Neidio i'r
Logo Gwynedd Ni Logo
Dewislen

Dewislen

Yn ôl i dudalen dewis safle

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd

Rydych yma: Cartref > Dechrau'n Deg

Plas Pawb

Plas Pawb

Meithrinfa Plas Pawb

Mae Meithrinfa Plas Pawb wedi’i lleoli yng Nghaernarfon ac yn cynnig gofal ac addysg o ansawdd i 52 blant o dri mis oed i fyny a phlant oed ysgol. Ceir ystafell Babis, Ystafell Plant Hŷn a Chlwb ar ôl ysgol o fewn y feithrinfa. Cynigir llefydd llawn neu hanner amser ynghyd a chynllun gofal plant tymor ysgol yn unig. Hefyd mae’r feithrinfa wedi ei
chofrestru i ddarparu llefydd gofal plant Dechrau’n Deg.

Mae Meithrinfa Plas Pawb yn darparu gwasanaeth cludiant sy’n cynnwys casglu’r plant o ysgolion / cylchoedd meithrin cyfagos a’u danfon hwy i’r feithrinfa neu’r clwb ar ôl ysgol.
Mae yna bedwar man chwarae diogel i’r plant chwarae gydag adnoddau pwrpasol i gynnig cyfleoedd eang i blant. Yn ogystal mae mynediad parcio i’r feithrinfa yn hwylus gyda digonedd o lefydd parcio.

Mae gan staff y feithrinfa cymwysterau priodol ac o ansawdd uchel.  Mae’r staff wedi derbyn rhaglen gynhwysfawr o hyfforddiant yn ystod y cyfnod diwethaf fel eu bod yn cydymffurfio gyda gofynion AGGCC a Dechrau’n Deg.

Mae’r feithrinfa yn chwarae rôl allweddol o fewn y Canolfan Integredig Plas Pawb i gynnig gwasanaeth aml asiantaethol i deuluoedd yr ardal. Wrth gynnig gofal i blant mae modd cynnig cyfleoedd i’r rhieni/gofalwyr fynychu sesiynau a chyrsiau ar y safle drwy wasanaeth y tîm Cefnogi Teulu, Teuluoedd yn Gyntaf a’r cynllun Dechrau’n Deg.

Ers Medi 2014, mae’r feithrinfa yn cynnig gwasanaeth creche symudol i gefnogi anghenion y tîm cefnogi teulu i allu rhieni fynychu cyrsiau.

Os hoffwch gael fwy o wybodaeth neu i archebu lle i’ch plentyn yn y feithrinfa, cysylltwch â Zara Khan ar 01286 678824 neu meithrinfaplaspawb@gwynedd.gov.uk.

Oriau agor:

Meithrinfa Plas Pawb:
Ystafell babis: 3 mis - 2 oed
Ystafell Plant Hyn: 2 - 4 oed

Dydd Llun - Dydd Gwener
8:00 - 6:00

Clwb ar ôl Ysgol (4 - 11 oed):
Dydd Llun – Dydd Iau
3:00-6:00

Cyfeiriad:
Plas Pawb,
Safle Ysgol Maesincla,
Maesincla,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1DF

Ffôn: 01286 678 824

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi