Neidio i'r

Gofal Plant Cofrestredig


Gwarchodwr Plant
Mae gwarchodwyr plant cofrestredig yn ofalwyr dydd proffesiynol sy’n gweithio yn eu cartrefi eu hunain i ddarparu gofal a chyfleoedd dysgu i blant eraill mewn awyrgylch teuluol. Maent yn gofalu am nifer o blant o dan 8 oed am fwy na 2 awr y dydd yn eu cartrefi.
Maent yn cael eu cofrestru gan yr Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ac mae gwasanaeth y gwarchodwr yn cael eu harchwilio yn flynyddol i sicrhau eu bod yn addas a diogel i ofalu am blant bach.
Fel rheol mae gwarchodwyr plant yn cael eu cofrestru i edrych ar ôl hyd at dri phlentyn o dan 5 oed a thri phlentyn rhwng 5 a 8 oed, yn cynnwys eu plant eu hunain. Gallant hefyd edrych ar ôl plant hŷn hyd at 14 oed.
Mae gwarchodwyr plant yn hunan-gyflogedig ac yn gallu dewis eu ffioedd eu hunan. Nid oes cyfradd cenedlaethol ar gyfer gwarchod plant. Mae’r costau yn ddibynnu ar y gwarchodwr, yr ardal maent yn byw ynddynt, y gwasanaeth a gynigir e.e. darpariaeth bwyd, hebrwng plant o’r ysgol ayyb ac unrhyw gostau cyffredinol sy’n angenrheidiol i’r gwarchodwr.
Mae'r Gymdeithas Broffesiynol Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar (Professional Association for Childcare and Early Years / PACEY) wedi cynhyrchu llyfryn gwybodaeth defnyddiol i rieni a gofalwyr ar sut i ddewis gwarchodwr plant sy’n gweithio yn y cartref “Dewis Nani Neu Warchodwr Plant sy’n Gweithio yn y Cartref’. Gallwch gael copi o’r llyfryn ar eu Gwefan.

Meithrinfa
Mae Meithrinfeydd Dydd yn cynnig gofal llawn neu rhan amser i blant rhwng 6 wythnos oed a 5 oed. Maent hefyd yn gallu cynnig Addysg Blynyddoedd Cynnar i blant 3 oed.
Fel arfer mae'r oriau agor yn gweddu gyda diwrnod gwaith arferol o 8:00 y.b. i 6:00 y.h. a bydd gofal ar gael trwy’r flwyddyn. Mae rhai meithrinfeydd yn cynnig mynd â phlant yn ôl ac ymlaen o’r ysgol. Weithiau byddent yn rhedeg clybiau ar ôl ysgol a chlybiau gwyliau i blant hŷn.
Mae meithrinfa breifat, cymunedol neu un wrth y safle gwaith yn gorfod cael eu cofrestru gan yr Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ac maent yn cael eu harchwilio yn flynyddol. Mae'r meithrinfeydd dydd yn aelodau gyda Cymdeithas Genedlaethol y Meithrinfeydd Dydd (NDNA).

Clybiau y Tu Allan i'r Ysgol
Bydd clybiau sy’n cael eu cynnal y tu allan i’r ysgol yn gofalu am blant oed ysgol cyn, ac ar ôl ysgol ac yn ystod gwyliau o'r ysgol. Mae plant yn cael chwarae, dysgu a chael hwyl mewn grwpiau. Fel arfer mae’r clybiau yn cael eu rhedeg mewn, neu ger ysgolion. Mae mwy yn cael eu sefydlu i helpu teuluoedd sydd â rhieni yn gweithio llawn amser. Cefnogir rhai clybiau gan Clybiau Plant Cymru Kids' Club.
Mae’r clybiau sy’n cael eu cynnal y tu allan i oriau ysgol yn cael eu rhedeg gan dîm o staff a elwir yn Weithwyr Chwarae. Mae’r gweithgareddau wedi cael eu cynllunio i alluogi plant i ddysgu, chwarae ac ymlacio gyda ffrindiau. Gall y Gweithwyr Chwarae hebrwng plant o ysgolion lleol.
Mae mathau gwahanol o glybiau y tu allan i’r ysgol:
Clwb Brecwast - agored yn y bore cyn ysgol i blant gael cyfle i fwyta brecwast.
Clwb ar ôl Ysgol - agored yn y prynhawn fel arfer rhwng 3:30 y.h. a 6:00 y.h.
Clwb Gwyliau – agored yn ystod gwyliau’r ysgol fel arfer rhwng 8:30 y.b. a 6:00 y.h.
Dylai’r clybiau hyn fod wedi eu cofrestru gyda'r Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru os ydynt yn gofalu am blant o dan 8 oed am fwy na dwy awr y diwrnod, ac am fwy na 5 diwrnod y flwyddyn.

Cylch Chwarae / Cylch Meithrin
Mae Cylch Chwarae/Cylch Meithrin yn cynnig lle i blant 2½ i 4 oed i chwarae a dysgu gyda phlant eraill, fel arfer am 2 i 3 awr unai yn y bore neu’r pnawn yn ystod tymhorau ysgol.
Ni ddylai sesiwn fod yn fwy na 4 awr, ac os oes dau sesiwn yn cael ei gynnig mewn diwrnod, rhaid i’r plant beidio â mynd i fwy na phum sesiwn yr wythnos. Rhaid cael seibiant rhwng sesiynau. Ni chaiff y plant fod o dan ofal y gofalwr yn ystod y seibiannau hyn. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn gofrestredig gyda’r Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, cefnogir y Cylchoedd Chwarae gan Cymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-Ysgol Cymru a'r Cylchoedd Meithrin gan Mudiad Meithrin.

Crèche
Mewn crèche gofalir am blant o 0-8 oed am hyd at 4 awr tra mae’r rhiant neu’r gofalydd gerllaw. Mae rhai crèches mewn safle parhaol ac mae eraill wedi’u sefydlu dros dro i ofalu am blant tra mae eu rhieni neu ofalwyr brysur e.e. mewn cynhadledd neu arddangosfa.
Rhaid i grèche fod wedi cofrestru gyda’r Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru os ydynt yn rhedeg am fwy na dwy awr y dydd, hyd yn oed os yw plant unigol yn bresennol am gyfnodau byrrach.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi