Neidio i'r
Logo Gwynedd Ni Logo
Dewislen

Dewislen

Yn ôl i dudalen dewis safle

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd

Rydych yma: Cartref > Dechrau'n Deg

Dechrau'n Deg

Beth yw Rhaglen Dechrau’n Deg?

Mae Dechrau’n Deg yn brosiect gan Lywodraeth Cynulliad Cymru sydd yn cael ei gynnig o fewn 6 dalgylch yng Ngwynedd. Mae’r prosiect yn gweithio hefo plant o dan 4 oed a’i fwriad yw gwella sgiliau’r plant, gan eu paratoi ar gyfer yr ysgol, yn ogystal â’u paratoi ar gyfer bywyd yn gyffredinol.

Mae Dechrau’n Deg hefyd yn cynnig cymorth ychwanegol i rieni i’w cynorthwyo wrth i’w plant dyfu a datblygu.


Yn lle mae Dechrau’n Deg ar gael?

Mae’r Cynllun yn targedu wardiau penodol o fewn Gwynedd.

Os ydych yn byw o fewn wardiau yn ardal Glancegin (Bangor), Marchog 1 a 2,  Maesincla (Caernarfon), wardiau Pebig a Chadnant, ward Maenofferen a Diffwys (Blaenau Ffestiniog), Ward Gerlan yn ardal Bethesda, ward Talysarn, Llanllyfni a Chlynnog a ward De Dolgellau yn Nolgellau. 

Yn ddibynnol os yw eich cod post o fewn y Wardiau uchod, mae’n bosib y byddwch yn gymwys i fod yn rhan o’r cynllun - er mwyn gwirio, cysylltwch â’r brif swyddfa Dechrau’n Deg ym Mlas Pawb - 01286 678 824 neu e-bostiwch dechraundeg@gwynedd.gov.uk.

Os nad ydych chi’n gymwys am Dechrau’n Deg, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi.
Cysylltwch â Gwynedd Ni i ddarganfod mwy.


Beth sydd ar gael trwy Dechrau’n Deg?

Mae pedwar prif elfen i gynllun Dechrau’n Deg:

Ymwelwyr Iechyd:
Mae ein Tîm o  Ymwelwyr Iechyd efo baich achos is na’r arfer. Mae hyn yn golygu gallent gynnig gwasanaeth dwys i’r teuluoedd a  threulio mwy o amser hefo teuluoedd unigol, yn cefnogi ac yn cynorthwyo rhieni wrth i’w plant ddatblygu. Mae’r Tîm iechyd ehangach, yn cynnig grwpiau amrywiol megis grwpiau Tylino Babi a sesiynau hybu iechyd.

Gofal Plant:
Mae’n bosib y bydd eich plentyn yn gymwys i dderbyn gofal plant rhan-amser am ddim. Mae ein darpariaethau gofal plant, o fewn ardaloedd Dechrau’n Deg yn cynnig sesiynau o  ansawdd - 12.5 awr, am 39 wythnos i blant rhwng 2-3 oed. Mae’r ddarpariaeth yma yn cael ei gynnig yn ein lleoliadau Gofal Plant er mwyn sicrhau'r ansawdd orau.  

Glancegin (Bangor) - Marchog 1 a 2.
     - Cylch meithrin Caban Cegin

Maesincla (Caernarfon) - wardiau Pebig a Chadnant
     - Cylch Meithrin Maesincla 
     - Cylch Seiont a Phebig 
     - Meithrinfa Plas Pawb

Blaenau Ffestiniog - ward Maenofferen a Diffwys
     - Meithrinfa Caban Bach (Blaenau Ffestiniog)

Bethesda - ward Gerlan
     - Cylch Cefnfaes
     - Meithrinfa Ogwen

Ward Talysarn, Llanllyfni a Chlynnog
     - Cylch Talysarn,
     - Cylch Llanllyfni
     - Cylch Carmel
     - Cylch Brynaerau

Ward De Dolgellau yn Nolgellau.
     - Cylch Meithrin Dolgellau

Iaith Llefaredd a chyfathrebu
Mae Tîm o swyddogion profiadol o fewn y Rhaglen sydd wedi eu lleoli o fewn ardaloedd Dechrau’n Deg. Maent yn cynnig sesiynau 1:1 arbenigol yn y cartref neu mewn un o leoliadau Dechrau’n Deg. Cynigir arweiniad a mewnbwn arbenigol gan Therapydd Iaith a Llefaredd.

Bydd y swyddogion yn cydweithio yn agos gydag aelodau eraill y Tîm ehangach ac yn cynnig sesiynau grŵp i ddatblygu sgiliau chwarae a Datblygiad Cynnar.

Cefnogaeth Rhiantu - Cynigir cefnogaeth gan Dîm o swyddogion arbenigol sydd wedi eu lleoli o fewn ardaloedd Dechrau’n Deg. Darparir sesiynau 1:1 yn y cartref yn cynnig cefnogaeth magu plant, cefnogaeth ac arweiniad i ddatrys problemau megis sefyllfa'r cartref. Cynhelir sesiynau grŵp ar gyfer rhieni - megis y Blynyddoedd Rhyfeddol a Nurture Links.

A mwy…
Mae Dechrau’n Deg hefyd yn gweithio’n agos gyda nifer o wasanaethau eraill i gefnogi’r plant a’r teuluoedd sy’n byw o fewn ein dalgylchoedd. Mae dwy ganolfan integredig plant Gwynedd yn chwarae rolau allweddol, gyda Phlas Pawb ym Maesincla a Chaban Bach Barnardos ym Maenofferen, a chanolfan deulu Tŷ Cegin ym Maesgeirchen, sydd  yn darparu cyrsiau, gofal plant a chyfleoedd chwarae a chymdeithasu. Mae’r cynllun hefyd yn gweithio’n agos gyda phrosiectau Teuluoedd yn Gyntaf, a Chymunedau’n Gyntaf, ac eraill i gynnig cyfleoedd a phrofiadau ychwanegol.


Sut fedrai gael mwy o wybodaeth am Dechrau’n Deg?

Eich Ymwelydd Iechyd yw eich prif gyswllt i gael gwybodaeth am Dechrau’n Deg. Os ydych yn byw o fewn un o’n wardiau byddent yn gofyn i chi gwblhau ffurflen gofrestru ac yna byddem yn darparu gwybodaeth am grwpiau a sesiynau perthnasol, gwybodaeth am  Ofal plant yn lleol, a chyfeirio am wasanaeth penodol yn ôl yr angen.

Gallwch hefyd gysylltu â’r tîm canolog ar 01286 678 824 / DechraunDeg@Gwynedd.gov.uk am wybodaeth ychwanegol.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi