Neidio i'r
Logo Gwynedd Ni Logo
Dewislen

Dewislen

Yn ôl i dudalen dewis safle

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd

Plant Anabl a Phlant gyda Anghenion Ychwanegol

Derwen
Derwen

Beth yw Derwen?
Tîm Integredig Plant Anabl sy’n gweithio hefo plant a phobl ifanc 0 - 18 oed yng Ngwynedd.  Mae’r Tîm yn darparu cefnogaeth arbenigol i:
• blant hefo amhariad neu oediad yn eu datblygiad
• plant anabl
• plant hefo gwaeledd.
Mae Derwen yn bartneriaeth rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd.

Beth mae Derwen yn ei gynnig?
• Un rhif ffôn i gysylltu â’r Tîm.  
• Cyngor a gwybodaeth.
• Asesiad cychwynnol gan Swyddog Dyletswydd.
• Mewnbwn proffesiynol i gwrdd ag anghenion y plentyn.
• Adolygiad aml-asiantaethol o anghenion y plentyn.
• Hawl i asesiad o anghenion y gofalwr.

Pwy sy’n gallu cyfeirio plentyn at Derwen?
• Y plentyn / person ifanc ei hun.
• Rhiant / Gofalwr.
• Person proffesiynol gyda chaniatâd y teulu

Pwy sy’n gweithio i Derwen?
• Swyddog Dyletswydd
• Nyrsys Cymuned (Datblygiad Plant)
• Seicolegwyr Clinigol
• Gweithwyr Cymdeithasol
• Swyddog Cyswllt Addysg
• Swyddogion Gwasanaethau Cefnogol
• Therapydd Galwedigaethol (Addasiadau)
• Swyddog Gwybodaeth

Gwasanaethau Cefnogol
Mae’r Gwasanaethau Cefnogol yn gweithio’n agos gydag aelodau eraill y tîm er mwyn cefnogi plant yn eu cartrefi eu hunain neu yn y gymuned. Ar ei uchafswm, dros yr haf mae tua 150 o blant yn cael gwasanaeth cefnogol, gyda thua 100 am weddill y flwyddyn. Mae’r plant yn cael gwneud gweithgareddau amrywiol er enghraifft mynychu clwb ieuenctid, mynd i nofio neu fynd am dro. Mae gan y Gwasanaethau Cefnogol tua 75 o weithwyr cefnogol yn gweithio amrywiol oriau.

Gwybodaeth i deuluoedd
Mae nifer o ffyrdd o rannu gwybodaeth gyda theuluoedd e.e. Cyfarwyddiadur Gwasanaeth a’r newyddlen.  Os oes gennych gwestiwn penodol dylech holi eich gweithiwr proffesiynol neu holi yn eich swyddfa leol yn y lle cyntaf.

Cyfarwyddiadur Gwasanaeth
Mae’r Cyfeiriadur Gwasanaeth ddefnyddio i rannu gwybodaeth gyda phob plentyn a pherson ifanc sydd wedi’u cofrestru ar y Gofrestr Plant Anabl a Phlant sy’n Wael. Mae’n cynnwys yr holl wybodaeth yr ydym ni yn ei ddal a allai fod o gymorth neu ddiddordeb i deuluoedd. Os nad ydych wedi derbyn copi eto a bod eich plentyn wedi ei gofrestru ar y Gofrestr, cysylltwch â Swyddfa Derwen.

Newyddlen 'Yr Enfys'
Mae newyddlen Yr Enfys yn cael ei dosbarthu i deuluoedd gyda phlentyn wedi eu cofrestru ar y Gofrestr Plant Anabl neu Blant sy’n Wael.  Mae 3 rhifyn bob blwyddyn, un ar gyfer pob tymor ysgol, ac mae’n cynnwys erthyglau am bobl ifanc, gwasanaethau a chysylltau a gwybodaeth ddefnyddiol. Mae'r newyddlen ddiweddaraf ar gael ar waelod y dudalen hon.

Sut i gysylltu hefo Derwen:

ARFON  
              
Bron Hendre               
Lôn Parc                     
Caernarfon                
LL55 2HP                   
01286 674686     

DWYFOR
Ffordd y Cob
Pwllheli
LL53 5AA
01758 704 425       

MEIRIONNYDD
Swyddfeydd Ardal Meirionnydd
Cae Penarlâg
Dolgellau
LL40 2YB          
01341 424503

Neu e-bost: Derwen@gwynedd.gov.uk

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi