Neidio i'r
Rydych yma: Cartref

Croeso i Gwynedd-Ni!

Gwasanaeth Gwybodaeth yw Gwynedd-Ni. Gallwch gysylltu gyda ni am:

 • rhestr o ddarparwyr gofal plant e.e. Gwarchodwyr, Meithrinfeydd, Clybiau ar ol Ysgol, Cylchoedd Meithrin
 • gwybodaeth am wasanaethau lleol e.e. GISDA, CAB, Barnardos, Iechyd
 • cymorth i sefydlu darpariaeth gofal plant newydd e.e. cofrestru i fod yn Warchodwr Plant
 • gweithgareddau i'r plant ac i'r teulu e.e. pethau sy'n digwydd yn ystod gwyliau'r ysgol a dyddiau hwyl i'r teulu
 • clybiau e.e. peldroed, nofio, cerdd, celf, hoci, dawns
 • llinellau cymorth
 • gwasanaethau i blant gyda anghenion ychwanegol

Mae Lori-Ni (gwasanaeth gwybodaeth symudol) yn ymweld a digwyddiadau i'r teulu yn ystod gwyliau'r ysgol. Os ydych yn gweld y Lori o gwmpas, galwch i fewn!

Cysylltu gyda Gwynedd-Ni:

Ffon:            01286 675570
Tecst:           07920 083909
Gwefan:     
 www.gwynedd-ni.org.uk
E-bost:          gwynedd-ni@gwynedd.llyw.cymru
Llyfryn Dewch i Chwarae

Gwybodaeth defnyddiol am lefydd chwarae drwy'r sir a llefydd diddorol i deuluoedd ymweld â nhw. Mwynhewch yr awyr iach!

Lawrlwythwch y PDF isod.Cynnig Gofal Plant 30 awr yng Ngwynedd

Dilynwch y linc am fwy o fanylion a ffurflen gais.

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Iechyd-a-gofal-cymdeithasol/Cynllun-Gofal-Plant-30-awr.aspx


Ymgyrch newydd ar gyfer rhianta cadarnhaol

Mae ymgyrch ‘Magu plant. Rhowch amser iddo’ a ddechreuodd yn yr hydref 2015 yn dangos bod annog a chanmol plant am ymddygiad da yn well na’u cosbi’n llym am gamymddwyn. 

Mae rhieni’n cael eu hannog i siarad â’u plant ac i wrando arnyn nhw, a chynigir cynghorion ar sut i gymell ymddygiad gwell trwy fod yn rhieni mwy cadarnhaol.  Mae’r ymgyrch yn pwysleisio hefyd ei bod yn bwysig bod rhieni’n gofalu am eu hunain ac yn rheoli lefelau stres.

Ewch i wefan ‘Magu plant. Rhowch amser iddo’ www.llyw.cymru/rhowchamseriddo neu eu tudalen FacebookMae addysg yn dechrau yn y cartref

'Mae addysg yn dechrau yn y cartref' yn ymgyrch newydd gan Lywodraeth Cymru ar sut i gefnogi plentyn yn y catref ac i wella'u perfformiad yn yr ysgol.Mae helpu eich plentyn gartref yn gwneud gwahaniaeth i’w berfformiad yn yr ysgol. Y cartref yw’r ffactor unigol mwyaf mewn cyrhaeddiad addysgol. Trwy greu amgylchedd sy’n rhoi gwerth ar addysg ac sy’n cefnogi dysgu mae rhieni’n rhoi’r dechrau gorau posibl i’w plant.

Am fwy o wybodaeth ebostiwch dechraucartref@cymru.gsi.gov.uk neu ewch i neu dudalen Facebook yr ymgyrch 'Mae addysg yn dechrau yn y cartref'.

Gweler y poster ar waelod y dudalen


Grŵpiau Rhieni Gwynedd

Eisiau cyfle i rhoi eich barn ar materion yn eich ardal chi?
Ydych chi'n rhiant sydd yn byw yng Ngwynedd?

Mae cyfle i chi ymuno a grŵp rhieni, ar y dyddiadau isod yn eich ardal:

Am fwy wybodaeth am y grŵpiau isod, cysylltwch gyda 'Y Bont' ar:
Ffôn: 01286 881620
Ebost: post@bont.org.uk


Parodrwydd Ysgol

Ddim yn siwr o beth i ddisgwyl ar ddiwrnod cyntaf yn y Cylch Meithrin neu yn yr ysgol?
Bydd cwrs ‘Parodrwydd Ysgol’ yn cael ei gynnal er mwyn rhoi cyfle i rieni: • Gyfarfod rhieni eraill
 • Rhannu profiadau
 • Rhannu gobeithion a phryderon
 • Rhoi cymorth i chi a’ch plentyn i fod yn barod i’r diwrnod cyntaf

Gweler isod, poster wedi’w atodi


Fforwm Rhieni Maesincla

Hoffech chi gael cyfle i ddweud eich dweud a thrafod yr hyn yr hoffech ei weld yn digwydd yn Maesincla?

Os oes ganddo chi ddiddordeb ymuno yn y fforwm unwaith y mis, cysylltwch gyda Lowri Lloyd Williams ar 01286 662 634 / 07887 832 626

Am fwy o fanylion ceir poster ar waelod y tudaeln hon. 

Canllaw ar Iechyd Rhywiol i Rieni

Mae Rhwydwaith Iechyd Rhywiol Cymru Gyfan, ar y cyd â’r Gymdeithas Cynllunio Teulu, wedi cyhoeddi taflenni cyngor i rieni.

Eu diben yw helpu’r rheini sydd am siarad â’u plant am ryw a pherthnasoedd, neu'r rheini sy’n wynebu cwestiynau anodd gan eu plant am y pwnc.

I lawrlwytho’r taflenni cyngor, neu i gael rhagor o wybodaeth, ewch i:

www.wales.nhs.uk/taflennicyngoririeni

neu e-bostiwch adam.jones2@wales.nhs.uk

Mae’r taflenni yn rhoi arweiniad ar sut i siarad â phlant o bob oed am bynciau sy’n ymwneud ag iechyd rhywiol. Maent yn cynnwys straeon gan rieni eraill, a ffynonellau gwybodaeth ychwanegol.

Mae’r taflenni cyngor yn cynnwys pynciau fel:

 • Y glasoed
 • Rhywioldeb
 • Heintiau a drosglwyddir yn rhywiol
 • Beichiogrwydd
 • Bod yn ddiogel ar-lein
 • Atal cenhedlu

WEA Cymru

Cyrsiau i oedolion Am fwy o wybodaeth neu i gadw lle cysylltwch â:
Am fwy o wybodaeth neu i gadw lle:
01492 536693
Ebost: info@weacymru.org.uk
www.weacymru.org.uk


Beth ydych chi'n feddwl o Gwynedd-Ni?
Oes gennych chi sylwadau neu syniadau sut i'w gwella? Gadewch i ni wybod. Cwblhewch ein holiadur ar lein!


CYRSIAU RHIANTU ar gael trwy Wynedd, am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Gwynedd-Ni!
Atodiadau
Gwybodaeth a chyngor i deuluoedd

Chwilio

Chwilio


Tecstiwch Ni

Tecstiwch Ni

Tecstiwch ni am wybodaeth 07920083909

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi