Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Arian

Grant Gwisg Ysgol

Mae’r Awdurdod Addysg yng Ngwynedd yn darparu cymorth tuag at y gost o brynu dillad ac esgidiau ysgol i ddisgyblion ysgolion uwchradd (blwyddyn 7-11).

Fedra i gael cymorth ariannol i brynu gwisg ysgol?
Medrwch, os ydych yn derbyn un o’r budd-daliadau canlynol:
•Lwfans Cymorth a Chyflogaeth (sail incwm)
•Cymhorthdal Incwm
•Lwfans Ceisio Gwaith (ar sail incwm)
•Credyd Treth Plentyn (gydag incwm trethadwy blynyddol ddim mwy na £16,190)
•Credyd Pensiwn (Gwarant)
•Cymorth o dan Deddf Lloches a Mewnfudo 1999
•Credyd Cynhwysol

Nid yw teuluoedd sy’n derbyn Credyd Treth Gwaith yn teilyngu hyd yn oed os yw eu hincwm trethadwy blynyddol o dan £16,190.

Faint ydi’r grant?
£105.00 (y plentyn) i ddisgyblion.

Sut ydw i’n gwneud cais?
Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu ostyngiad Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd, ni fydd raid i chwi gwblhau ffurflen gais am grant gwisg ysgol, byddwn yn asesu eich hawl yn awtomatig. Os nad ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu ostyngiad Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd, ac o’r farn fod gan eich teulu hawl i gael grant gwisg ysgol, ewch i wefan Cyngor Gwynedd a lawrlwytho'r ffurflen gais, ei llenwi, ei harwyddo, a'i hanfon i'r cyfeiriad ar y ffurflen

Pa mor aml sy’n rhaid i mi wneud cais?
• Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu ostyngiad Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd, ni fydd angen i chi gwblhau ffurflen ar adegau penodol, byddwn yn adolygu eich hawl yn awtomatig. |
•Os nad ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu ostyngiad Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd bydd angen gwneud cais bob blwyddyn. Fe fydd y swyddfa Budd-daliadau yn anfon ffurflen i chi pan fydd angen i chi wneud cais newydd. Dim ond un ffurflen sydd angen ei llenwi ar gyfer eich plant i gyd, hyd yn oed os ydynt mewn ysgolion gwahanol.

Beth os ydw i’n byw yng Ngwynedd ond mae fy mhlant yn mynd i ysgol mewn Sir arall e.e. Ynys Môn?
Mae'n rhaid i’ch plentyn fynychu ysgol yng Ngwynedd i hawlio grant gwisg ysgol gan Gyngor Gwynedd. Os yw eich plentyn yn mynychu ysgol mewn sir arall bydd yn rhaid i chi wneud cais am grant gwisg ysgol gan yr awdurdod hwnnw.

Mae fy amgylchiadau wedi newid, beth ydw i’n ei wneud?
Eich cyfrifoldeb chi yw dweud wrth swyddfa Budd-daliadau'r Cyngor am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau cyllidol / teuluol. Os nad ydych yn gwneud hyn bydd Cyngor Gwynedd yn gallu gofyn am yr arian yn ôl.

Cysylltu â’r swyddfa budd-daliadau
Ffôn: 01286 682689
E-bost: budd-daliadau@gwynedd.llyw.cymru

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi