Neidio i'r

Gwirfoddoli

Beth yw gwirfoddoli?
• Rhoi dy amser hamdden i helpu pobl eraill neu achos da
• Sefydlu gweithgareddau newydd
• Ymgyrchu dros achos da
• Gwella'r amgylchedd
• Chwaraeon
• Prosiect cymunedol

Am sgwrs anffurfiol ynglyn a dy ddiddordebau, cyfleoedd, gobeithion ayb, cysyllta gyda Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd - yn helpu pobl i wirfoddoli yn llwyddiannus.
Ffôn:- (01286) 672626 neu (01341) 422 575
E-bost: gwirfoddoli@mantellgwynedd.com
Galw heibio un or swyddfeydd:

23-25 Y Bont Bridd,             Yr Hen Orsaf Heddlu
Caernarfon                       Y Lawnt
Gwynedd                         Dolgellau
LL55 1AB                        LL40 1SB  

Edrych ar y gwefannau hyn:  Mantell Gwynedd Do-It   Gwirfoddoli Cymru
GWIRFODDOLWYR Y MILENIWM

Cynllun sydd yn cael ei redeg ledled y D.U. yw Gwirfoddolwyr y Mileniwm gyda'r nôd o hyrwyddo a chydnabod gwirfoddoli gan bobl ifanc rhwng 16 - 25 oed.

Mae'r wobr yma yn dathlu y gwaith gwirfoddoli mae pobl ifanc rhwng 16-25 yn ei wneud yn y gymuned ac mae'r cynllun yn rhedeg dros y wlad! Gelli di wneud unrhywbeth gwirfoddol sy'n dy helpu di, dy grŵp a dy gymuned.

Wrth i ti fod yn Wirfoddolwr y Mileniwm, mae'n agor dy lyged i bethau eraill sydd yn mynd ymlaen o dy gwmpas wrth dysgu sgiliau newydd ac yn gwneud ffrindiau newydd! Mae gwirfoddoli hefyd yn edrych yn grêt ar dy CV!

Dyma resymau dros wirfoddoli :
• ennill profiadau newydd
• gwneud ffrindiau newydd
• datblygu sgiliau
• gwella dy ragolygon am waith
• cydnabyddiaeth gan gyflogwyr, colegau a'r gymuned leol.
• mwynhau dy hun!
Ac os wyt yn gwirfoddoli, mae'n werth cofrestru fel 'Gwirfoddolwr y Mileniwm'
Beth mae'n ei olygu i ti?
• Cei gofrestru ar y cynllun yn lleol gyda Chanolfan Gwirfoddoli Gwynedd (mae hyn yn golygu cwblhau dwy ffurflen, a chytuno i gadw cofnod o'r oriau pan fyddi yn gwirfoddoli).
• Dy nod fyddai anelu i wirfoddoli am 200 awr mewn blwyddyn. Cei gydnabyddiaeth am wirfoddoli am leiafswm o 50 awr mewn blwyddyn.
• Galli wneud unrhyw beth a fydd yn helpu dy gymuned leol.
• Cei wirfoddoli gyda mwy nac un mudiad e.e. darllen tapiau i'r deillion, cymryd rhan mewn taith gerdded noddedig, helpu gyda cynlluniau darllen ........
• Pan fyddi wedi cwblhau 50 awr a 100 awr o wirfoddoli, cei Dystysgrifau.
• Ar ol cwblhau 200 awr o wirfoddoli mewn blwyddyn, cei Wobr Rhagoriaeth gan Brif Weinidog Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel prawf o dy waith caled!
Ti Piau'r Dewis - Ni fydd yn costio dim i ti. Telir holl dreuliau gwirfoddolwyr.
Felly - Os hoffet ti fod yn 'Wirfoddolwr y Mileniwm', cysyllta â ni yng Nghanolfan Gwirfoddoli Gwynedd.
Gwnawn dy helpu i ddod o hyd i gyfle gwirfoddoli fydd yn cyfateb orau â dy ddiddordebau a'r amser sydd gen ti i'w cynnig.
Ffon :- (01286) 672626 neu (01341) 422 575 
E-bost :- gwirfoddoli@mantellgwynedd.com

________________________________________________________________________________

Cyfle Gwirfoddoli Cyffroes i helpu plant a helpu datblygiad eich gyrfa

Oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o brosiect newydd cyffroes i helpu plant a phobl ifanc yn yr ysgol neu lyfrgell lleol? Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr ifanc brwdfrydig fyddai a diddordeb mewn helpu plant gyda'u darllen a rhifedd, trwy wrando arnynt yn darllen a'u cefnogi gyda gweithgareddau dysgu.  Mae nifer o'n gwirfoddolwyr ifanc yn gwirfoddoli fel rhan o ddatblygiad gyrfa, i gael profiad gwaith, i helpu tra'n gwneud cwrs dysgu neu ofal plant ac i gael profiad o weithio efo plant. 

Am fwy o wybodaeth gweler dogfen Dysgu Gyda'n Gilydd - Pobl ifanc atodedig.

Atodiadau
Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi