Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cymorth

Plant yng Nghymru

Plant yng Nghymru yw’r corff ambarél cenedlaethol ar gyfer sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru.  

Mae’n haelodau’n hanu o’r sectorau gwirfoddol, statudol a phroffesiynol.  Yr ydym yn gweithio gydag a thros ein haelodau i hyrwyddo’u buddiannau ac i ddiwallu’u hanghenion.  Gyda’n gilydd, yr ydym yn:
• Cyfrannu i wneud gweithredu Cytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP / UNCRC) yn realiti yng Nghymru
• Ymladd am wasanaethau cynaliadwy sydd o ansawdd a chyfrannau teg ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc
• Sicrhau sylw a thriniaeth arbennig i blant mewn angen a’r rhai hynny sydd wedi’u hymyleiddio
• Sicrhau bod gan blant a phobl ifanc lais

Dros y pymtheng mlynedd diwethaf, y mae Plant yng Nghymru wedi bod ar flaen y gad gyda dylanwadu ar bolisi ar lefel leol, cenedlaethol ac ar lefel y Deyrnas Unedig.  Y mae’n cyflawniadau allweddol yn cynnwys:

• Sicrhau bod CCUHP yn tanategu holl waith Llywodraeth Cynulliad Cymru gyda phlant a phobl ifanc
• Penodiad y Comisiynydd Plant cyntaf yn y Deyrnas Unedig
• Sefydlu swydd gyntaf Gweinidog dros Blant o fewn y Deyrnas Unedig 
• Creu Draig Ffynci, Cynulliad Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru

Mae ein gweithgareddau craidd yn cynnwys:

• Cynghori, cefnogi a chynrychioli aelodau
• Lledaenu gwybodaeth ar bolisi, ymchwil ac arfer gorau
• Hyrwyddo ymchwil seiliedig yng Nghymru am blant a theuluoedd
• Cydlynu cynlluniau polisi a gytunwyd gydag aelodau
• Addysgu’r cyhoedd ar faterion plant
• Gweithredu fel canolbwynt i ymgyrchoedd yn cefnogi buddiannau plant
• Bod yn llefarydd cyhoeddus dros blant, yn arbennig y rhai dan fwyaf o anfantais
• Tynnu sylw at ddiffygion difrifol mewn gwasanaethau ar gyfer plant
• Gwella gwasanaethau drwy brosiectau datblygu ymarfer
• Hwyluso a chefnogi gwaith eraill gydag amcanion tebyg
• Hyrwyddo materion ac arfer da yng Nghymru, y DU, Ewrop ac yn rhyngwladol

Gall Plant yng Nghymru drefnu amrediad o ddigwyddiadau hyfforddi yn Gymraeg a Saesneg a gall ddatblygu cyrsiau newydd i ateb anghenion comisiynwyr.  Rydym hefyd yn cydlynu nifer o fforymau a rhwydweithiau ledled Cymru ac mae’r rhain yn rhoi cyfle i gyfranogwyr ddod ynghyd i gyfnewid gwybodaeth, rhannu arfer da a rhwydweithio gydag eraill yn eu maes. Gall aelodau fforwm hefyd godi materion o gonsyrn yn gysylltiedig ag amrediad o feysydd polisi y gall Plant yng Nghymru eu sianelu at wneuthurwyr polisi.

Cysylltwch a ni neu ewch i’n gwefan i ddysgu mwy am ein sefydliad:

Prif Swyddfa:
Plant yng Nghymru
25 Plas Winsor
Caerdydd  CF10 3BZ
Ffon:  029 2034 2434

Swyddfa Gogledd Cymru:
Uned 2, Doc Fictoria
Ffordd Balaclafa
Caernarfon  LL55 1TH
Ffon:  01286 677570

Gwefan: www.plantyngnghymru.org.uk
Ebost: info@childreninwales.org.uk

 

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi