Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cymorth

Cerrig Camu (OWL)

Ni yw’r Prosiect OWL, sy’n sefyll am ‘Outcomes with Learning’ yn Saesneg. Hwn yw’r cyntaf o’i fath yng Nghymru ac fe’i lleolir ar safle Cerrig Camu yn Nolgellau, sy’n cael ei redeg gan y darparwr gofal Regard.

Ein prif ffocws yw darparu gweithgareddau a chyfleon therapiwtig yn ystod y dydd i geisio gwella sgiliau galwedigaethol, datblygiad personol ac ymgysylltu, yn yr iaith sydd fwyaf cartrefol i’r unigolyn (Cymraeg neu Saesneg).Rydym yn croesawu pawb, yn enwedig rhai nad oes ganddynt lawer o gyfleon oherwydd eu hymddygiad cymhleth.

Ein cenhadaeth...
Bod yn ganolfan ragoriaeth am ddarparu gwasanaeth dydd seiliedig ar ganlyniadau

I gyrraedd y nod yma, rydym yn ymroddedig i:

• Datblygu gwasanaethau drwy ymgynghori gyda’r unigolion a gefnogwn, a’u rhwydwaith.
• Darparu gwasanaeth dydd person-ganolog sy’n seiliedig ar ganlyniadau ac sy’n cefnogi unigolion gydag anghenion iechyd meddwl, anableddau dysgu a / neu ymddygiad cymhleth.
• Sicrhau a chynnal diwylliant o rymuso.
• Rhoi gwasanaeth rhagorol o flaen pob ystyriaeth arall.
• Cydnabod, parchu a hyrwyddo hawliau’r unigolion a gefnogwn.

Y sesiynau a gynigiwn...

Ar ôl asesiad trylwyr, byddwn yn gweithio gyda chi i nodi pa brosiectau fydd yn eich helpu i ddilyn y llwybr dysgu gydol oes a ddewiswch.Mae pob sesiwn yn cynnwys nifer o is-sesiynau, fel y gallwch ddysgu yn ôl eich pwysau drwy gydol y rhaglen.Unwaith y byddwch wedi cyflawni eich canlyniadau mewn un maes, byddwn yn gweithio gyda chi i nodi camau pellach tuag at fod yn fwy annibynnol.

Garddwriaeth
Celf & Crefft
Sgiliau bywyd
Hwsmonaeth anifeiliaid
Economeg y cartref
Gwaith coed
Ymchwilio i’r synhwyrau
Ymchwilio i natur
Ymlacio

I drefnu ymweliad neu am fwy o fanylion, gallwch gysylltu â ni fel a ganlyn

Cerrigcamu.owl@regard.co.uk  
Ffôn: 01341 423075  
Ffacs: 01341 422943

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi