Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Arian

Cinio ysgol am ddim

Cinio ysgol am ddim

Mae cinio ysgol am ddim ar gael ar gyfer rhai disgyblion

Mae cinio am ddim ar gael i blant ysgolion cynradd ac uwchradd os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn un o’r budd-daliadau canlynol:
•Lwfans Cymorth a Chyflogaeth (sail incwm)
•Cymhorthdal Incwm
•Lwfans Ceisio Gwaith (ar sail incwm)
•Credyd Treth Plentyn (gydag incwm trethadwy blynyddol o ddim mwy na £16,190)
• Credyd Pensiwn (Gwarant)
•Cymorth o dan Deddf Lloches a Mewnfudo 1999
•Credyd Cynhwysol

Nid yw teuluoedd sy’n derbyn Credyd Treth Gwaith yn teilyngu hyd yn oed os yw eu hincwm trethadwy blynyddol o dan £16,190.

Sut ydw i’n gwneud cais?
Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu ostyngiad Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd, ni fydd raid i chwi gwblhau ffurflen gais am ginio ysgol am ddim, byddwn yn asesu eich hawl yn awtomatig. Os nad ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu ostyngiad Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd, ac o’r farn fod gan eich teulu hawl i gael cinio am ddim, gallwch lawrlwytho'r ffurflen gais o wefan Cyngor Gwynedd

Cysylltu â’r swyddfa budd-daliadau
Ffôn: 01286 682689
E-bost: budd-daliadau@gwynedd.llyw.cymru

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi