Neidio i'r

Addysg Feithrin Am Ddim Rhan Amser I Blant 3 Oed

Mae’n ddyletswydd statudol ar y Cyngor i ddarparu 10 awr yr wythnos o addysg feithrin rhan-amser i blant 3 oed yng Ngwynedd.

Yn achos plant sy’n cael eu penblwydd yn dair cyn Awst 31, darperir y gwasanaeth drwy ysgolion y Sir ar wahân i’r ysgolion canlynol:
•Ysgol Pen y Bryn, Tywyn
•Ysgol Llanbedr
•Ysgol Dyffryn Ardudwy

Yn achos plant sy’n cael eu penblwydd yn dair cyn y Rhagfyr 31 neu Mawrth 31, darperir y gwasanaeth drwy’r Cylchoedd Meithrin, Meithrinfeydd neu Gylchoedd Chwarae. Rhaid cofio nid yw bob Cylch Meithrin, Meithrinfa neu Gylch Chwarae wedi cofrestru fel Darparwr Addysg Feithrin.
Gellir derbyn restr o leoliadau cymeradwy gan y Gwasanaeth Gwybodaeth Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd ar 01286 675570.

Bydd angen sicrhau eich bod yn derbyn eich 10 awr am ddim drwy gysylltu gyda’ch Darparwr Gofal Plant yn uniongyrchol. Bydd ond yn bosib gwneud cais am 10 awr yn unig.

Telir y cyllid yn uniongyrchol i’r darparwr gofal plant

Rhaid i leoliadau sy’n derbyn cyllid:-
•Sicrhau cofrestriad Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru
•Cael eu harolygu gan Estyn / Dilyn Cwricwlwm Cyfnod Sylfaen
•Cydymffurfio â gofynion y Cyngor megis y Polisi Iaith a’r Côd Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig
•Fynychu hyfforddiant perthnasol.
•Weithio tuag at yr achrediad ansawdd fel y ‘Cylch Rhagorol’ , Mudiad Ysgolion Meithrin / WPPA “Quality Assurance Scheme”

Person Cyswllt:
Swyddog Hyfforddiant a Grantiau,
Uned Blynyddoedd Cynnar, Gwasanaeth Disgyblion a Chynhwysiad, Adran Addysg, Cyngor Gwynedd
01286 662448 / 01286 678824

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi