Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Chwarae > Cyrsiau

Cyrsiau

Cyflwyniad i Chwarae a Gwaith Chwarae
Gall y Swyddog Chwarae ddod draw i roi cyflwyniad awr neu weithdy diwrnod mewn lleoliad sydd yn gyfleus i chi. 

Mi fydd hyn yn gallu cynnwys gwybodaeth o beth yw chwarae, syniadau o sut i roi hwyluso darpariaeth chwarae, chwarae yn y gymuned a dod a phawb yng nghyd, a llawer llawer mwy. 

Mae’r hyfforddiant wedi ei deilwrio ar gyfer eich anghenion chi.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Swyddog Chwarae Gwynedd


P3 – Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith

Er mwyn cwrdd ag anghenion chwarae pob plentyn yng Nghymru a phob un sy'n gweithio ble y bydd plant yn chwarae, mae Chwarae Cymru wedi datblygu cyfres newydd o gymwysterau a elwir yn Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith neu'n P3.

Mae'r cwrs lefel 2 cyffrous yma (sy'n debyg i lefel TGAU) wedi ei beilota'n helaeth yng Nghymru, ac mae bellach ar gael fel cymhwyster ar y Fframwaith Credydau a Chymwysterau (QCF), ac a gymeradwywyd gan SkillsActive , y Cyngor Sgiliau Sector dros Waith Chwarae.

Beth mae P3 yn ei gynnwys?

Mae'r cyrsiau'n rhannu agwedd sy'n cyfuno theori â sgiliau gwaith chwarae ymarferol. Mae'r cyrsiau'n cynnig cyfle i ddysgwyr i fyfyrio ar yr hyn y maent wedi ei ddysgu, yn ogystal â'i roi ar waith.
 
Mae chwarae cynhwysol ac anghenion plant anabl wedi eu gwreiddio ym mhob un o'r cyrsiau.

Lefel 2 Gwobr

Erbyn diwedd y cwrs bydd dysgwyr yn gallu arddangos dealltwriaeth mwy eglur o chwarae - beth yw chwarae a pham ei fod yn bodoli.
 
Bydd dysgwyr yn gallu disgrifio rôl y gweithiwr chwarae wrth greu amgylchedd sy'n cefnogi chwarae a byddant yn deall sgiliau sylfaenol ac arddulliau ymyrryd gweithiwr chwarae. Byddant hefyd yn gallu myfyrio ar eu harfer.
 
Bydd y cwrs Gwobr yn delio â: chwarae a'i bwysigrwydd biolegol, esblygiadol, cymdeithasol, datblygiadol a seicolegol; Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae ; cyflwyniad i'r Cylch Chwarae; y cwricwlwm gwaith chwarae a'r theori rhannau rhydd a rôl y gweithiwr chwarae wrth gefnogi amgylchedd chwarae effeithiol; natur cydadferol gwaith chwarae; arddulliau ymyrryd, ymatebion a pherthnasau priodol; arfer myfyriol; cynhwysiad a model cymdeithasol anabledd; Cytundeb y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn; iechyd a diogelwch i weithwyr chwarae; pwysigrwydd risg mewn chwarae; asesu risg; amddiffyn plant (Sylwer - ni ddylid ystyried bod yr elfen hon yn gwneud y tro yn lle hyfforddiant amddiffyn plant pwrpasol gan gorff priodol).
 
Lefel 2 Tystysgrif

Mae'r cwrs Tystysgrif yn adeiladu ar waith y Wobr, gan ddatblygu ac ehangu ar ei negeseuon allweddol. Caiff hefyd ei seilio ar Yr Egwyddorion Gwaith Chwarae.
 
Bydd y cwrs yn delio â: mannau chwarae affeithiol; cyflwyniad i ddatblygiad dynol a theori chwarae; asesu risg dynamig; mathau chwarae; cyflwyniad i amddifadiad chwarae; eiriol dros chwarae plant; rhyw a chwarae; ymddygiad a pherthnasau; cyfathrebu; bwyd; gwahaniaethu a rhagfarn; gweithdrefnau hanfodol a'r gyfraith; a bydd yn atgrynhoi a datblygu dealltwriaeth o'r Egwyddorion Gwaith Chwarae, ac ymateb gweithiwr chwarae i chwarae plant.
 
Lefel 2 Diploma

Bydd y cwrs Diploma'n parhau i ddatblygu ac atgrynhoi gwaith y Wobr a'r Dystysgrif.
 
Bydd yn cynnwys: risg emosiynol; cyd-destun cymdeithasol ehangach y plentyn a'i effaith ar yr amgylchedd chwarae; arsylwi; datblygu'r amgylchedd chwarae a chreadigedd ymhellach; hunan-adeiladu a rhannau rhydd; ymgynghori â phlant a chyfranogaeth; monitro a gwerthuso; diogelu plant; mentora a goruchwyliaeth; hanes gwaith chwarae; gweinyddu a chyllid; polisïau; galluogi plant; a bydd yn ail-edrych ac yn datblygu dealltwriaeth o'r Egwyddorion Gwaith Chwarae, y Cylchdro Chwarae, arfer cynhwysol, ymyrraeth, risg ag amddifadiad chwarae.

Sut i archebu

Cysylltwch gyda Swyddog Chwarae Gwynedd am ragor o wybodaeth

www.playwales.org.uk

 

Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi