Neidio i'r

Dewis Gofal Plant


Mae dewis gofal plant yn benderfyniad pwysig a phersonol iawn. Bydd y math gorau o ofal plant yn dibynnu ar ofynion eich plentyn neu eich plant a’ch sefyllfa deuluol. Wrth i’ch plentyn dyfu, bydd yn datblygu gwahanol anghenion gofal, chwarae ac addysg, a fel rhiant/gofalydd bydd eich gofynion o wasanaethau gofal plant yn amrywio wrth i’ch sefyllfa newid.

Mae’n cymryd amser i ddarganfod gofal plant addas ac i fynd o amgylch yn edrych am ddarparwyr. Mewn rhai ardaloedd yng Ngwynedd mae gan lawer o ddarparwyr gofal restrau aros, felly mae’n bwysig meddwl ym mhell o flaen llaw am y math o ofal neu ddarpariaeth yr ydych am ei ddefnyddio. Mae'n cymryd amser i sefydlu eich plentyn gyda’r gwarchodwr newydd hefyd. Dylai unrhyw un sy’n meddwl dychwelyd i’r gwaith ar ôl geni plentyn, feddwl am y dewisiadau cyn i’r plentyn gael ei eni.

Mae'n rhaid i unrhyw ddarparwr gofal plant sydd yn edrych ar ôl plant o dan 8 oed am gyfnod o ddwy awr neu fwy gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. Gallwch gael gwybodaeth bellach am y safonau gofynnol ar gwefan yr Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru .

Wrth ymweld â darpariaeth gofal plant, edrychwch am yr arwyddion ansawdd canlynol:
• Ydy’r plant yn fodlon, diogel a hapus?
• Ydy’r plant yn chwarae ac yn siarad gyda’u gilydd?
• Ydy’r staff yn gwrando ac yn ymateb i’r plant yn addas?
• Ydy’r staff yn gyfeillgar ac yn ymfalchio yn eu gwaith?
• Ydy’r staff yn ymuno gyda gweithgareddau’r plant?
• Oes yna amrywiaeth o weithgareddau hwyl wedi eu cynllunio i ddatblygu sgiliau chwarae a dysgu plant? Ydy’r plant yn cael cynllunio rhai o’r gweithgareddau eu hunain?
• Oes yna amrediad eang a digon o deganau ac offer chwarae o safon uchel a glân ar gael i’r plant?
• Ydy’r adeilad yn lân, taclus a diogel ar gyfer y plant gyda man chwarae allanol - os nad ydy o, oes modd iddynt ymweld â pharciau a llefydd chwarae eraill yn rheolaidd?
• Os oes unrhyw wybodaeth bellach hoffech ei dderbyn, gofynwch. Mae gwarchodwr plant da yn disgwyl i chi ofyn cwesitynau ac yn hapus iawn i ateb.

Dyma gwestiynau defnyddiol allech ofyn wrth ddarpar ofalwr plant:
• Ydych chi wedi eich cofrestru a chyda yswiriant?
• Ers faint ydych wedi gweithio gyda phlant?
• Ydych chi wedi cael eich hyfforddi i ofalu am blant? Pa gymwysterau sydd gennych?
• Ydych yn gofalu am blant eraill?
• Beth yw eich ffî?
• Ydy bwyd yn y pris?
• A fyddwch yn codi pris uwch weithiau, er enghraifft pan fyddwch wedi gweithio goramser?
• Oes angen talu pan mae'r plentyn yn absennol e.e. sâl, gwyliau a.y.y.b?
• Pa mor aml hoffech gael eich talu e.e. wythnosol?
• Ydych chi’n yn darparu pryd cynnes o fwyd neu fyrbryd?
• Oes angen i mi ddod ag unrhyw gyfarpar e.e. pram?
• Oes angen dod â chlytiau a dillad ychwanegol?
• Oes gennych chi wely/cot i’r plentyn gael cysgu yn y bore/prynhawn?
• Ydych chi’n gallu mynd â phlentyn i’r clinig neu i’r Cylch Meithrin?
• Beth fydd fy mhlentyn yn ei wneud yn ystod y dydd? Pa weithgareddau fyddwch yn wneud?
• Beth fydd yn digwydd pan fyddwch chi’n sâl neu gydag apwyntiad?
• Fyddwch chi’n gwneud trefniadau eraill neu ydy’r cyfrifoldeb yn fy nwylo i?
• A oes gennych chi gar? Oes gennych chi yswiriant i gario plant?
• Oes gennych chi wregys neu sedd car addas at oed y plant?
• Cyn i mi benderfynu ydy’n bosib cyfarfod gweddill y teulu? Ydy’n bosib gweld gweddill yr adeilad, a gweld yr ystafelloedd a’r lle chwarae allanol?
• Sut ydych yn delio gydag ymddygiad annerbyniol?
• Sut fyddwch yn fy hysbysu o ddatblygiad fy mhlentyn?

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi Llyfryn Dewis Gofal Plant yng Nghymru (gweler atodiadau) – mae’r llyfryn hwn yn anelu at ddarparu’r wybodath â'r cyngor a fydd yn eich helpu i bwyso a mesur yr opsiynau o ran gofal plant sydd fwyaf addas i’ch plentyn. 

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi