Neidio i'r

Trefniadau Gweithio'n Hyblyg

Un o'r elfennau allweddol er mwyn cael cydbwysedd gwaith-bywyd yw'r cysyniad o hyblygrwydd. Os gall gweithwyr drefnu eu horiau'n fwy hyblyg, maent yn fwy selog, yn fwy cynhyrchiol ac mae lefelau absenoldeb yn is. Mae gweithio'n hyblyg yn galluogi gweithwyr i ymdrin ag argyfyngau, delio â'u cyfrifoldebau gofalu a gwneud amser ar gyfer yr achlysuron arbennig hynny sy'n digwydd yn eu bywydau. Mae'n caniatáu amser i weithwyr astudio a datblygu agweddau eraill o'u bywydau sy'n golygu y gallant gyfrannu mewn ffordd fwy effeithiol i nodau'r mudiad.

MANTEISION I GYFLOGWYR
Mae cynnig dewisiadau gweithio'n hyblyg i weithwyr yn galluogi cyflogwyr i:-
• Wella gofal cwsmer trwy estyn y diwrnod gwaith
• Cynyddu nifer y bobl sy'n dychwelyd yn dilyn seibiant mamolaeth ac felly gostwng costau hyfforddi a recriwtio
• Cwrdd â newidiadau amrywiol a thymhorol
• Lleihau lefelau absenoldeb a salwch
• Cynyddu allbwn gan fod gweithwyr yn fwy creadigol, yn fwy bywiog a dan llai o bwysau yn ystod oriau gwaith
• Gwella prydlondeb
• Grymuso gweithwyr i fod yn gyfrifol am eu llwyth gwaith

Y DEWISIADAU
1. Gwaith rhan-amser - nid oes patrwm penodol i waith rhan-amser. Gallai gynnwys dechrau'n hwyrach a gorffen ynghynt, gweithio yn y bore neu yn y prynhawn yn unig, llai o ddiwrnodau gwaith yn ystod yr wythnos neu unrhyw drefniant arall lle contractir gweithwyr i weithio llai na'r oriau llawn amser sylfaenol arferol.
• Arolygu'r prosesau a gweithdrefnau presennol - cynyddu effeithlonrwydd
• Bodloni llwyth gwaith a galwadau gwaith yn well
• Cadw staff hyfforddedig a gwerthfawr na allant weithio'n llawn amser
! Gall fod costau ychwanegol a phroblemau logistaidd mewn cael dau unigolyn rhan-amser yn hytrach nag un llawn amser

2. Oriau cywasgedig - caniatáu i weithwyr weithio eu horiau cytunedig dros lai o ddiwrnodau gwaith. Yn aml, gostyngir wythnos waith 5 diwrnod i 4 diwrnod.
• Gall helpu wrth recriwtio a lleihau oriau ychwanegol, colli staff ac absenoldeb
• Gall ddarparu penwythnos hwy a mwy o gyfle i gael amser hamdden
! Gall oriau gwaith hwy yn ystod wythnosau cywasgedig flino rhywun
! Cynghorir cyflogwyr i sicrhau bod unrhyw oriau cywasgedig yn bodloni'r Rheoliadau Amser Gwaith a'r Cyfarwyddyd Amser Gwaith

3. Oriau hyblyg - caniatáu i weithwyr amrywio eu horiau gwaith o ddydd i ddydd ac o wythnos i wythnos a gellir cario nifer penodol o oriau yn eu blaen o un cyfnod i'r llall a chymryd amser i ffwrdd am yr amser hyblyg a gynhyrchwyd.
• Ffordd wych o addasu patrymau gwaith i fodloni gofynion cyfundrefnol, ymdopi ag amserau tawel a phrysur yn y gwaith
• Gweithio'n dda i bobl sy'n gweithio mewn swyddfa nad ydynt yn gweithio sifftiau nac yn gaeth i linellau cynhyrchu
• Gall roi mwy o ryddid i drefnu bywydau gwaith i gydfynd ag anghenion personol
• Gall teithio fod yn rhatach ac yn haws tu allan i oriau brig
! Mewn mudiadau llai, gallai fod yn anodd cael staff i weithio oriau nad ydynt yn oriau craidd
! Gallai arwain at weithwyr yn gweithio heb oruchwyliaeth yn gynnar yn y bore neu gyda'r nos
! Gallai fod angen ffordd wahanol o reoli er mwyn ymdrin â'r hyblygrwydd ac felly mae'n bosibl y bydd costau hyfforddi rheolwyr

4. Oriau gwasgaredig - mae hyn yn debyg i'r thema o oriau hybyg lle gall gweithwyr ddechrau a gorffen ar adegau gwahanol er nad ydynt yn lleihau eu horiau gwaith arferol nac yn creu oriau 'ychwanegol'.
• Gall fod yn ffordd effeithiol o ymdrin ag oriau agor hir

5. Rhannu swydd - dau unigolyn yn cyflawni'r gwaith y byddai un yn ei wneud fel arfer. Rhennir y gwaith. Nid oes model penodol ar gyfer rheoli amser, a allai gynnwys gweithio nifer penodol o oriau bob dydd, bob
wythnos neu bob yn ail wythnos.
• I weithwyr, mae'n gyfle i ddilyn gyrfa ddewisedig a'r opsiwn o lai o oriau
• I gyflogwyr, mae'n cynnig cyfle i gael syniadau newydd a'r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad priodol i gyflawni swydd lawn amser
• Mae gweithwyr wedi gweld bod ganddynt wasanaeth parhaus, mae staff yn fwy cynhyrchiol, yn absennol yn llai aml ac yn llai debygol o adael eu swyddi
! Os yw un yn gadael, gall fod yn anodd dod o hyd i rywun i helpu'r sawl
sydd ar ôl
! Mae'n mynnu cyfathrebiadau clir a chyfrifoldeb ar y cyd rhwng y ddau sy'n gwneud y gwaith

6. Newid sifftiau - galluogi gweithwyr i drafod eu hamser gwaith trwy aildrefnu sifftiau ymysg ei gilydd ond sicrhau bod pob sifft yn cael eu gweithio.
• Cynyddu grymusiad gweithwyr
• Codi ysbryd y tîm
! Sicrhau bod aelodau llai hyderus o'r tîm yn cael sifftiau 'teg'

7. Hunan-restru - caniatáu i weithwyr enwebu'r sifftiau yr hoffent eu gweithio, caniatáu i gyflogwyr gydosod patrymau sifft sy'n cyd-fynd â dewisiadau unigol.

8. Amser i ffwrdd yn lle tâl (TOIL) neu oriau a grynhoir - mae hyn yn caniatáu i weithwyr gymryd amser i ffwrdd am yr oriau ychwanegol a weithiwyd.
• Gall fod yn gost-effeithol gan ei fod yn arbed taliadau gor-amser
! Mae'n bosibl y bydd gweithwyr am gymryd TOIL ar adegau anghyfleus

9. Gweithio adeg tymor - galluogi gweithiwr i fod ar gontract parhaol a chymryd seibiant â thâl neu heb dâl yn ystod gwyliau ysgol.
• Mae'r dewis hwn yn hanfodol os yw cyflogwyr yn ceisio cadw gweithwyr gwerthfawr
• Bydd yn denu rhieni nôl i'r gwaith a fyddent yn cymryd seibiant lawn o'u swyddi neu'n chwilio am swydd gyda chyflogwr arall sy'n cynnig y dewis hwn fel arall

10. Gweithio llai o oriau'n wirfoddol - trefniant gwirfoddol lle mae gweithwyr yn gostwng nifer yr oriau a weithir am gyfnod penodol gyda'r gwarant y bydd swydd lawn amser ar gael ar ddiwedd y cyfnod hwn.
• Mae'n bosibl y byddai gweithwyr sy'n gofalu am dylwyth hen neu ddibynnol neu sy'n gofalu am blentyn sâl neu sydd ag anghenion arbennig yn croesawu'r dewis hwn i ailddosbarthu'r llwyth gwaith yn y tîm a chynnig cyfle i weithwyr eraill ddatblygu

11. Cynlluniau oriau blynyddol - mae hyn yn gweithio ar yr egwyddor bod gweithwyr yn gweithio cyfanswm o oriau mewn blwyddyn a bod modd amrywio'r oriau hyn i fodloni gofynion cynhyrchu ac anghenion personol gweithwyr. Telir cyflog gweithwyr mewn rhandaliadau cyfartal beth bynnag fo'r amser y maent wedi ei weithio yn ystod y cyfnod dan sylw.
• Mae cyflogwyr wedi gweld eu bod wedi gostwng neu hyd yn oed dileu taliadau gor-amser ac wedi cael gwared ar yr angen i gyflogi staff asiantaeth neu dros dro ar ôl cyflwyno cynlluniau oriau blynyddol
! Wrth symud i gynllun oriau blynyddol, dylai cyflogwyr ystyried talu swm o arian i weithwyr sy'n perthyn i'w henillion gor-amser blaenorol neu gynyddu'r gyfradd awr sylfaenol er mwyn cynnal enillion eu gweithwyr
! Gwirio cydymffurfiad â rheoliadau a chyfarwyddyd amser gwaith

12. Gweithio o adref - mae defnyddio'r cartref fel gweithle wedi bod yn fwy poblogaidd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac, wrth i dechnoleg wella, mae'r dewis yn dod yn fwyfwy dichonol i mwy a mwy o weithwyr.
•  Gall leihau costau trwy arbed lle mewn swyddfa a chyfleusterau eraill
• Staff mwy cynhyrchiol
• Mae gan weithio o adref fanteision cydbwysedd gwaith-bywyd amlwg ac mae sawl gweithiwr wedi gweld eu bod yn ymdopi'n well â'u cyfrifoldebau gofalu
! Gallai gweithwyr deimlo'n gymdeithasol ynysig
! Sicrhau gwiriadau iechyd a diogelwch da

13. Seibiant gyrfa - mae cyfnodau estynedig o seibiant heb dâl yn gyffredin ar gyfer y rhai sy'n gofalu am blant. Gofynnir i weithwyr ymddiswyddo ond mae cyflogwyr yn addo y byddant yn cael dychwelyd.
• Rhoi hyblygrwydd i weithwyr gael seibiant, gofalu am rywun dibynnol sydd ag anghenion tymor hir neu ddilyn cynlluniau teuluol neu deithio neu uchelgais am astudiaethau tymor hwy
• Darparu opsiwn i gadw gweithwyr gwerthfawr a fyddai'n gadael fel arall
• Mae'n rhoi cyfle i gyflogwyr wella sgiliau a phrofiadau gweithwyr eraill
! Gallai fod rhai problemau mewn diweddaru sgiliau ac ailgyflogi staff os yw busnes yn ddrwg

14. Blwyddyn rydd - ffurf o seibiant gyrfa neu seibiant estynedig â thâl y mae rhai cwmnïau mawr yn ei defnyddio i wobrwyo gweithwyr am wasanaeth hir.
• Gall blwyddyn rydd roi profiad gwerthfawr i weithwyr na fyddent yn ei gael fel arall a'r gobaith yw y byddent yn dychwelyd gyda syniadau newydd a phwysig i helpu'r mudiad i ffynnu
• Mae'n rhoi cyfle i gyflogwyr ddatblygu aelodau eraill o'r tîm neu ystyried secondiadau ar gyfer staff o feysydd eraill y mudiad
! Mae angen bod yn glir am yr hawl i ddychwelyd ac amodau hyn a chynghorir gweithwyr i gael cyngor cyfreithiol cyn cytuno i flwyddyn rydd


 

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi