Neidio i'r

"Legal Highs"

Cyfreithlon

Ivory Wave, Diablo, Eric 3, Silver Bullet & more

Beth?
Mae “Legal Highs”yn sylweddau sy’n rhoi yr un fath o effaith, neu effaith tebyg i gyffuriau anghyfreithlon fel Canabis, Cocên ac MDMA, ond nid ydynt wedi cael eu gwahardd o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau, ac maent yn cael eu gwerthu yn aml mewn siopau rhyw, “head shops” ac yn eang ar y rhyngrwyd.
Yn ddibynnol ar y cyffur y maent yn ceisio ei efelychu, gall “legal highs” ddod mewn gwahanol ffurfiau, fel tabled, fel powdwr neu mewn ffurf y gellir ei smocio, a bydd yr effeithiau yn amrywio hefyd.

Mae Mephedrone (“M-Cat, Miaow, Meow, Charge”), Naphyrone (“NRG-1, Energy1”), a phob cyffur “synthetig” arall (a wnaed gan ddyn)  fel “Spice, Solar Flare, Yucatan Fire” yn anghyfreithiol. Maent i gyd yn awr yn gyffuriau DOSBARTH B.

Risgiau:
Gan fod y sylweddau hyn yn cael yr un effaith, neu un debyg, ar y corff â’r fersiynau anghyfreithlon, gallant achosi’r un risg.
Gall y “legal highs” a elwir yn Ifory Wave gael effaith cryf tebyg i effeithiau amffetaminau (Speed) ac MDMA (Ecstasi), fel bod yn effro, euphoria, siarad lot a theimladau o empathi. Fodd bynnag, gall risgiau o ddefnyddio hefyd fod yn debyg i gyffuriau anghyfreithlon, gyda risg o baranoia, pryder, dychmygu pethau a sbasm yn y cyhyrau, a hyd yn oed perygl i’r galon, y cylchrediad a’r system nerfol yn gor-weithio (gall hyn achosi ffitiau o bosib) ac mae perygl i’r corff or-boethi.

Y Gyfraith:
Mae deddfau o gwmpas “legal highs” yn newid yn aml. Nid oedd Cathinone (M-Cat, Meow Meow, Charge) yn anghyfreithlon ar 15 Ebrill 2010 oherwydd ei fod yn cael ei werthu gyda label fel halen bath neu fwyd planhigion ac “nid i’w bwyta gan bobl”, ond cafodd ei droi yn gyffur Dosbarth B ac yn anghyfreithlon ar 16 Ebrill 2010. 
Hefyd, gall gwefannau sy’n gwerthu “legal highs” fod dramor, lle nad yw deddfau cyffuriau y DU yn gymwys (na hyd yn oed cyfreithiau rhyngwladol mewn rhai achosion), felly mae’n bosibl y gall y cyffuriau hyn gynnwys sylweddau sy’n gyfreithiol yn y gwledydd hynny, ond yn anghyfreithlon yn y wlad hon.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwynedd-Ni (Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd), Llyfrgell Caernarfon, Lôn Pafiliwn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1AS

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01286 675570 | F 01286 671137 | TXT 07920083909 | Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi