Neidio i'r

Cefnogaeth Gofal Plant

Mae gofal plant yn bwysig i ni gyd gan fod economi'r DU yn dibynnu ar rieni sy'n gweithio. Yng Nghymru, mae mwy na 46% o'r gweithlu'n rhieni i blant dibynnol. Mae Strategaeth Gofal Plant Cymru'n creu cyfle newydd i gyflogwyr helpu gydag anghenion gofal plant ac mae eich gwasanaeth gwybodaeth plant lleol yn gweithio gyda chyflogwyr i wireddu'r weledigaeth.

BUDDION I GYFLOGWYR
Os gall cyflogwyr helpu eu gweithwyr i gael y gofal plant iawn byddant yn gweld
y buddion yn y ffyrdd canlynol:-
• Staff mwy cynhyrchiol
• Staff mwy hyblyg
• Cadw gweithwyr gwerthfawr
• Dewisiadau recriwtio gwell trwy gael mynediad i sylfaen ehangach o staff profiadol
• Staff brwdfrydig a ffyddlon sy'n gwerthfawrogi cefnogaeth gofal eu cyflogwyr
• Llai o absenoldeb, yn enwedig absenoldeb oherwydd straen neu absenoldeb annisgwyl
• Delwedd well i'r cwmni a dod yn ddewis cyflogwr
Nid yw rhai o'r dewisiadau'n costio llawer o arian nac yn cymryd gormod o amser rheoli. Mae cynnig y math hwn o gymorth yn golygu y byddwch yn arbed arian yn y tymor hir. Bydd gweithwyr sydd â phlant yn profi'r manteision a bydd gweithwyr sy'n cynllunio cael plant yn fwy debygol o sylwi ar hyn pan maent yn penderfynu ar ble i weithio.

Gwybod y ffeithiau
Cyn i chi ddechrau cefnogi eich gweithwyr sydd â chyfrifoldebau gofal plant, mae'n bwysig cael gwybodaeth gan eich gweithwyr am y lefel o gefnogaeth sydd ei hangen arnynt. Beth sy'n effeithio arnynt a beth yw'r effaith ar eich busnes o ganlyniad?
Gallech gael barn, syniadau a gwybodaeth trwy:-
• sgwrs anffurfiol
• arolwg cyfrinachol
• dadansoddiad o gofnodion salwch/absenoldeb staff
• blwch syniadau/cynllun awgrymiadau
• gwerthusiadau perfformiad
• cyfweliadau pan fydd staff yn gadael
Mae gan yr holl ddulliau hyn fanteision ac anfanteision ond bydd rhai'n fwy ansoddol na mesurol. Gall eich gwasanaeth gwybodaeth plant, pobl ifanc a theuluoedd roi arolwg cyfrinachol ac am ddim i chi. Dadansoddir y wybodaeth er mwyn i chi gael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch i symud yn eich blaen.

Creu newid
Unwaith i chi weld pa lefel o gefnogaeth sydd ei hangen, mae'n bwysig eich bod yn cynnwys eich gweithwyr ac yn rhoi gwybodaeth i reolwyr er mwyn sicrhau bod pawb yn deall yr opsiynau amrywiol.

Darparu gwybodaeth am ofal plant
Mae hwn yn opsiwn rhad na fydd yn defnyddio fawr o amser rheolwyr ond mae rhoi gwybodaeth hawdd ei defnyddio am wasanaethau gofal plant yn un o'r ffyrdd mwyaf defnyddiol y gall cyflogwyr gefnogi eu gweithwyr er mwyn iddynt fodloni eu hanghenion gofal plant.
Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd yn darparu gwybodaeth am ddim am ystod o wasanaethau gofal plant a gwasanaethau eraill i blant yn eich ardal leol e.e. gwarchodwyr plant, cylchoedd chwarae, clybiau tu allan i'r ysgol, cynlluniau gwyliau, gweithgareddau hamdden, iechyd ac addysg, mudiadau i blant a phobl ifanc.
Gall cyflogwyr gyfeirio gweithwyr at y Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd Gwynedd trwy arddangos taflenni sy'n rhoi rhifau cyswllt priodol a sicrhau bod staff newydd yn gwybod am y gwasanaeth a bod llenyddiaeth recriwtio'n sôn eich bod yn cefnogi'r cyfleuster. Gallech enwi rhywun yn eich mudiad i weithredu fel cyswllt rhwng eich gweithwyr a'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd.
Gweler y daflen "Dewis Gofal Plant yng Nghymru" am wybodaeth ar fath o ofal plant, cymorth ariannol a chysylltiadau defnyddiol eraill - cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd Gwynedd am gopi.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi