall addysgwyr cysylltu dioddordeb y disgyblion wrth archwilio manteision teithio cynaliadwy ac egniol a chylfeoedd ar gyfer eu teulu i fynd o gwmpas yn y ffordd hon. Gall ddysgu diogelwch ar y ffordd a theithio egniol, cynaliadwy eu hystafell ddosbarth yn helpu i gwrdd â nodau bynciau'r cwricwlwm gorfodol megis gwyddoniaeth a daearyddiaeth, ac mae hefyd yn cwrdd â nodau fel rhan o agenda dinasyddiaeth.

Gwrthdrawiadau ar y ffyrdd yw'r achos mwyaf cyffredin o farwolaeth ymhlith â pobl ifanc, ac mae cydnabyddiaeth gynyddol cynyddol y llygredd traffig bygythiad a ffyrdd o fyw yn ystum i blant a theuluoedd. Mae codi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y ffyrdd a chreu mannau diogel ar gyfer teithio cynaliadwy a gweithredol yn hanfodol.

COFRESTRWCH NAWR! Mae Brake yn annog i addygwyr gofrestru i gymryd rhan yn yr wythnos ac yn derbyn cefnogaeth ac mae adnoddau pecyn gweithredu ebost rhad ac am ddim ar gael gan Brake.

Dewch i wybod mwy ac cofrestu ar-lein ar www.roadsafetyweek.org.uk


Kerbcraft

Mae cynllun Kerbcraft - sef Strategaeth Genedlaethol i Hybu Diogelwch Plant wrth Gerdded a ariennir gan Lywodraeth Cymru – yn dysgu plant rhwng 5-7 oed i gerdded yn ymyl ffordd yn fwy diogel. Fel rhan o’r cynllun, mae swyddogion yn mynd â’r plant ar ymyl ffyrdd go iawn a dangos iddyn nhw fod gwneud y penderfyniadau cywir, ac ymddwyn yn gywir, yn gallu eu helpu i fod yn ddiogel.

Gweler y daflen Kerbcraft ar waelod y dudalen am fwy o wybodaeth.
Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi