Neidio i'r

Gyda'n Gilydd

Gyda'n Gilydd

Mae Gwasanaeth Teuluoedd yn Gyntaf (TyG) yn newid yng Ngwynedd!

Mae strwythur newydd wedi bod yn weithredol ers y 1af o Ebrill 2018. Mae staff Tîm o Amgylch y Teulu (Gyda’n Gilydd gynt) dal yn eu swyddi a byddent yn parhau i gynnig cefnogaeth ymyrraeth gynnar, ataliol wedi ei gydlynu i deuluoedd ar draws pob ardal a chymuned yng Ngwynedd. Nod y rhaglen yw parhau i ganolbwyntio ar leihau'r nifer o deuluoedd sydd yn datblygu anghenion a fydd yn fwy cymhleth yn y dyfodol ac felly angen ymyraethau statudol mwy dwys a chostus.

Y prif newidiadau yw:

·         Erbyn hyn, mae 3 Tîm Cefnogi Teulu Teuluoedd yn Gyntaf yn cael eu datblygu (Arfon, Meirion a Dwyfor). Bydd y rhain yn cynnig cefnogaeth ddwys i deuluoedd, a fydd yn cael ei arwain gan Gydlynydd Tîm o Amgylch y Teulu a fydd yn gallu cynnig gwasanaeth asesu, cynllunio a chydlynu (fel oedd yn digwydd yn flaenorol).

·        Bydd y Tîm Cefnogi Teulu yn cynnwys gweithwyr cefnogi teulu hefyd a fydd yn gallu cynnig cefnogaeth uniongyrchol gyda rhiantu a phobl ifanc yn ogystal â chefnogaeth ymarferol. Bydd Barnados yn cynnig y gwasanaeth yma ym Meirionnydd.

·       Bydd Gweithiwr Ieuenctid ynghlwm i bob tîm er mwyn gallu canolbwyntio ar wella canlyniadau i bobl ifanc 11-25.

·        Bydd yr elfen anableddau yn parhau i ddatblygu gwasanaeth arbenigol ac uwch sgilio gweithwyr prif lif er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau drwy’r elfen yma o’r rhaglen yn ateb anghenion teuluoedd sydd â phlant ag anableddau.

Bydd teuluoedd sydd yn agored i wasanaeth wedi ei gydlynu hefyd yn cael blaenoriaeth i fynediad i gyfres o wasanaethau ymochrol eraill wedi eu arianu trwy Teuluoedd yn Gyntaf sydd yn cynnwys:

  • Cwnsela a gwasanaethau a rhaglenni therapiwtig eraill i bobl ifanc, rhieni a theuluoedd (anghenion ysgafn i gymedrol - Y Bont).
  • ·         Cynhadledd grŵp teulu a chyfryngu (Y Bont).
  • ·         Eiriolaeth i bobl ifanc (NYAS).
  • ·         Cefnogaeth i wella iaith, lleferydd a chyfathrebu pobl ifanc (lle nad yw’r anghenion cyfathrebu ynghlwm ag anhwylder iaith sy’n cael ei arianu gan BCUHB).
  • ·         Gweithiwr ataliol o fewn y Tîm Cyfiawnder Ieuenctid

Bydd cydweithio agos yn digwydd efo timau ymyrraeth gynnar ac ataliol eraill hefyd megis Dechrau’n Deg, Tîm Ataliol Cyfiawnder yr Ifanc, IFSS, Tîm Trothwy Gofal, Gwasanaethau Ieuenctid, Rhaglen Plant Iach Cymru (iechyd), gwasanaeth Ymgysylltiad a Dilyniant Pobl Ifanc (Trac / Adtrac), Rhaglen Ymgysylltu Ysgolion a T4CYP (Iechyd).

 

Beth i wneud os ydych am gyfeirio teulu:

·         Mae yna ffurflen gyfeirio newydd, rhanbarthol – defnyddir hwn ar gyfer cyfeiriadau statudol a chyfeiriadau Teuluoedd yn Gyntaf. Mae hwn wedi ei atodi isod.

·         Bydd yn rhaid i bob cyfeiriad i’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf newydd gael ei yrru i’r IAA (information Advice and Assistance) Plant a Theuluoedd newydd sydd wedi ei ddatblygu, sef Tîm Derbyn Cyfeiriadau.

·         Bydd pob cyfeiriad yn cael ei sgrinio gan y Tîm IAA. Gellir gyrru cyfeiriadau yn electronig i

 CyfeiriadauPlant@gwynedd.llyw.cymru . Gellir cysylltu â nhw hefyd ar 01758 704455.

·         Bydd cyfeiriadau cymwys yn cael eu dyrannu i Gydlynydd Tîm o Amgylch y Teulu. Yn dilyn asesiad o anghenion y teulu, bydd y cydlynydd yn eu cyfeirio at wasanaethau o fewn rhaglenTeuluoedd yn Gyntaf, gwasanaethau ymochrol neu asiantaethau eraill.

 

‘Rydym yn deall fod y cyfnod yma o newid yn anodd i bawb ac felly ‘rydym yn croesawy’ unrhyw ymholiadau sydd gennych am y rhaglen newydd.

Mae eich cyfeiriadau yn bwysig iawn i ni ac felly mi fysa ni’n gwerthfawrogi unrhyw gyfleoedd i ddod allan i siarad efo chi am y rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf newydd mewn unrhyw gyfarfodydd tîm ‘da chi’n eu cynnal.

Os oes gennych ymholiadau am deulu sydd eisoes yn derbyn cefnogaeth Tîm o Amgylch y Teulu, gallwch gysylltu â’r tîm ar 01286 678824

 

Diolch Pawb!

Hoffai Gyda’n Gilydd ddiolch i chi am eich cefnogaeth dros y 6 mlynedd diwethaf - yr holl gyfeiriadau ‘rydych wedi eu gyrru atom, y cydweithio, y cysylltiadau gwych a’r partneriaethau ‘rydym wedi eu creu a mwy! Edrychwn ymlaen at barhau i gydweithio gyda chi er mwyn sicrhau llwyddiant y rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf newydd yng Ngwynedd 2018-2019.

 

‘Rydym wedi symud!

Ar ôl 6 mlynedd hapus yng Nghanolfan Noddfa, Caernarfon, mae Tîm o Amgylch y Teulu Arfon bellach wedi symud i Plas Pawb. Mi fyddwn yn colli’r staff i gyd yno ond ‘rydym wedi setlo’n dda yn ein cartref newydd ac yn ddiolchgar iawn am y croeso. Ein cyfeiriad newydd ydi: Canolfan Plas Pawb, Maesincla, Caernarfon LL55 1DF

Mae Ffion Williams (Dwyfor) wedi symud o Felin Fach ac wedi ei lleoli erbyn hyn efo’r Tîm Plant yn Ffordd y Cob, Pwllheli

Bydd Nia Evans (Meirionnydd) yn aros ym Mhenarlâg, Dolgellau.

Staff Newydd:

Croeso i Deian Rhys Jones sydd newydd ymuno â’r Tîm Teuluoedd yn Gyntaf. Bydd Deian wedi ei leoli yn yr IAA newydd ac yn ymdrin â chyfeiriadau newydd Teuluoedd yn Gyntaf. Daw Deian a chyfoeth o wybodaeth a phrofiad gydag o a bu’ n gweithio’n fwyaf diweddar efo Gesyd.

Dros y misoedd nesaf:

}  ‘ Rydym yn gobeithio dod i weld cymaint â phosib ohonoch er mwyn cael hyrwyddo’r rhaglen newydd ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

}      Gobeithiwn barhau i gydweithio’n agos gyda’n partneriaid yn y trydydd sector ac amrywiaeth o wasanaethau ac asiantaethau i sicrhau bod ‘plant a’u teuluoedd yn ganolbwynt i bopeth a wnawn’.

Cysylltwch gyda ni:  TeuluoeddynGyntaf@gwynedd.llyw.cymru neu  01286 678824

 

Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi