Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Arian

Gwybodaeth ynglyn a'ch cais digartrefedd i Gyngor Gwynedd

Dyletswydd Y Cyngor

O dan Deddf Tai 1996 (Rhan VII) a Deddf Digartrefedd 2002, mae yn ofynnol i Gyngor Gwynedd wneud ymholiadau i benderfynu beth yw  dyletswydd y Cyngor tuag atoch a pha gymorth mae gennych hawl iddo.

Bydd yr ymholiadau yn cael eu cario allan yn bennaf gan y Swyddog Digartrefedd y buoch yn siarad â hi neu fo.

Pan fydd yr ymholiadau wedi eu cwblhau, bydd y Swyddog Digartref yn ysgrifennu atoch i adael i chi wybod beth yw canlyniad yr ymholiadau ac yn egluro ichi beth yw’r penderfyniad ynglyn a’ch cais digartrefedd. Bydd y Swyddog Digartrefedd yn ceisio cwblhau ei ymholiadau ac ysgrifennu atoch o fewn 33 diwrnod i ddyddiad eich cais.

Bydd yr ymholiadau canlynol yn cael eu gwneud:

A ydych yn gymwys am gymorth?
Mae hyn yn dibynnu ar eich statws, hynny yw eich cenedligrwydd, eich statws fel mewnfudwr (os yn berthnasol) ac a ydych yn byw yn gyson yn y Deyrnas Unedig. Fe all amgylchiadau eraill gael eu cymeryd i ystyriaeth.

A ydych yn ddigartref?
Mae hyn yn golygu nad oes gennych gartref y gallwch chi nag aelodau o’ch teulu gael mynediad iddo neu fod gennych gartref ond nid yw’n rhesymol i chi barhau i fyw ynddo. (Bydd y Swyddog Digartrefedd yn penderfynu os yw’r cartref yn rhesymol ichi fyw ynddo ar ôl derbyn gwybodaeth am yr eiddo gennych chi ac unrhyw ymholiadau pellach fydd yn cael ei wneud).

A ydych dan fygythiad o fod yn ddigartref?
Mae hyn yn golygu eich bod yn debygol o fod yn ddigartref o fewn y 28 diwrnod nesaf.

A ydych mewn ‘blaenoriaeth angen’?
Mae hyn yn golygu bod y Cyngor am un neu fwy o resymau yn cysidro eich bod mewn blaenoriaeth angen yn unol a Deddf Tai 1996 a Gorchymyn Blaenoriaeth Angen (Cymru) 2001. Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei wneud gan y Swyddog Digartrefedd ar ôl derbyn gwybodaeth gennych chi ac ar ôl gwneud ymholiadau pellach os oes angen. Mae blaenoriaeth angen yn cael ei benderfynu ar sawl sail, megis:

• Eich bod yn feichiog neu gyda phlant dibynnol yn byw gyda chi
• Yn ddigartref oherwydd llifogydd, tan neu unrhyw drychineb arall
• Yn 16 neu 17 oed
• Wedi gadael gofal, neu yn berson mewn peryg o gael eu camdrin yn rhywiol yn 18 oed a throsodd ond o dan 21
• Yn dianc trais yn y cartref neu fygythiad o drais yn y cartref
• Yn berson sydd yn ddigartref ar ol gadael y lluoedd arfog
• Yn berson sydd yn ddigartref ar ol gadael carchar ac sydd gyda chysylltiad lleol hefo Cyngor Gwynedd
• Yn fregus oherwydd henaint, salwch meddwl, o dan anfantais, anabledd corfforol neu unrhyw reswn arbennig arall.

A ydych yn fwriadol ddigartref?
Bydd y Swyddog Digartrefedd yn gwneud ymholiadau i benderfynu os ydych yn fwriadol ddigartref a’i peidio, hynny yw, a ydych wedi colli eich cartref oherwydd rhywbeth yr ydych chi wedi ei wneud (neu rywbeth mae aelod o’ch teulu wedi ei wneud). Golyga hyn eich bod wedi gwneud rhywbeth neu wedi peidio gwneud rhywbeth yn fwriadol gyda’r canlyniad ichi golli eich cartref ac felly fe allwch gael eich ystyried yn fwriadol ddigartref.

A oes gennych gysylltiad lleol gyda Chyngor Gwynedd?
Bydd ymholiadau yn cael eu gwneud i benderfynu os oes gennych gysylltiad lleol efo Cyngor Gwynedd. Bydd sawl ffactor yn cael ei ystyried megis ble yr ydych yn byw, os oes cysylltiad teuluol yma (fod teulu wedi byw yma am o leiaf  5 mlynedd) neu eich bod mewn gwaith yma. Fe all ffactorau eraill gael eu ystyried.

Llety dros dro
Efallai bydd y Cyngor yn darparu llety dros dro, tra maent yn gwneud eu ymholiadau, os ydynt yn meddwl ei bod yn bosib eich bod mewn blaenoriaeth angen. Bydd hyn yn gallu bod mewn Hostel Digartrefedd y Cyngor, llety preifat ar rhent, neu llety Gwely a Brecwast.

Y Penderfyniad Digartrefedd
Bydd y Swyddog Digartrefedd yn ysgrifennu atoch ar ôl iddi/iddo orffen gwneud ei ymholiadau. Bydd y llythyr yn rhoddi canlyniad eich cais am gymorth a’r penderfyniad ynglŷn â dyletswydd y Cyngor tuag atoch mewn materion yn ymwneud â’ch cartrefu. Mae’r llythyr hwn yn cael ei alw’n ‘llythyr  Rhan 184’ (o Deddf Tai 1996).

Pa ddyletswdd fydd gan y Cyngor?
Mae dyletswydd y Cyngor yn dibynnu ar y penderfyniad mae’r Swyddog Digartrefedd yn ei wneud.

Os mai penderfyniad y Cyngor yw eich bod yn gymwys am gymorth, eich bod mewn blaenoriaeth angen ac nid yn fwriadol ddigartref ac fod ganddoch gysylltiad lleol gyda Chyngor Gwynedd, mae gan y Cyngor ddyletswydd i gynnig eiddo parhaol ichi. Gall hyn fod mewn eiddo Cyngor, Cymdeithas Tai neu mewn eiddo sydd yn addas ar eich cyfer yn y sector breifat. 
Mae’n rhaid i’r eiddo fod yn addas ar eich cyfer ac weithiau, nid oes eiddo addas ar gael yn syth. Mewn amgylchiadau fel hyn, bydd y Cyngor yn cynnig eiddo dros dro ichi nes fod eiddo mwy parhaol ar gael.

Bydd gennych hawl i ofyn am adolygiad addasrwydd y llety dros dro fydd yn cael ei gynnig i chi ac hefyd y llety parhaol a fydd yn cael ei gynnig gan y Cyngor i gyflawni ei ddyletswydd tuag atoch.

Os yw’r Cyngor yn penderfynu eich bod yn gymwys am gymorth, eich fod yn ddigartref, mewn blaenoriaeth angen ond yn fwriadaol ddigartref bydd y Cyngor yn rhoi cyngor a chymorth i chi ac yn darparu llety dros dro am gyfnod rhesymol i chi gael hyd i eiddo (fel arfer 28 diwrnod)

Os ydych yn gymwys am gymorth ac ddim mewn blaenoriaeth angen bydd y Cyngor yn darparu Cyngor a chymorth yn unig.

Cyngor a Chymorth
Os yw’r Cyngor wedi penderfynu nad ydych yn gymwys am eiddo parhaol (e.e. nid ydych mewn blaenoriaeth angen neu eich bod yn fwriadol ddigartref fel uchod) mae gennych, er hynny, yr hawl i gyngor a chymorth i’ch cynorthwyo i chwilio am lety. Dylai’r ‘cyngor a chymorth’ gynnwys asesiad o’ch anghenion a gwybodaeth am lety sydd yn debygol o fod ar gael yn lleol yn y sector breifat.

Dim cysylltiad lleol
Os nad oes gennych gysylltiad lleol hefo Cyngor Gwynedd mae’n bosib bydd eich achos yn cael ei gyfeirio i Awdurdod arall lle mae gennych gysylltiad lleol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Hawl am Adolygiad o’r Penderfyniad
Os nad ydych yn hapus gyda phenderfyniad y Cyngor, bydd gennych hawl i ofyn am adolygiad o’r penderfyniad hwnnw. Mae gennych 21 diwrnod o ddyddiad y llythyr i wneud eich cais am adolygiad. Bydd y llythyr penderfyniad yn eich hysbysu o’r hawl yma ac i bwy i ysgrifennu ato.

Cymorth gan Gwasanaethau Cymdeithasol
Os ydych yn riant gyda phlant dibynnol a’r penderfyniad yw eich bod yn fwriadol ddigartref, mae’n bosibl eich bod gennych hawl i gymorth gan Adran Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor o dan eu cyfrifoldeb hwy o dan Deddf Plant 1989. Bydd y Swyddog Digartrefedd yn rhoddi gwybodaeth ychwanegol i chi gan gynnwys rhif ffon i gysylltu a nhw os ydych yn y sefyllfa hwn.

Ymholiadau Pellach
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglyn y llythyr neu eich bod angen cyngor pellach ynglyn a’ch cais, gellwch gysylltu efo’r Swyddog Digartrefedd, eich cyfreithiwr,  Shelter Cymru neu y Ganolfan Gynghori. 
 

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi