Neidio i'r

Defnyddio Gofal Plant


GWYBODAETH AM DDIM AM BOB AGWEDD O OFAL PLANT
• Oes angen cymorth arnoch i chwilio am ofal plant yn eich ardal? Beth yw eich opsiynau?
• Oes angen cyfarwyddyd arnoch i sefydlu darpariaeth gofal plant?
• Oes angen gwybodaeth arnoch am bethau i wneud gyda’ch plant yn ystod gwyliau ysgol?
• Oes angen gwybodaeth arnoch am sefydliadau plant neu linellau cymorth?

Os felly, beth bynnag ydych eisiau ei wybod, chwiliwch yn y cyfeirlyfr sydd yn y blwch gwyrdd ar y dde:
'Gofal Plant a Gwybodaeth - Chwilio am ofal plant, gweithgareddau a chefnogaeth i deuluoedd',
gyrrwch decst neu e-bost, ffoniwch neu galwch heibio’r swyddfa! Mae peiriant ateb ar gael tu allan i oriau swyddfa sydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9:00 y bore hyd 5:00 y prynhawn.

Manylion Cyswllt:

Gwynedd-Ni
(Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd Gwynedd)
Llyfrgell Caernarfon
Lon Pafiliwn
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1AS

Ffôn: (01286) 675570
Tecst: 07920 083909
e-bost: gwynedd-ni@gwynedd.llyw.cymru


Ehangu rheoliadau gofal plant

O 1 Ebrill 2016, bydd yr ystod oedran ar gyfer cofrestru gofal plant a chwarae yng Nghymru'n cael ei hymestyn o wyth mlwydd oed i 12 mlwydd oed.

Bydd pob darpariaeth chwarae a gofal plant i blant dan ddeuddeg mlwydd oed, gan gynnwys gwarchodwyr plant, gwasanaethau gofal dydd, clybiau ar ôl ysgol, cynlluniau chwarae gwyliau a darpariaeth chwarae, sy'n gweithredu am fwy na dwy awr y diwrnod, yn cael eu rheoleiddio a'u harolygu gan AGGCC.

Mae'r newidiadau hyn yn dod â’r systemau cofrestru yng Nghymru yn gyson â rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig, ac yn cydymffurfio â'r cynllun Gofal Plant Di-dreth newydd, a fydd yn cael ei gyflwyno yn 2017.

Ewch i wefan AGGCC am fanylion. http://ow.ly/XNw02
Gweler y daflen wybodaeth ar waelod y dudalen


 

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi