Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Arian

Budd-daliadau

Credyd Cynhwysol

Beth yw Credyd Cynhwysol?
Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal newydd sy'n cefnogi pobl ar incwm isel neu'n ddi-waith. Mewn amser bydd yn disodli’r 6 budd-dal canlynol:
• Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
• Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm
• Cymhorthdal Incwm
• Credyd Treth Gwaith
• Credyd Treth Plant
• Budd-dal Tai

Pwy gaiff hawlio Credyd Cynhwysol?
Mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno yn araf deg ledled Prydain. Gellir ei hawlio yng Ngwynedd o 26 Hydref 2015 ymlaen.
Os ydych yn derbyn un o’r 6 budd-dal a enwir uchod yn barod, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth ar hyn o bryd. Fodd bynnag, os bydd eich amgylchiadau yn newid, efallai y byddwch yn cael eich gwahodd i wneud cais am Gredyd Cynhwysol.
O’r 26 Hydref 2015, dim ond hawlwyr sy'n cydymffurfio ag amodau cymhwyso cyfyngedig iawn fydd yn gallu hawlio Credyd Cynhwysol.

Yn fyr, mae'n rhaid i chi fod:
• yn sengl
• yn addas ar gyfer gwaith
• heb blant neu ddibynyddion eraill
• bod rhwng 18 a 60  a 6 mis oed
.
Am fwy o wybodaeth ynglŷn â gwneud cais, a rhestr gyflawn o bwy sy’n gymwys i wneud cais, lawrlwythwch y dogfen 'Gwneud eich cais am Gredyd Cynhwysol' ar waelod y tudalen.

Sut i wneud cais am Gredyd Cynhwysol?
I wneud cais am Gredyd Cynhwysol, bydd rhaid gwneud cais ar-lein (dim ffurflenni papur ar gael).
• gwneud cais arlein am Gredyd Cynhwysol (gwefan Saesneg yn unig)
Nid yw’r DWP wedi darparu ffurflen gais ar-lein yn Gymraeg. Yr unig ffordd i wneud cais drwy gyfrwng y Gymraeg ydi drwy ffonio’r Llinell hawlio Credyd Cynhwysol (Cymraeg) - y rhif ffôn yw 0800 012 1888.

Cyn i chi ddechrau gwneud cais, bydd raid i chi sicrhau fod y canlynol gennych:
• eich rhif Yswiriant Cenedlaethol
• manylion eich banc, cymdeithas adeiladu neu Undeb Credyd, fel y gellir talu eich Credyd Cynhwysol yn syth i’ch cyfrif
• eich cytundeb rhent (os oes gennych un)
• manylion unrhyw gynilion a chyfalaf arall
• manylion o unrhyw incwm ar wahân i waith, er enghraifft incwm o gynllun yswiriant
• manylion unrhyw fudd-daliadau eraill a delir i chi yn barod

Mae gwefan y llywodraeth hefyd yn cynnwys manylion am sut i gysylltu efo’r llinell gymorth, a dolennau i amryw o dudalennau eraill sy’n cynnwys gwybodaeth am Gredyd Cynhwysol

Help gan Gyngor Gwynedd i wneud cais
Mae’r Cyngor yn gallu eich helpu i wneud cais am Gredyd Cynhwysol trwy ddarparu mynediad am ddim i ddefnyddio cyfrifiaduron a’r rhyngrwyd ar wahanol safleoedd ledled Gwynedd. Ar rai o’r safleoedd bydd staff wedi'u hyfforddi yn bresennol i’ch helpu i wneud cais, a chyfeirir at y safleoedd yma fel Mynediad efo Cefnogaeth.Yn ein llyfrgelloedd cewch ddefnyddio cyfrifiaduron am ddim, ond heb gymorth arbenigol. Er hynny, fe all rhai o’n staff yn y llyfrgelloedd gynnig cymorth sylfaenol i’ch rhoi ar ben ffordd. Gelwir hyn yn Mynediad heb Gefnogaeth.
• Mynediad efo cefngogaeth: rhestr o safleoedd ble bydd staff wedi eu hyfforddi ar gael i'ch helpu i wneud cais (rhaid cysylltu i drefnu amser o flaen llaw) - gweler rhestr ar waelod y dudalen
• Mynediad heb gefnogaeth: rhestr o safleoedd ble gallwch ddefnyddio'r cyfrifiaduron am ddim i wneud eich cais. Ni fydd cymorth arbenigol ar gael yma, ond fe all staff yn y llyfrgelloedd gynnig cymorth sylfaenol i’ch rhoi ar ben ffordd. - gweler rhestr ar waelod y dudalen

Cyswllt:
E-bost: budd-daliadau@gwynedd.llyw.cymru
Ffôn: 01286 682689
Cyfeiriad: Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

Gallwch hefyd gael cymorth pellach wrth fynd i www.gov.uk/universal-credit


Credydau Treth - Taliadau gan y Llywodraeth yw Credydau Treth. 

Os oes gennych chi gyfrifoldeb am o leiaf un plentyn neu berson ifanc, efallai bod gennych yr hawl i dderbyn Credydau Treth Plentyn. 

Os yr ydych yn gweithio ond gydag incwm isel, efallai bod gennych yr hawl i Gredydau Treth Gwaith.  Yn aml, mae modd i chi dderbyn y ddau gredyd.  Does dim treth i dalu arnynt.

Llinell Gymorth a Swyddfa Credydau Treth
0845 300 3900
Manylion Credydau Treth ar DirectGov.


Budd-dâl Tai a Gostyngiad Treth Cyngor

Ydych chi angen cymorth i hawlio Budd-dâl Tai neu Gostyngiad Treth Cyngor ond ddim yn siwr lle i gychwyn?

Beth yw Budd-dal Tai?
Mae Budd-dal Tai yn un o fudd-daliadau’r wladwriaeth i'ch cynorthwyo i dalu eich rhent os ydych ar incwm isel. Yn ddibynnol ar eich incwm a'ch amgylchiadau, gall y Cyngor gyfrannu hyd at 100% tuag at eich rhent.

Gallwch wneud cais os ydych yn gweithio neu’n ddi-waith. Os ydych yn byw efo partner, dim ond un ohonoch all wneud cais am Fudd-dal Tai.

Mae'r swm a gewch yn dibynnu ar:

  • os oes gennych bartner neu beidio 
  • eich incwm o weithio, ac o bethau fel budd-daliadau a phensiynau. 
  • unrhyw gynilion a buddsoddiadau sydd gennych
  • amgylchiadau pobl eraill sydd yn byw gyda chi (e.e. eu hoed ac incwm)
  • y nifer o ystafelloedd gwely rydych eu hangen os yn rhentu gan Gymdeithas Tai
  • rheolau Lwfans Tai Lleol os ydych yn rhentu gan landlord preifat

Beth yw Gostyngiad Treth Cyngor?
Mae Gostyngiad Treth Cyngor yn ostyngiad yn eich bil Treth Cyngor wedi ei seilio ar:

  • eich incwm 
  • maint eich teulu 
  • oedolion eraill sy’n byw gyda chi
  • faint o Dreth Cyngor sydd raid i chi ei dalu

Yn gyffredinol yr isaf eich incwm, y mwyaf y gostyngir eich bil gan Ostyngiad Treth Cyngor, ac os ydych yn gymwys am y gostyngiad mwyaf, byddwch yn derbyn 100% o ostyngiad yn eich bil, sy'n golygu na fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw Dreth Cyngor.

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnig cefnogaeth ar lein er mwyn darganfod os ydych yn gymwys i hawlio'r budd-dâl. Er mwyn darganfod fwy o wybodaeth, ac i ddefnyddio cyfrifiannell ar-lein dilynwch y linc 'Gwneud cais am fudd-dal' 

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi