Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Chwarae > Ymchwil

Ymchwil

Mae chwarae yn rhan bwysig o blentyndod gan ei fod yn ymgorffori  bob agwedd o datblygiad plentyn. O'r eiliad mae plant yn cael eu geni, mae ganddynt gallu cynhenid i chwarae, gan ddefnyddio eu profiadau personol i ddatblygu eu dealltwriaeth o'r byd o'u cwmpas. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod y fath o chwarae sydd wedi'i gynllunio'n dda yn helpu plant i feddwl yn fwy rhesymegol am eu hunain, pobl eraill a'r byd o'u hamgylch. Dengys hyn bod amser chwarae plant angen cael ei gwerthfawrogi a'i sgaffaldio gan ymarferwyr er mwyn sicrhau bod anghenion plant yn cael eu bodloni, gan eu galluogi i ddatblygu yn effeithiol. Mae'r amgylchedd a gweithgareddau angen cael eu strwythuro i sicrhau bod plant yn cael y cyfle i ddysgu sgiliau newydd a hefyd i fireinio'u sgiliau sydd eisoes yn bodoli.

                                                          

Mae Adroddiad Rumbold (1990) yn datgan: “Play that is well planned and pleasurable helps children to think, to increase their understanding and to improve their language competence. It allows children to be creative, to explore and investigate materials, to experiment and to draw and test their conclusions... Such experience is important in catching and sustaining children’s interests and motivating their learning as individuals and in co-operation with others”.

 Pwrpas chwarae yw:

-          Cymell

-          Ysgogi

-          Datblygu hyder

-          Datblygu sgiliau a chysyniadau

-          Datblygu iaith a chyfathrebu

-          Datblygu gallu i ganolbwyntio

-          Dangos ymwybyddiaeth o ddysgu diweddar

-          Atgyfnerthu Dysgu

-          Galluogi eu creadigrwydd a'u dychymyg

 

"Imagination is more important than knowledge,” (Albert Einstein, 1931) gan ei fod yn gweithredu fel sylfaen o sut y bydd plentyn yn gallu dysgu a deall eu hunain a'r byd o'u cwmpas, gan fod y cyfleoedd a phrofiadau yn eu galluogi i archwilio i mewn i sut mae pethau'n gweithio a sut mae pobl eraill yn meddwl. Credai Piaget fod ar gyfer plentyn allu deall y byd o'u cwmpas, mae angen iddynt symud heibio'u cyfnod egosentrig a gallu defnyddio eu dychymyg i weld pethau o safbwynt gwahanol ar wahân i'w un eu hunain.

Os nad yw dychymyg plentyn yn cael ei gyfyngu yn ystod chwarae, gan adnoddau neu reolau, yna byddant yn gallu datblygu syniadau a byddent yn rhydd i fynegi eu hunain trwy eu chwarae, gan eu galluogi i actio allan eu meddyliau a'u teimladau mewn ffordd ddiogel ac effeithiol, a allai yn ei dro eu helpu i ddelio ag unrhyw feddyliau negyddol neu ddryslyd sydd ganddynt.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am pam fod chwarae yn bwysig neu sut y gallwch chi sgaffaldio chwarae plant.

 

 

http://www.naeyc.org/play

http://www.ecswe.org/wren/researchpapers_theimportanceofplay.html

http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/130215play-activeen.pdf

http://www.playwales.org.uk/eng/

https://www.facebook.com/beginsathome/?fref=ts

 

Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi