Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Beichiogrwydd

Bwydo O'r Fron

Mae yna nifer o fanteision i fwydo o’r fron. Hyd yn oed os mai dim ond am gyfnod byr mae hyn yn bosib, gall imiwnedd y baban elwa o laeth y fam. Mae nifer o fanteision eraill i fwydo o’r fron, a hynny i’r fam, y baban a’r gymuned:

Manteision i’r Baban:
• Llaeth y fron yw’r ffurf fwyaf cyflawn o faeth i fabanod. Mae gan laeth y fam y cydbwysedd perffaith o fraster, siwgr, dwr a phrotein sydd ei angen ar faban i dyfu a datblygu. Mae’r rhan fwyaf o fabanod yn ei chael yn haws i dreulio llaeth y fam na bwyd fformiwla.
• O ganlyniad, mae babanod sydd wedi eu bwydo o’r fron yn tyfu yn union fel ag y dylent. Maent yn llai tebygol o roi gormod o bwysau ymlaen. Gall hyn olygu y bydd y plentyn yn llai tebygol o fod yn ordew yn hwyrach ymlaen mewn bywyd.
• Mae babanod sydd wedi eu geni yn fuan yn gwneud yn well o’u cymharu a babanod sydd yn cael eu bwydo o fwyd fformiwla.
• Mae babanod sydd wedi eu bwydo o’r fron yn sgorio ychydig yn uwch mewn profion IQ, yn enwedig babanod sydd wedi eu geni yn fuan.

Manteision i’r Fam:
• Mae bwydo o’r fron yn defnyddio mwy o galoriau, sydd yn ei gwneud yn haws o golli’r pwysau ychwanegol yn dilyn beichiogrwydd. Mae hefyd yn helpu’r groth i ddod yn ol i’w maint arferol ac yn lleihau unrhyw waedu y bydd y fam yn ei brofi yn dilyn rhoi genedigaeth.
• Mae bwydo o’r fron, yn enwedig bwydo o’r fron unigryw (dim bwyd fformiwla o gwbl) yn oedi dychweliad cylchred y misglwyf. (Fodd bynnag, dylech drafod gyda’ch meddyg am eich dewis o ddulliau atal cenhedlu.)
• Mae bwydo o’r fron yn lleihau’r risg o gancr y fron a chancr y groth, ac o bosib y risg o dorri’r glun ac osteoporosis yn dilyn y cyfnewid (menopause).
• Mae bwydo o’r fron yn gwneud eich bywyd yn haws. Mae’n arbed amser ac arian. Does dim rhaid i chi brynu, mesur na chymysgu fformiwla. Does dim angen cynhesu poteli yng nghanol y nos.
• Gall mam fodloni ei phlentyn ar unwaith drwy roi llaeth i’r baban pan mae’n llwglyd.
• Mae bwydo o’r fron yn gofyn am amser tawel a hamddenol rhwng y fam a’r baban.
• Gall bwydo o’r fron helpu mam i agosau at ei baban. Mae cysylltiad corfforol gyda baban newydd anedig yn eu helpu i deimlo yn fwy diogel,cynnes a chysurus.
• Mae gan famau sydd yn bwydo o’r fron fwy o hunanhyder ac ymdeimlad o agosatrwydd at eu baban.

Manteision i’r Gymuned:
• Mae bwydo o’r fron yn arbed ar gostau Iechyd. Mae cyfanswm costau meddygol y wlad yn is ar gyfer babanod sydd yn cael eu bwydo o’r fron oherwydd, ar y cyfan, meant angen llai o ymweliadau iechyd, presgripsiwn, a chyfnodau yn yr ysbyty.
• Mae bwydo o’r fron yn cyfrannu tuag at weithlu mwy cynhyrchiol. Mae mamau sydd yn bwydo o’r fron yn colli llai o waith gan fod eu plant yn llai tebygol o fod yn sal.
• Mae bwydo o’r fron yn well i’r amgylchedd oherwydd mae llai o ysbwriel a gwastraff plastig o’i gymharu a bwyd fformiwla a photeli.

CYNLLUN CROESAWU BWYDO O'R FRON
Mae ymchwil yn dangos fod babanod sy’n cael eu bwydo ar laeth eu mam yn iachach, ac mae’r fam hefyd yn llai tebygol o ddioddef o gancr y fron a chancr ofaraidd yn y dyfodol os ydynt yn bwydo o’r fron. Mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn siarad gyda mamau yng Ngwynedd ac mae’r arolwg wedi dangos mai un o’r prif rwystrau mae mamau yn eu wynebu wrth fwydo o’r fron oedd y ffaith nad ydynt yn teimlo’n gyfforddus yn bwydo mewn mannau cyhoeddus.

Mae nifer o asiantaethau cyhoeddus a busnesau preifat ledled Gwynedd gan gynnwys Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i gynllun Croesawu Bwydo’r Fron (manylion wedi eu hatodi). Mae holl eiddo’r Cyngor, gan gynnwys canolfannau hamdden a llyfrgelloedd Gwynedd wedi arwyddo i’r cynllun, fel ag y mae pob fferyllfa yn y sir. Mae holl eiddo Ymddiredolaeth Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Gogledd Orllewin Cymru hefyd wedi ymrwymo i’r cynllun ac yn croesawu bwydo o’r fron.

Wrth ymuno a’r cynllun, bydd sefydliadau Gwynedd yn cael eu cynnwys ar daflen arbennig sy’n rhestru’r holl fusnesau a lleoliadau sydd yn croesawu mamau a’u babanod, bydd y lleoliadau hyn hefyd yn arddangos poster sy’n nodi eu bod yn croesawu mamau i fwydo eu babanod yno. Bydd y daflen yn cael ei roi i famau newydd yn Ysbyty Gwynedd, ac yn cael eu dosbarthu yn y cartref gan fydwragedd cymunedol ac ymwelwyr iechyd.
Grŵpiau Cefnogol yng Ngwynedd
Isod ceir wybodaeth am grŵpiau cefnogol sydd ar gael i famau yng Ngwynedd:

Bethesda - Clwb Babanod Bethesda, Clinig Iechyd, Bethesda
Bob dydd Iau - 11.00yb-12.30yp

Caernarfon - Grŵp Jig-So, Llyfrgell Caernarfon
Bob prynhawn dydd Iau - 1.00yh (eithrio gwyliau banc a mis Awst)
01286 677 332

Llanberis - Canolfan y Mynydd Trydan, Llanberis
Bob dydd Iau - 1.00yp-2.30ypCysylltiadau Defnyddiol :-

GIG Cymru Bwydo ar y Fron

Manylion am Caffi Llaeth Mam Caernarfon isod

Atodiadau
Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi