Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Arian

Treth Incwm

Treth Incwm yw'r dreth a dalwch ar yr arian rydych yn ei ennill. Nid yw pob incwm yn drethadwy a cewch eich trethu dim ond ar enillion dros lefel benodol. Hyd yn oed wedyn, mae gostyngiadau a lwfansau eraill sy'n gallu lleihau eich bil Treth Incwm - ac mewn rhai achosion yn golygu nad ydych yn talu treth o gwbl.

Beth sy'n cyfrif fel incwm trethadwy?

Mae treth ar eich incwm yn cynnwys:

• enillion o gyflogaeth neu hunangyflogaeth
• incwm y rhan fwyaf o bensiynau (y Wladwriaeth, cwmni a phensiynau personol)
• llog ar gynilion y rhan fwyaf o
• incwm o gyfranddaliadau (difidendau)
• incwm rhent
• incwm a delir i chi o ymddiriedolaeth

Incwm nad oes rhaid i chi dalu treth arno
Mae rhai mathau o enillion na fyddwch byth yn talu treth arno. Mae'r rhain yn cynnwys budd-daliadau penodol, incwm o gyfrifon di-dreth, Credyd Treth Gwaith (CTG) ac ennill bond premiwm. Mae'r enillion yn cael eu hanwybyddu wrth gyfrifo faint o Dreth Incwm efallai y bydd angen i chi dalu.

Lwfansau di-dreth
Mae bron pawb sy'n byw yn y DU at ddibenion treth yn derbyn 'Lwfans Personol', sef swm rydych yn ei ennill neu ei dderbyn heb orfod talu treth.

Os ydych wedi'ch cofrestru'n ddall, neu os na allwch wneud unrhyw waith lle mae gallu gweld yn hanfodol, gallwch hefyd wneud cais am Lwfans Person di-dreth Dall.
Treth Incwm yn unig sy'n ddyledus ar enillion sydd ar ben eich lwfans di-dreth.

https://www.gov.uk/treth-incwm


 

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi