Neidio i'r

Bargen Newydd i Rieni Unigol

Mae'r Fargen Newydd i Rieni Unigol yn raglen wirfoddol sy'n agored i'r holl rieni sengl sy'n ddiwaith neu sy'n gweithio llai nag 16 awr y mae eu plentyn ieuengaf dan 16 oed.

Mae'r rhaglen yn rhan o fenter lles a gwaith y Llywodraeth a'i bwriad yw:
• Helpu ac annog rhieni sengl i wella eu gobeithion a safonau byw trwy ymgymryd â gwaith cyflogedig
• Gwella parodrwydd rhieni i fynd i weithio er mwyn gwella eu cyfleoedd

Bydd gan rieni sengl ymgyngorydd personol a fydd yn cynnig pecyn o gyngor a chefnogaeth a addasir i fodloni anghenion pob rhiant. Bydd yn cynnwys:

• Helpu rhieni trwy'r camau cyntaf o ymgeisio am swydd a dod o hyd i'r swydd iawn iddynt
• Esbonio'r buddion sydd ar gael pan fyddant yn dechrau gweithio
• Cynnig cyngor arbenigol iddynt os ydynt yn anabl
• Eu helpu i adnabod unrhyw gyfleoedd hyfforddiant
• Eu helpu i ddod o hyd i ofal plant cofrestredig 
• Helpu rhieni sengl gyda threuliau i fynd i gyfarfodydd, cyfweliadau neu hyfforddiant, gan gynnwys tocynnau teithio a chostau gofal plant
• Darparu gwasanaeth cefnogi yn y gwaith i helpu unig rieni symud o fudd-daliadau i waith cyflogedig

Beth yw’r manteision i gyflogwyr?
Mae’r Fargen Newydd yn cynnig ffynhonnell werthfawr o bobl frwdfrydig sy’n meddu ar ystod o brofiad a sgiliau. Mae’n darparu carfan o ymgeiswyr dibynadwy ac awyddus sy’n barod weithio a helpu i lenwi swyddi, yn enwedig swyddi rhan-amser.


Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan y Ganolfan Byd Gwaith (gwefan ar gael yn Saesneg yn unig).  

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi