Neidio i'r
Logo Gwynedd Ni Logo
Dewislen

Dewislen

Yn ôl i dudalen dewis safle

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd

Rydych yma: Cartref > Cyfnodau Datblygu

Cyfnodau Datblygu

Isod, gallwch ddarganfod arweiniad syml i Cyfnodau datblygu o’r geni i fabanod. Yn ychwanegol ar y dudalen hon, caiff cyngor am frwsio dannedd, cysgu a cychwyn ysgol.

 • 0-3 mis- yn gallu codi eu pennau wrth orwedd ar eu bôl, archwilio gweledol a llafar, gellir lleddfu drwy siglo, canfyddiad o boen, glyfeirio a gwennu.
 • 3-6 mis- clebran, rolio drosodd, yn cydnabod eu mam/rhiant, yn gallu gwahaniaethu rhwng gwynebau cyfarwydd a dieithriaid, diddordeb ac yn cyeryd sylw o weithgareddau o’u cwmpas
 • 6-9 mis- yn cropian ogwmpas, eistedd heb gymorth, yn mwynhau pan fydd rhiant yn chwarae ‘pi-po’, gallu codi gwrthrychau mawr gyda bysedd, yn dechrau i fwyta bwydydd soled, yn gallu pwyntio gyda bysedd
 • 9-12 mis- rheolaeth dros choesau a thread, sefyll, yn ymateb i orchmynion syml, yn deal geiriau fel ‘na na’, yn ymateb i enw ei hun, yn rhoi ac yn cymryd gwrthrychau, sgyrsiau yn bennaf yn swn heb wneud synnwyr.
 • Babanod- rhedeg, gallu cicio pêl, rheoli’u bledren, diddordeb yn eu delwedd mewn drych, yn drist iawn pan yn cael eu gwahanu oddi wrth rhiant.

Brwsio Dannedd

Dechreuwch frwsio dannedd eich plentyn gyda past dannedd fflworid, cyn gynted a mae dant newydd yn ymddangos.

Mae angen brwsio dannedd eich plentyn am oddeutu 2 funud, dwy waith y dydd, bore a nos.

Helpwch eich plentyn frwsio eu dannedd :

 • Fel bod y plentyn yn dod i arfer gyda symudiad gywir y brwsh, mae angen arwain eu llaw i’r cyfeiriad gywir.
 • Defnyddiwch ddrych wrth frwsio fel bod eich plentyn yn gweld lle mae’n brwsio.
 • Mae’n bwysig bod yn hwylus wrth frwsio dannedd gan ddefnyddio brws dannedd lliwgar a defnyddio oriawr i amseru y cyfnod.

Mynd i weld y deintydd :

 • Mae gwasanaeth deintyddol NHS am ddim i blant.
 • Ewch i weld y deintydd yn reolaidd gyda’ch plentyn yn unol ar cyngor y cewch gan y deintydd.
 • Cewch wybod ble mae deintydd agosâ i chwi drwy edrych ar y linc isod

Gwefan NHS Direct (Deintydd)

Cwsg

 • Gall gadw i batrwm cysgu plentyn fod yn anodd ond mae patrwm cysgu yn gallu gwneud yn siŵr bod eich plentyn yn cael digon o gwsg.
 • Mae plentyn angen rhwng 9-12awr y noson.
 • Gall cwsg rhai plant gael ei dorri gan wlychu gwely, hunllefau neu gerdded yn eu cwsg.

Helpu eich plentyn i gysgu:

 • Darllen llyfr cyn mynd i gysgu
 • Osgoi rhoi offer technoleg yn yr ystafell wely
 • Bath cynnes er mwyn eu helpu i ymlacio cyn gwely.

Dechrau Ysgol

Mae dechrau ysgol yn gam mawr i blentyn.  Mae ffyrdd i baratoi eich plentyn i ddechrau ysgol :

 • Er mwyn i blentyn fod mwy annibynnol e.e. gwisgo eu hunain, bwydo ei hunain, rhannu gyda eraill a chwarae gyda plant eraill.
 • Mynd i ymweld ar llyfrgell er mwyn cael llyfrau i dysgu eich plentyn ddarllen cyn dechrau ysgol.
 • Gallwch siarad a’r ysgol mae eich plentyn yn mynd i ddechrau os oes ganddo chi neu’r plentyn bryderon.
 • Siaradwch yn bositif gyda’ch plentyn am ddechrau ysgol a gwrandewch os oes rhywbeth yn poeni eich plentyn.
 • Codwch hyder eich plentyn drwy, e.e. wneud yn siŵr eu bod yn iawn iddynt ofyn i gael mynd i’r tŷ bach yn yr ysgol.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi