Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Beichiogrwydd

Beichiogrwydd

Ar ôl i chi ddarganfod eich bod yn feichiog, mae'n bwysig cael cyngor am iechyd i helpu i sicrhau bod eich beichiogrwydd mor ddiogel a chyfforddus â phosibl. Fel arfer, caiff profion, sganiau ac apwyntiadau rheolaidd eu cynnal neu eu trefnu gan eich bydwraig neu'ch meddyg, a byddant yn parhau drwy gydol y beichiogrwydd.

Profion archwilio rheolaidd
Bydd yr archwiliadau, mwy na thebyg, yn cynnwys:
• cymryd eich pwysau gwaed
• eich pwyso
• astudio'ch wrin am heintiau a phroblemau siwgr gwaed
• edrych ar eich lles cyffredinol
 Yna, yn ddiweddarach yn ystod y beichiogrwydd:
• teimlo'ch bol (er mwyn gweld beth yw maint a safle eich baban)
• gwrando ar guriad calon eich baban

Profion gwaed
Yn ystod beichiogrwydd, cewch gynnig nifer o brofion gwaed a fydd yn darparu gwybodaeth i'ch cynorthwyo i roi genedigaeth i fabi iach. Peidiwch â bod ofn gofyn cwestiynau am y profion a gynigir i chi, beth fyddan nhw'n ei ddweud neu ddim yn ei ddweud wrthych a pha benderfyniadau pellach y gallech orfod eu gwneud yn dibynnu ar y canlyniadau. Trafodwch unrhyw bryderon sydd gennych gyda'ch bydwraig neu feddyg a chymerwch eich amser i ystyried eich opsiynau.

Efallai y bydd angen canfod beth yw eich grŵp gwaed a'ch math gwaed er mwyn ei brofi am y canlynol:
• anaemia
• hepatitis B
• HIV
• cyflyrau megis syffilis, neu glefyd cryman-gell
• imiwnedd i rwbela (y frech Almaenig)
• Rwbela a HIV

Profion sgrinio
Defnyddir y profion hyn er mwyn chwilio am broblemau gyda'ch babi megis spina bifida a syndrom Down. Os byddwch chi'n cael cynnig prawf sgrinio, holwch eich bydwraig pam eich bod yn cael ei gynnig. Gellir cynnig y profion am spina bifida a syndrom Down i bob menyw, beth bynnag y bo'i hoedran; fodd bynnag, mae mamau hŷn yn fwy tebygol o gael babi gyda syndrom Down. Yn 35 oed, mae'r tebygolrwydd o gael babi gyda syndrom Down yn 1 mewn 270. Yn 40 oed, mae'r tebygolrwydd yn 1 mewn 100.
Gyda rhai profion, megis amniosentesis, ceir perygl bach o golli'r babi felly gofynnwch am y risgiau posibl cyn cytuno i gael prawf.

Sganiau uwchsain
Gyda sgan uwchsain caiff dyfais sganio â llaw ei rolio dros eich stumog. Mae hyn yn dangos delweddau o'r tu mewn i'ch croth ar sgrin. Gellir defnyddio'r rhain i:
• ddweud beth yw maint ac oed eich baban
• edrych am broblemau ffisegol naill ai yn y babi neu'r brych
• weld a ydych yn disgwyl mwy nag un baban
• edrych ar safle'r babi a'r brych

Efallai y cewch gynnig sgan pan fydd hi'n:
• oddeutu 10 i 14 wythnos
• oddeutu 20 i 22 wythnos

Dosbarthiadau cyn-geni
Mae dosbarthiadau cyn-geni yn rhoi gwybodaeth i ddarpar rieni am feichiogrwydd, esgor, geni a'r dyddiau cyntaf fel rhieni. Nid yw dosbarthiadau cyn-geni yn orfodol ond argymhellir i chi fynd iddynt. Mae gennych hawl i gael amser o'r gwaith i fynd iddynt. Mae ymchwil yn dangos bod menywod sydd wedi mynychu dosbarthiadau cyn-geni yn ymdopi'n well o lawer â'r cyfnod esgor a'r enedigaeth na menywod sydd heb fynychu'r dosbarthiadau.

Pynciau a drafodir mewn dosbarthiadau cyn-geni
Er y ceir nifer o wahanol fathau o ddosbarthiadau, bydd y testunau yr ymdrinnir â hwy yn bur debyg. Bydd dosbarthiadau cyn-geni yn ymwneud â pharatoi ar gyfer esgor a geni a bydd y rhan fwyaf yn ymdrin â'r canlynol:
• effaith gorfforol ac emosiynol cael babi, yn ystod beichiogrwydd ac ar ôl geni
• sut mae gofalu amdanoch eich hun ac am eich babi yn ystod beichiogrwydd, gan gynnwys ymarferion a  chyngor ar faeth
• profion sgrinio ac apwyntiadau y bydd angen i chi fynd iddynt yn ystod y cyfnod cyn-geni
• beth i'w ddisgwyl yn ystod y cyfnod esgor ac yn ystod yr enedigaeth
• y ffyrdd gorau o ymlacio a'r dulliau lleddfu poen sydd ar gael
• technegau anadlu effeithiol er mwyn esmwytho'r broses o roi genedigaeth
• y triniaethau meddygol sy'n gysylltiedig
• sut mae gofalu am eich babi ar ôl yr enedigaeth, gan gynnwys bwydo ar y fron a datrys problemau meddygol

Mae dosbarthiadau cyn-geni hefyd yn gyfle ardderchog i ddarpar rieni gymdeithasu â phobl eraill sydd yn yr un sefyllfa â hwy. Gall cyfeillgarwch a wneir mewn dosbarthiadau cyn-geni fod yn ddefnyddiol ar gyfer y dyddiau cynnar fel rhieni, pan fydd rhieni newydd weithiau'n teimlo'u bod wedi'u hynysu o'u cylchoedd cymdeithasol gan eu bod wedi cael babi.

Caiff dosbarthiadau cyn-geni eu darparu naill ai am ddim drwy'r GIG neu am bris drwy sefydliadau preifat. Yn gyffredinol, bydd dosbarthiadau'r GIG yn cael eu trefnu a'u cynnal gan fydwragedd neu ymwelwyr iechyd a chânt eu cynnal mewn canolfannau iechyd, ysbytai neu ganolfannau plant.

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi