Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cyfranogi

Cyfranogi

Beth ydy Cyfranogi?

Yn ôl Hawliau Ni, sef Siarter Hawliau Plant a Phobl Ifanc Gwynedd, mae gan bob plentyn a pherson ifanc yr hawl i ddweud dy ddweud am unrhyw benderfyniad sydd yn effeithio arnynt.

Ystyr llythrennol Cyfranogi yw ‘cymryd rhan’, gall amrywio o gymryd rhan mewn gweithgaredd i fod yn rhan o gynllunio unrhyw brosiect. Diffiniad Llywodraeth Cynulliad Cymru o gyfranogi a luniwyd gan berson ifanc yw:

“Mae cyfranogi yn golygu bod gennyf hawl i gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau, cynllunio, ac adolygu unrhyw gamau gweithredu a allai effeithio arnaf. Cael llais, cael dewis.” 

Proses ydi cyfranogi, ffordd o weithio sydd yn sicrhau bod llais plant a phobl ifanc yn cael ei glywed a’i wrando. Gall hyn ddigwydd drwy ddigwyddiadau neu yn gyson dwy gyfathrebu a chynnwys plant a phob ifanc wrth wneud penderfyniadau, sefydlu cynlluniau a gwerthuso gwasanaethau.

Strategaeth Gyfranogi Plant a Phobl Ifanc Gwynedd

Mae Partneriaeth Strategol Plant a Phobl Ifanc Gwynedd wedi ymrwymo i Strategaeth Gyfranogi Gwynedd ers Medi 2007, ond sydd eisoes (Mai 2012) wedi'w ddiweddaru er mwyn cynnwys Teuluoedd  sydd yn amlinellu pwrpas a dull cyfranogi yng Ngwynedd. Gweler y ddolen isod am y ddogfen lawn, a fersiwn ar gyfer plant a phobl ifanc.

Hyrwyddo Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Yn dilyn cyhoeddi’r Strategaeth Cyfranogi Plant a Phobl Ifanc mae Partneriaeth Strategol Plant a Phobl Ifanc Gwynedd  yn gofyn i bob asiantaeth adnabod unigolyn sydd yn arwain ar y gwaith cyfranogi yn lleol, a’u henwebu fel pwynt cyswllt. Fe fydd holiadur hunan asesu yn cael ei anfon allan ac yn gyfle i’r asiantaethau nodi'r math o gymorth neu gefnogaeth yr hoffent er dderbyn i ddatblygu eu dulliau cyfranogi. Gweler isod am gopi o’r Hunan Asesiad. Os nad ydych eisoes wedi ei lenwi, byddem yn ddiolchgar os allwch wneud hynny a’i anfon yn ôl i ni cyn gynted ag sydd modd.

Bydd canlyniadau’r Hunan Asesiad yn arwain Tîm Cyfranogi a Hawliau i gynnig cefnogaeth ac adnoddau addas i asiantaethau i gynyddu cyfranogiad plant a phobl ifanc.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â:


Partneriaeth Gwynedd a Môn
01286 679914 

Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gellir agor dogfennau Microsoft Word (doc) gyda meddalwedd darllenydd di-dal Microsoft neu Open Office.

Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi