Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Dysgu

Ysgolion

Yng Ngwynedd, mae 103 ysgol gynradd, 14 ysgol uwchradd a 3 ysgol arbennig.

Mae gwybodaeth gynhwysfawr am y Gwasanaeth Ysgolion a thudalennau am bob ysgol yng Ngwynedd ar gael ar Wefan Cyngor Gwynedd, yn ogystal â chyswllt i adroddiad ESTYN ar gyfer ysgolion unigol. Mae rhestr lawn o’r ysgolion ar gael wedi eu trefnu mewn rhestri yn ôl dalgylchoedd yr ysgolion uwchradd a hefyd calendr ysgolion Gwynedd â manylion llawn am wyliau'r ysgol.

Ysgolion dyddiol yn derbyn bechgyn a merched fel ei gilydd yw holl ysgolion Gwynedd. Mae’r ysgolion uwchradd i gyd yn ysgolion cymuned 11-18 oed ac eithrio ardal Meirionnydd a Dwyfor (heblaw am ysgol y Berwyn, Y Bala) lle mae’r ysgolion yn ysgolion 11-16 gyda’r ddarpariaeth ôl 16 yng ngholeg Meirion Dwyfor. Ysgolion cymuned yw’r mwyafrif o’r ysgolion cynradd hefyd ond ceir nifer fach ohonynt yn dal perthynas â’r Eglwys yng Nghymru neu’r Eglwys Babyddol, rhai ohonynt yn ysgolion gwirfoddol rheoledig a nifer llai yn ysgolion gwirfoddol cymorthedig.

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu polisi dwyieithog trwy holl ysgolion Gwynedd, y nod yw sicrhau bod holl ddisgyblion y sir yn meddu ar ddwyieithrwydd cytbwys oed-berthnasol er mwyn eu galluogi i fod yn aelodau cyflawn o’r gymdeithas ddwyieithog y maent yn rhan ohoni.

Cyfeiriadau prif Swyddfeydd Addysg yr Awdurdod.

Gwasanaeth Ysgolion Cyfarwyddiaeth Datblygu
Swyddfa’r Cyngor,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1SH
Ffôn: (01766) 771000
Ffacs: (01286) 677347
Ebost: addysg@gwynedd.gov.uk

Mae’r sir wedi ei rhannu’n dair rhan:

ARFON
Swyddfa Addysg Ardal Arfon,
Swyddfa’r Cyngor,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1SH
Ffôn: (01286) 679262
Ffacs: (01286) 672635

DWYFOR
Swyddfa Addysg Ardal Dwyfor,
Swyddfeydd y Cyngor,
Ffordd y Cob,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 5AA
Ffôn: (01758) 704114
Ffacs: (01758) 701178

MEIRIONNYDD
Swyddfa Addysg Ardal Meirionnydd,
Cae Penarlâg,
Dolgellau,
Gwynedd
Ffôn: (01341) 424506
Ffacs: (01341) 423723Canllawiau i rieni a gofalwyr i blant sydd yn y Cyfnod Sylfaen ac Ysgolion Cynradd ac Uwchradd

Mae'r canllaw yn rhoi gwybodaeth i rieni/gofalwyr a fydd yn eu galluogi a’u hannog i gymryd rhan weithredol yn addysg eu plant.

Mae wedi'i ddylunio i gyd-fynd â'r trafodaethau a gynhalir rhwng rhieni ac athrawon. Gweler copïau isod.

http://gov.wales/docs/dcells/publications/160701-hwst-foundation-cy.pdf

http://gov.wales/docs/dcells/publications/160701-hwst-primary-cy.pdf

http://gov.wales/docs/dcells/publications/160701-hwst-secondary-cy.pdf

 

 

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi