Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Rhannu gwybodaeth

Rhannu gwybodaeth

CROESO I DUDALENNAU RHANNU GWYBODAETH GWYNEDD-NI

Ydych chi’n gweithio i gorff neu fudiad sy'n darparu gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd Gwynedd?
Oes gennych newyddion neu wybodaeth fyddai o ddiddordeb i bawb sy’n gweithio yn y maes?

DYMA'R LLE I'W RANNU!!

Angen partneriaid ar gyfer prosiect Peilot

Ydy eich sefydliad yn darparu’r rhaglenni rhianta canlynol o gwbl?

•Rhaglen Meithrin Cysylltiadau Teulu (Pos Rhieni a Chyffredinol)
•Y Blynyddoedd Rhyfeddol (y rhaglenni Sylfaenol, Cyn-ysgol neu Parod i fynd i’r Ysgol)

Os felly, byddem ni’n hoffi eich gwahodd i ymuno â’r rhaglen beilot newydd cyffrous hon, sydd ar waith ledled Cymru ar hyn o bryd.

Mae’r peilot yn cynnwys opsiwn gwahanol i chi ddewis ohonynt, felly gall hyd yn oed sefydliad sydd â chapasiti cyfyngedig gofrestru.

Mae manylion pellach ynghylch y rhaglen beilot i’w gweld isod. I gael rhagor o wybodaeth neu i drafod y prosiect ymhellach, cysylltwch â Plant yng Nghymru ar 02920 342 434.

Gweler fwy o fanylion ar yr ddau atodiad isod.
Datblygu Strategaeth Plant a Phobl Ifanc ar gyfer Gogledd Cymru

Annwyl Gydweithiwr

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi dechrau datblygu Strategaeth Plant a Phobl Ifanc ar gyfer Gogledd Cymru. Y nod yw gwella canlyniadau iechyd i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd ac i leihau anghydraddoldeb iechyd er mwyn cynorthwyo plant i gael y dechrau gorau mewn bywyd a thrwy gydol eu bywydau. Bydd y Strategaeth yn ffurfio rhan allweddol o strategaeth y Bwrdd Iechyd yn y tymor hwy sef 'Byw'n Iach, Aros yn Iach' a bydd yn canolbwyntio ar y 1000 o ddiwrnodau cyntaf, hybu a diogelu iechyd a lles, ymyrryd yn gynnar a datblygu gwasanaethau iechyd plant o'r radd flaenaf.

Hoffem eich gwahodd i gyfrannu at ddatblygu'r strategaeth hon trwy fynd i un o'r digwyddiadau i randdeiliaid isod:

3 Mawrth 13:00-17:00 - Gwesty Beaufort Park, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
9 Mawrth 13:00-17:00 - Canolfan Fusnes Glasdir, Llanrwst, Conwy
13 Mawrth 09:00-13:00 - Neuadd Tre Ysgawen, Llangefni, Ynys Môn

Ar ôl ystyried adborth o'r tri digwyddiad cyntaf, byddwn yn cynnal cyfres ddilynol o ddigwyddiadau i randdeiliaid ar y dyddiadau canlynol:

25 Ebrill 13:00-17:30 - Canolfan Optic, Llanelwy, Sir Ddinbych
26 Ebrill 09:00-13:00 - Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, Gwynedd
3 Mai 13:00-17:00 -  Holt Lodge, Holt, Wrecsam

Os hoffech ddod i unrhyw un o'r digwyddiadau hyn neu os na allwch ddod ond yr hoffech gael rhagor o wybodaeth am ddatblygu'r Strategaeth hon, anfonwch e-bost at kate.sinclair2@wales.nhs.uk neu ffoniwch 01745 448788 – 2691CINEMATIC

Mae Cinematic yn fenter sydd wedi ei cychwyn gan griw o bobl ifanc sydd yn derbyn cefnogaeth gan Gisda. Syniad y busnes ydi i gallu rhoi digwyddiadau adloniant arloesol ymlaen yn defnyddio sgrin enfawr symudol. Mae’r criw wedi bod yn brysur iawn yn ddiweddar yn creu hysbyseb i’r sgrin.

Am fwy o wybodaeth neu i logi’r sgrin cysylltwch a Gethin ar 01286 671153


Y FRECH GOCH
Efallai eich bod yn ymwybodol bod nifer fawr iawn o achosion o’r frech goch yn Abertawe sy’n lledaenu ar draws Cymru. Mae’r salwch yn lledaenu’n gyflym iawn trwy ysgolion os nad yw llawer o’r disgyblion wedi cael eu hamddiffyn trwy gael dau bigiad y Frech Goch, Clwy’r Pennau a Rwbela (MMR). Am fwy o fanylion edrychwch ar y ddogfen sydd wedi cael ei atodi ar waelod y dudalen.

GWYNEDD-NI
Gweler wybodaeth wedi ei atodi am ymholiadau Gwynedd-Ni, adborth gan deuluoedd ac ymweliadau i'n gwefan. Caiff adroddiad blynyddol ei ddarganfod ar waelod y tudalen fel atodiad.

GWYBODAETH CYDRADDOLDEB
Disgwylir i Cyngor Gwynedd sicrhau cydraddoldeb fel cyflogwr a darparwr gwasanaeth. Mae’n bwysig cofio mai nid trin pawb yr un fath yw’r nod ond yn hytrach trin pawb yn ôl eu hanghenion. Ymwelwch a tudalenau Cydraddoldeb y Cyngor sy’n amlinellu eu hymrwymiad i'r egwyddorion, mae gwybodaeth yno hefyd am yr asiantaethau sydd ar gael i gynnig cyngor a chymorth.

Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi