Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Beichiogrwydd

Ymwelwyr Iechyd

Nyrsys cymwysedig yw Ymwelwyr Iechyd sydd wedi cael hyfforddiant arbennig mewn Iechyd Plant a Hyrwyddo Iechyd / Addysg Iechyd.  Maen nhw'n gweithio naill ai o feddygfeydd neu glinigau yn y gymuned, ac yn cydweithio'n agos â gweithwyr proffesiynol eraill.

Bydd Ymwelwyr Iechyd yn cynnig cefnogaeth ymarferol a chyngor mewn gwahanol sefyllfaoedd.  Yn ogystal ag ymweld â babanod newydd a theuluoedd yn eu cartref, eu bwriad hefyd yw hybu iechyd yr holl gymuned trwy:
•Adnabod anghenion iechyd yn y gymuned leol.
•Cadw cysylltiad â rhieni cyn ac ar ôl geni.
•Sefydlu partneriaeth unigryw â phob cleient i gynghori ar fagu plant, maethiad, datblygiad, rheoli ymddygiad, iechyd emosiynol a seicolegol e.e. iselder ar ôl geni ac atal afiechyd, haint ac anaf.

Bydd Ymwelwyr Iechyd hefyd yn cefnogi unigolion a theuluoedd gydag anghenion arbennig, yn rhan o'r rhaglenni sgrinio ac imiwneiddio ac yn cynllunio a hybu rhaglenni iechyd e.e. gweithgareddau grŵp.

Mae agweddau eraill o waith Ymwelwyr Iechyd yn cynnwys materion Amddiffyn Plant / Deddf Plant, problemau perthynas e.e. trais teuluol a chymryd rhan mewn ymchwil ac addysgu a hyfforddi myfyrwyr

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi