Neidio i'r

Teuluoedd yn Gyntaf

BETH YW TEULUOEDD YN GYNTAF?


Yn y bôn, mae Teuluoedd yn Gyntaf yn rhaglen arloesol sy'n hybu ardaloedd awdurdodau lleol i ddatblygu  cefnogaeth a systemau amlasiantaethol effeithiol i deuluoedd, yn enwedig y rheini sy'n byw mewn tlodi, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyriadau cynnar.

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn ymateb allweddol i Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru. Mae tri amcan i'r strategaeth, ac mae Teuluoedd yn Gyntaf yn sbardun pwysig i gyflawni'r amcanion hyn:

 1. lleihau nifer y teuluoedd sy'n byw mewn cartrefi di-waith;
 2. gwella sgiliau'r rhieni/gofalwyr a'r bobl ifanc sy'n byw mewn cartrefi incwm
  isel er mwyn iddynt allu cael gwaith sy'n talu'n dda; a
 3. lleihau'r anghydraddoldebau sy'n bodoli ym maes iechyd, addysg a chanlyniadau economaidd i blant a theuluoedd drwy wella canlyniadau'r rhai tlotaf - gyda ffocws ar gefnogi teuluoedd er mwyn cyflawni canlyniadau gwell i blant.

BETH YDYM AM WELD TEULUOEDD YN GYNTAF YN HELPU I'W GYFLAWNI?
Byddwn yn gwneud cyfraniad sylweddol at ddiwallu amcanion y Strategaeth Tlodi Plant drwy yrru gwelliannau o ran ymyriadau ataliol a chynnar mewn cymorth i deuluoedd, ei strwythur, ei ddyluniad a sut mae'n cael ei gyflenwi. Ein nod yw lleihau nifer y teuluoedd sy'n datblygu anghenion mwy cymhleth ac sy'n gofyn am ymyriadau mwy dwys a drutach. Yn benodol, ein nod yw:

 • gweithredu fel sbardun i ail-ddylunio a gweithredu system ardal leol;
 • gwella ac arloesi gwasanaethau cyffredin a gwasanaethau eraill i arwain at ganlyniadau gwell a mesuradwy i deuluoedd, yn enwedig y rheini sy'n byw mewn tlodi;
 • hybu effeithiolrwydd, effeithlonrwydd, a chanlyniadau tymor hir gwell drwy ddull 'buddsoddi i arbed', gan fuddsoddi'n benodol mewn dulliau ymyriadau cynnar ac ataliol;
 • drwy gydol y rhaglen, annog datblygu a rhannu'r hyn a ddysgir am y ffordd orau o gyflawni'r uchod a chefnogi plant a'u teuluoedd yn well; a
 • defnyddio tystiolaeth o'r uchod i weld mwy o brif ffrydio gweithgarwch er mwyn darparu mwy o sefydlogrwydd a chynllunio tymor hwy.

Rhaid i Teuluoedd yn Gyntaf ddangos ei bod yn gallu gwella canlyniadau i'r boblogaeth mewn perthynas â mynd i'r afael â thlodi plant. Yn sgil hynny, nodwyd pedwar canlyniad i'r boblogaeth ar gyfer y rhaglen genedlaethol:

 1. pobl oed gwaith mewn teuluoedd sydd ar incwm isel yn cael gwaith ac yn datblygu ym myd gwaith;
 2. plant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n byw mewn tlodi, neu'n wynebu'r perygl o hynny, yn cyflawni eu potensial;
 3. plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach, yn ddiogel ac yn mwynhau lles; a
 4. teuluoedd yn hyderus, yn meithrin, ac yn wydn.

EGWYDDORION TEULUOEDD YN GYNTAF

Er mwyn datblygu dull integredig yng nghyswllt cymorth i deuluoedd yng Nghymru,
sy'n gorfod ystyried anghenion dwyieithog, credwn fod angen trefnu gwasanaethau
fel bo'r cymorth a ddarperir:

 • yn canolbwyntio ar y teulu, gan gymryd dull gweithredu teulu cyfan at wella canlyniadau;
 • yn unigryw, teilwra help yn ôl amgylchiadau teuluoedd unigol;
 • yn integredig, gan ddarparu cydweithrediad effeithiol o wasanaethau a chynllunio ar draws sefydliadau, gan sicrhau bod asesu anghenion a chyflenwi yn cael eu rheoli ar y cyd a bod teuluoedd yn symud ymlaen yn ddi-dor rhwng ymyriadau a rhaglenni gwahanol;
 • yn rhagweithiol, ceisio adnabod yn gynnar a sicrhau ymyriadau priodol i deuluoedd;
 • yn ddwys, gyda dull gweithredu egnïol a ffocws pendant, gan addasu i newidiadau i amgylchiadau teuluoedd; ac yn
 • yn lleol, gan adnabod anghenion cymunedau lleol a datblygu trefn o ddarparu gwasanaethau'n briodol sy'n addas i'r anghenion hynny, gan roi sylw penodol i'r cyfleoedd i blethu â'r rhaglenni Dechrau'n Deg a Cymunedau yn Gyntaf, er enghraifft.

BETH YW'R DDARPARIAETH YNG NGWYNEDD?
Creuwyd Strategaeth Comisiynu Teuluoedd yn Gyntaf yn dilyn gwaith ymchwil Torri’r Cylch, Cordis Bright ac ymchwil ansoddol gyda theuloedd.

Mae’r strategaeth yn nodi blaenoriaethau penodol ar gyfer Teuluoedd Gwynedd, ac sydd wedi fod yn sail ar pecynnau sydd yn cael eu cynnig oddi fewn Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yma yng Ngwynedd.
Rhanwyd y rhaglen fel yr isod:

• Gyda'n Gilydd – Tim o amgylch y teulu
• Pecyn 1 – Cefnogi teuluoedd Gwynedd drwy hyrwyddo rhiantu cadarnhaol a chryfhau gwydnwch teulu
• Pecyn 2 – Cefnogi teuluoedd Gwynedd trwy hyrwyddo gwybodaeth a llythrennedd ariannol a chynorthwyo rhieni i mewn i waith (Cymorth Gwynedd Ni)
• Pecyn 3 – Cefnogi teuluoedd Gwynedd trwy gyfleoedd chwarae,chwaraeon ac hamdden egnïol
• Pecyn 4 – Cefnogi teuluoedd Gwynedd drwy ‘r blynyddoedd cynnar
Hyrwyddo Lleisiau

Caiff fwy o fanylion am y pecynnau yma drwy ddilyn y linciau ar ochr chwith y dudalen hon

Atodiadau
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi