Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Dysgu

Prentisiaeth

Os wyt ti eisiau cychwyn ar yrfa ac yn hoff o ennill cyflog wrth ddysgu, efallai y buasai Prentisiaeth yn addas ar dy gyfer.  Cei hyfforddiant o safon uchel, cyfle i ddatblygu sgiliau ac i ennill cymwysterau wrth weithio.

Mae nifer o brentisiaethau ar dy gyfer.  Efallai gyda rhai prentisiaethau ei bod yn ofynnol cael cymwysterau TGAU A* - C mewn Mathemateg, Gwyddoniaeth, Cymraeg a’r Saesneg.

Mae gwahanol lefelau o brentisiaethau a hyfforddiant ar gael:

1. Ymrwymiad

Os nad wyt ti’n siŵr pa waith yr wyt ti eisiau gwneud, fe alli drio swyddi gwahanol.  Nid oes angen cymwysterau ffurfiol a gall hyfforddiant barhau hyd at 10 wythnos.  Yn ystod y cyfnod yma, fe alli gael cymorth â Sgiliau Allweddol a chwilio am waith.  Os wyt ti’n cwblhau’r cwrs, fe alli symud ymlaen i “Traineeship” level 1 neu Prentisiaeth Sylfaenol.

2. Hyfforddiant

Fe fyddi di’n mynd ar leoliad gyda chyflogwr, ac yn mynychu coleg neu ganolfan hyfforddiant fel rhan o dy wythnos waith.  Nid oes angen cymwysterau ffurfiol i wneud cais.  Fel rhan o’r Traineeship cei o leiaf £50 o lwfans hyfforddiant yn wythnosol.  Dy nod yw gweithio tuag at gymhwyster lefel 1.  Bydd yr hyfforddiant yn parhau am 26 wythnos, ac os wyt ti’n llwyddo i ennill cymhwyster lefel 1, fe all arwain at Brentisiaeth Sylfaenol, Prentisiaeth neu swydd.

3. Prentisiaeth Sylfaenol

Mae hwn yn gwrs hyd at 2 flynedd sydd yn arwain at NVQ lefel 2.  Mae’r graddau TGAU sydd eu hangen arnoch yn dibynnu ar y gwaith.  Efallai y bydd yn rhaid i chi gwblhau prawf mynediad a chael eich cyfweld gan gyflogwr.  Byddi’n derbyn cyflog neu lwfans hyfforddi sydd yn o leiaf £50 yr wythnos.  Fe allai hyn arwain at Brentisiaeth neu swydd.

4. Prentisiaeth

Mae’r hyfforddiant yma yn parhau rhwng tair a phedair blynedd, gan arwain at NVQ lefel 3.  Byddwch angen pedwar neu pum cymhwyster TGAU gyda graddau C neu uwch.  Efallai y bydd yn rhaid i chi gwblhau prawf mynediad a chael eich cyfweld gan gyflogwr.  Byddi di’n cael cyflog.  Fe all prentisiaeth arwain at swydd, opsiwn i astudio HND, HNC neu radd.

Beth yw NVQ, HNDs a HNC?

Mae Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch (HNC) a Diplomâu Cenedlaethol Uwch (HND) yn gymwysterau addysg uwch sy'n ymwneud â gwaith galwedigaethol. Tra bo graddau baglor yn dueddol o ganolbwyntio ar ennill gwybodaeth, pwrpas HNC a HND yw rhoi'r sgiliau i chi er mwyn rhoi'r wybodaeth honno ar waith yn effeithiol mewn swydd benodol.

Ystyr NVQ yw Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol. Mae hyn yn golygu dy fod yn dysgu sut mae gwneud tasgau ymarferol sy'n gysylltiedig â gwaith, a hynny er mwyn dy helpu i feithrin sgiliau a gwybodaeth i wneud swydd yn effeithiol.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Prentisiaethau a Hyfforddiant yn lleol i ti, fe alli gysylltu â

Gyrfa Cymru Careers Wales  www.gyrfacymru.com

Neu Coleg Meirion-Dwyfor / Coleg Llandrillo www.llandrillo.ac.uk

Coleg Menai www.menai.ac.uk

BBC www.bbc.co.uk/careers/home 

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi