Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cymorth

Tros Gynnal Plant

 Tros Gynnal Plant

Eiriolaeth Gogledd Cymru

Cysylltwch!

 • Eisiau gwybod beth yw eich hawliau?
 • Angen help i gael dweud eich barn?
 • Angen rhywun i wrando ar eich safbwynt chi?

Sut gall eiriolaeth helpu?

 • Dweud wrthoch beth yw eich hawliau
 • Eich helpu i ddatrys pethau gyda'ch gweithwr proffesiynol
 • Eich cefnogi i ddweud eich barn mewn cyfarfodydd ac adolygiadau
 • Eich help i wneud cwyn

Rydym yn annibynnol - nid ydym yn gweithio i'r Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd na Addysg

Rydym yn gyfrinachol - wnawn ni ond rhannu yr hyn yr ydych eisiau i ni wneud, heblaw eich bod mewn perygl.

CYSYLLTWCH!
Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru Uned 3, Doc Fictoria, Caernarfon LL55 1TH.
Ffôn: 01286 238 007.
Rhadffon: 0800 111 6880
Ebost: northwalesadvocacy@trosgynnalplant.org.uk
Gwefan Tros Gynnal: http://www.trosgynnal.org.uk/


Meini Prawf Cymhwysedd Ar Gyfer Defnyddio'r Gwasanaeth

Plant neu pobl ifanc 0-25 mlwydd oed sy'n gallu rhoi caniatad gwybodus, fel un o gleientiaid y Gwasanaethau Cymdeithasol naill ai fel Plentyn sy'n Derbyn Gofal neu Blentyn Mewn Angen.

Plant a Phobl Ifanc sy'n Gadael Gofal, hyd at 21 oed neu 25 os mewn addysg bellach.

Plant a Phobl Ifanc sy'n Derbyn Gofal.

Plant a Phobl Ifanc mewn angen, yn cynnwys plant a phobl ifanc hyd at 18 oed:

 • sydd â phroblemau iechyd meddwl
 • sydd wedi eu gwahardd o'r ysgol
 • sy'n geiswyr lloches neu'n ffoaduriaid neu dan oed ac ar eu pen eu hunain
 • sydd ag anabledd (o fewn diffiniad Deddf Plant 1989) yn cynnwys y rhai sy'n mynd drwy gyfnod pontio
 • sydd mewn lloches oherwydd statws digartrefedd
 • sy'n ddigartref neu mewn llety anfoddhaol sy'n byw oddi cartref mewn llety preswyl, ysgolion, Unedau diogel a lleoliadau gwarchodol neu Ysbytai annibynol
 • sy'n rhan o'r System Cyfiawnder Ieuenctid
 • sy'n ofalwyr ifanc
 • sydd wedi caeu eu cam-drin a'u hesgeleuso neu sydd mewn hynny
 • sy'n famau oed ysgol
Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi