Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cyfranogi

Hawliau Ni

Siarter Hawliau Plant a Phobl Ifanc Gwynedd

1. Cychwyn Ni - Yr hawl i gael y cychwyn gorau mewn bywyd
Mae gan blant a phobl ifanc Gwynedd yr hawl i gael y cychwyn gorau mewn bywyd ac i dderbyn gofal da er mwyn eu galluogi i ddatblygu’n llawn yn gorfforol ac yn emosiynol.

2. Addysg Ni - Yr hawl i ddysgu a datblygu sgiliau
Mae gan blant a phobl ifanc Gwynedd yr hawl i gael mynediad llawn at amrediad eang o gyfleoedd a phrofiadau dysgu ffurfiol ac anffurfiol o safon er mwyn eu galluogi i ennill a datblygu sgiliau ac i gyflawni eu potensial dysgu yn llawn.

3. Iechyd Ni - Yr hawl i fod yn iach
Mae gan blant a phobl ifanc Gwynedd yr hawl i fyw bywyd iach ac I fwynhau iechyd corfforol a lles emosiynol da.

4. Amser Ni - Yr hawl i fwynhau ac i ymlacio
Mae gan blant a phobl ifanc Gwynedd yr hawl i gael amser i ymlacio ac I fwynhau drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau egnïol, creadigol, diwylliannol, cymdeithasol a chymunedol.

5. Llais Ni - Yr hawl i leisio barn a derbyn parch
Mae gan blant a phobl ifanc Gwynedd yr hawl i gael eu trin â pharch; I leisio’u barn ar faterion sy’n effeithio ar eu bywydau a’r byd o’u cwmpas ac i’r farn honno gael ei chlywed, ac i dderbyn gwasanaethau, gwybodaeth a chyngor yn y Gymraeg a’r Saesneg er mwyn datblygu’n ddinasyddion llawn a gweithgar.

6. Diogelwch Ni - Yr hawl i fod yn ddiogel
Mae gan blant a phobl ifanc Gwynedd yr hawl i fyw mewn cartrefi addas ac i gael eu diogelu rhag camdriniaeth, esgeulustod, troseddau, damweiniau, trais a bwlio.

7. Dyfodol Ni - Yr hawl i ddyfodol da
Mae gan blant a phobl ifanc Gwynedd yr hawl i gael mynediad at wasanaethau, cyfleoedd a chyfleusterau er mwyn eu galluogi i sicrhau dyfodol da mewn bywyd.

Yn ogystal ag amlinellu hawliau plant a phobl ifanc, mae’r Siarter hefyd yn nodi cyfrifoldebau plant a phobl ifanc tuag at ei gilydd ac eraill, fel a ganlyn:

1. Mae gan blant a phobl ifanc Gwynedd gyfrifoldeb i barchu eu hunain, i barchu ei gilydd ac i barchu eraill beth bynnag fo’u hil, iaith, rhyw, tueddfryd rhywiol, anabledd, oed neu grefydd.
2. Mae gan blant a phobl ifanc Gwynedd gyfrifoldeb i beidio â cham-drin, troseddu neu fwlio.
3. Mae gan blant a phobl ifanc Gwynedd gyfrifoldeb i barchu’r amgylchedd ac i ofalu am y byd o’u cwmpas.
4. Mae gan blant a phobl ifanc Gwynedd gyfrifoldeb i ddysgu ac i ddatblygu hyd eithaf eu gallu ac i rannu eu profiadau a gwybodaeth lle bo hynny’n bosibl.
5. Mae gan blant a phobl ifanc Gwynedd gyfrifoldeb i barchu a hyrwyddo hawliau ei gilydd a hawliau eraill er mwyn sicrhau fod pawb yn cael byw mewn cymdeithas deg, cyfiawn a goddefgar.

 

Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi