Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Arian

Dyled

Os ydych chi yn wynebu problemau â dyledion, mae yna nifer o sefydliadau yn cynnig cyngor annibynnol dros y ffôn, neu wyneb i wyneb.  Peidiwch ag anwybyddu dyledion.  Am gyngor cyfrinachol, am-ddim cysylltwch â:

• Debt Advice Foundation
0800 043 40 50
Dydd Llun i ddydd Gwener 8.00yb – 8.00yh, dydd Sadwrn 9.00yb – 5.00yh
• National Debtline
0808 808 4000
Dydd Llun – ddydd Gwener 9.00yb – 9yh, dydd Sadwrn 9.30yb – 1.00yh

Gwahanol opsiynau i ddelio â dyledion

Mae yna nifer o wahanol ffyrdd i ddelio ag ad-dalu eich dyledion. Gallwch gael cyngor am ddim ar-lein neu wyneb yn wyneb ar y cyfyngiadau a chyfrifoldebau sydd yn rhaid i chi gytuno i a sut y mae gwahanol opsiynau ad-dalu yn effeithio ar bethau fel:
• eich statws credyd
• eich cartref - er enghraifft, os yw'n dal i fod mewn perygl o gael ei werthu i dalu eich dyledion
• pa gamau y gall eich credydwyr gymryd i adennill yr arian - er enghraifft, mynd â chi i'r llys i'ch gwneud yn fethdalwr


Os byddwch chi'n teimlo fod eich dyledion yn mynd yn ormod i ddelio â nhw yna efallai y buasai’n syniad ystyried un o'r opsiynau canlynol:

Trefniadau anffurfiol (IA)
Mae Archwiliad Mewnol yn un dewis i'ch helpu i ddelio â'ch dyledion. Byddwch yn cysylltu â'r bobl y mae arnoch arian i ac yn gofyn iddynt gytuno i dderbyn ad-daliadau llai tuag at y cyfan neu ran o'ch dyledion. Yr unig anfantais yw nad yw eich credydwyr yn gorfod derbyn eich IA a gallent ei ganslo ar unrhyw adeg.

Chi sy'n gyfrifol am wneud yr holl ad-daliadau y cytunwyd arnynt a gadael i’ch credydwyr wybod am eich sefyllfa ariannol. Os yw eich sefyllfa ariannol yn newid neu'n gwaethygu, er enghraifft, eich bod yn colli eich swydd, gallwch geisio trafod trefniant arall. Os bydd eich amgylchiadau yn gwella, efallai y bydd eich credydwyr yn disgwyl i chi i gynyddu eich ad-daliadau.

Trefniadau gwirfoddol unigol (IVAs)
Mae IVA yn gytundeb rhyngoch chi a'r bobl y mae arnoch arian i, i dalu'r cyfan neu ran o'ch dyledion. Byddech yn gwneud taliadau rheolaidd at arbenigwr dyled awdurdodedig a elwir yn 'ymarferydd ansolfedd' (IP). Maent yn rhannu’r arian hwn rhwng eich credydwyr fel y cytunwyd yn eich IVA. Tra bod eich IVA yn cael ei sefydlu, efallai y bydd eich IP yn gallu cael eich achos i'r llys i roi gorchymyn i atal eich credydwyr gymryd camau pellach yn eich erbyn.

Bydd IP yn codi ffî am ddelio â'ch credydwyr a rheoli eich IVA. Er enghraifft, efallai y bydd rhaid i chi dalu 'ffî cychwynnol' a ffioedd ychwanegol am bob tro y byddwch yn gwneud taliad misol.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall costau llawn eich IVA cyn gofyn i IP weithio ar eich rhan. Os oes angen mwy o gymorth arnoch fe allech gael cyngor am ddim gan sefydliad fel Cyngor ar Bopeth lleol neu'r Llinell Ddyled Genedlaethol.

Mae Cwmnïau Rheoli Dyled yn cynnig cymorth os ydych mewn dyled. Maent yn delio a thrafod gyda'ch credydwyr ar eich rhan i geisio gostwng eich taliadau. Yna, byddech yn gwneud un taliad i'r DMC, sydd yna yn rhannu eich taliadau i’ch credydwyr.

Fel arfer mae ffioedd i dalu am y defnydd o'u gwasanaethau, felly efallai y bydd gennych lai o arian o'ch incwm sydd ar gael i setlo eich dyledion. Fodd bynnag, mae sefydliadau fel y Llinell Ddyled Genedlaethol a'r Gwasanaeth Cwnsela Credyd Defnyddwyr yn cynnig cynlluniau rheoli dyled am ddim.

Gorchmynion Gweinyddu
Gall Orchymyn Gweinyddu eich helpu ddelio â'ch dyledion os ydynt yn £ 5,000 neu lai, ac os gallwch fforddio i wneud taliadau rheolaidd i'ch credydwyr. Mae'n rhaid i chi wneud cais am Orchymyn Gweinyddu trwy eich llys sirol lleol ac mae costau ac amodau sydd angen i chi fodloni.

Methdaliad
Methdaliad yw'r dewis olaf, pan na allwch chi dalu eich dyledion o gwbl, ac wedi rhoi cynnig ar bob opsiwn i ddatrys eich ad-daliadau a dyledion. Pan fyddwch yn cael eich gwneud yn fethdalwr, bydd person a elwir yn 'ymddiriedolwr' yn cael ei benodi i gymryd rheolaeth o'r pethau rydych yn berchen arnynt fel eich cartref, incwm dros ben ac yn y blaen ac yn gwerthu neu’n eu defnyddio i helpu i dalu’ch dyledion. Bydd eich sefyllfa ariannol yn cael ei ymchwilio ac bydd yn rhaid i chi gytuno ar rai amodau a chyfyngiadau, er enghraifft, ni allwch fenthyg mwy na £ 500 heb ddweud wrth y benthyciwr eich bod yn fethdalwr.

Gorchmynion rhyddhad Dyled
Gall gorchmynion gostwng dyled eich helpu i ddelio â mathau penodol o ddyled os oes arnoch lai na £15,000, incwm dros ben a nad ydych yn berchen ar eich cartref. Mae'n rhaid i chi wneud cais am DRO drwy arbenigwyr dyled awdurdodedig.

Fast-track voluntary arrangements

Os ydych wedi cael eich gwneud yn fethdalwr, mae'n bosib y gall Fast-track voluntary arrangements
(FTVA) fod yn ffordd i ganslo'r methdaliad a delio â'ch dyledion a chyllid.

Mae'n rhaid i chi wneud cais am FTVA drwy un o swyddogion y llys methdalwyr a elwir yn 'Derbynnydd Swyddogol' ac mae’n rhaid i;ch credydwyr gytuno. Mae costau’n gysylltiedig ac amodau sydd angen i chi fodloni. Er enghraifft, rhaid i chi gael asedau (eiddo, cyfrandaliadau ac ati) sy'n hawdd eu gwerthu.

Cyfuno eich dyledion
Cyfuno dyledion yw pan fyddwch yn cymryd benthyciad newydd unigol i dalu dyledion presennol. Dylech gael cyngor annibynnol diduedd cyn cymryd benthyciad, a gwnewch yn siŵr mai dyma'r ffordd iawn i ddelio â'ch problemau.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi