Neidio i'r

Gofal Plant Ddim Yn Gofrestredig

Au Pair
Rhywun sengl o wlad arall sydd yn cynorthwyo teulu gyda gofal plant a gwaith tŷ ysgafn, gan aros gyda’r teulu a derbyn lwfans bychan ydy au pair. Fel arfer nid yw au pairs wedi derbyn hyfforddiant, felly nid yw’n ddoeth gadael plentyn cyn ysgol yng ngofal yr au pair yn unig.

Nid oes cyfyngiadau ar au pairs i ddod i Brydain i weithio os ydynt yn dod o’r UE. Er hynny rhaid i au pairs o du allan i’r UE ymgeisio am deitheb arbennig gan y Swyddfa Gartref.

Gellir chwilio am au pairs trwy asiantaethau, hysbysebion mewn papurau newydd gwledydd tramor neu trwy eglwysi tramor ym Mhrydain.

Cyfaill
Yn ôl y gyfraith, dylai ffrind gofrestru fel gwarchodwr cyn derbyn unrhyw drefniant gofal plant sydd yn fwy na 2 awr y diwrnod.

Gall ffrindiau wneud trefniadau i ofalu am blant eu gilydd yn achlysurol, ond os ydynt yn gofalu am blant rhywun arall mae’n rhaid iddynt gofrestru.

Dosbarth Meithrin / Dosbarth Derbyn Ysgol
Gall plant fynychu dosbarth meithrin ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed, fel arfer rhan amser unai am 5 bore neu 5 brynhawn yr wythnos. Gall plant fynd i ddosbarth derbyn yn llawn amser ar ôl eu pen-blwydd yn 4 oed.

Cysylltwch â phennaeth eich ysgol agosaf. Cofiwch lenwi a gyrru eich ffurflenni cofrestru ar gyfer y dosbarthiadau meithrin a derbyn erbyn Ebrill 1af. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r Adran Addysg ar (01286) 679904.

Grwpiau Rhiant a Phlentyn / Cylchoedd Ti a Fi

Mae sesiynau rhiant a phlentyn yn rhoi cyfle i rieni a phlant gyfarfod a chymysgu gyda’u gilydd tra maent yn cymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol. Mae’r ddarpariaeth hon ar gyfer plant o dan 2½ oed ac mae rhieni neu ofalwyr yn gyfrifol am eu plant eu hunain ac yn gorfod bod yn bresennol drwy gydol y sesiwn.

Maent yn cynnal trafodaethau ar sgiliau magu plant a materion fel iechyd, diogelwch a datblygiad plentyn. Mae pob grŵp yn wahanol ac yn adlwerychu anghenion y rhieni â’r plant sy’n rhan ohono. Mae hyn yn neilltuol o bwysig i bobl sy’n newydd i’r gymuned, y rhai sy’n magu plant ar eu pen eu hunain a’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd gwledig ynysig.

Gwarchod  (Babysitting)
Mae rhywun sy'n gwarchod yn dod i’r cartref i ofalu am blentyn am gyfnod byr tra mae’r rhieni yn mwynhau amser allan, fel arfer gyda’r nos.

Gall rhywun warchod, ond mae’n gyfrifoldeb ar y rhieni/gofalwyr i sicrhau na fydd y plentyn/plant yn cael eu gadael mewn sefyllfa a all fod yn beryglus. Wrth ddewis rhywun i warchod cofiwch ddilyn eich greddf - os ydych yn ansicr peidiwch â’u defnyddio, mae’n well cael rhywun sydd dros 16 oed.

Nani
Nani yw rhywun sy’n cael ei gyflogi gan deuluoedd i ofalu am blant yn y cartref. Maent yn gallu gofalu am blant o unrhyw oed a maent fel arfer yn gweithio oriau hyblyg i weddu gydag oriau gwaith y cyflogwr. Nid oes rhaid iddynt fod yn gofrestredig, ac nid oes gofynion cyfreithiol ar rywun sy’n ymgeisio am swydd fel nani - mae i fyny i’r teulu benodi nani a fydd yn gallu gofalu am y plant yn dda.

Fel cyflogwr bydd rhaid sicrhau amodau gwaith da, cyflog rhesymol a gwneud trefniadau syml gyda threth ac yswiriant gwladol. Diogelir cyflog nani dan amodau cyflog lleiafswm cenedlaethol.

Gellir defnyddio asiantaeth nani neu hysbysebu am nani, ond bydd rhaid cyfweld yn drylwyr a gwirio pob canolwr. Chwiliwch am hyfforddiant berthnasol, profiad ac agwedd bositif i’r swydd. Mae mwy o arweiniad i gael yn llyfryn “Dewis Nani neu Warchodwr Plant sy’n Gweithio yn y Cartref”  NCMA.

Cofiwch wirio’r canlynol
•Tystlythyrau
•Prawf o bwy yw’r operson, gan gynnwys rhywbeth a llun y person arno
•Tystysgrif gymeradwyo os oes un gan y person
•Trwydded yrru lawn a glan os oes un gan y person
•Tystysgrif cymorth cyntaf
•Unrhyw dystysgrifau sy’n nodi cymwysterau

Perthynas
Nid yw riant, perthynas neu rhywun sydd â chyfrifoldeb rhiant yn gorfod cofrestru fel gwarchodwr, os nad ydynt yn gofalu am blentyn rhywun arall.
Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi